asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 19 20
Міністерство освіти і науки України

Державний вищй навчальний заклад

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»
ЗАТВЕРДЖЕНО

Методично радою коледжу

Голова методичної ради

____________В. Р.Рішан

Протокол №__ від ___20__

Навчальний комплекс з дисципліни

Менеджмент

Розглянуто та схвалено цикловою комісією

Економічних дисциплін

Протокол № ___від" ___" ____________20__р .

Голова циклової комісії __________Повійчук М.Г.

Вступ.

У процесі ринкових перетворень в Україні в усіх сферах життєдіяльності почали використовувати термін "менеджмент". Це й не випадково . Використання менеджменту , тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією , як засвідчила уся світова практика , є однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн ( США , Японії , Німеччини, Франції , Швеції , Фінляндії та ін.).

Впровадження науки менеджменту у виробничо - господарську діяльність вітчизняних підприємств може і повинно стати ефективним важелем та інструментом формування ринкових стратегій , залучення інвестицій , здійснення нововведень , оптимізація співвідношень попиту і пропозиції , економічного піднесення країнами. Вітчизняні підприємці все більше переконуються в необхідності використання основних надбань сучасного менеджменту , оскільки це дає можливість оптимально вибудувати організацію , зменшити трудомісткість управлінської діяльності , оптимізувати апарат управління , посилити управлінський вплив на результативність діяльності підприємства , корпорацій , господарських товариств , об'єднань та інших організацій .

Отже , соціальна практика висунула сьогодні на перший план необхідність створення в Україні стрункої системи менеджменту , оволодіння підприємцями основами менеджменту , підготовки спеціалістів , які були б здатні реалізувати сучасні надбання світового менеджменту .

Метою вивчення дисципліни "Менеджмент" є формування системи базових знань у сфері менеджменту , розуміння концептуальних засад системного управління організаціями ; набуття вмінь підготовки і прийняття управлінських рішень.

Менеджмент як наука базується на економічних категоріях , принципах психології, законах ділового світу, елементах планування та організації, в свою чергу досягнення менеджменту використовують у своїй методології такі науки як економіка, нормування, психологія і інші .

В основу дійсного комплексу покладено навчальний матеріал підручників:1)Гірняк О.,М., Лазановський П.,П.,Менеджмент :теоретичні основи і практикум ; 2)Тарнавська Н.,П., Пушкар Р.,М., Менеджмент: теорія та практика , а також матеріали інших підручників вітчизняних та зарубіжних авторів .

Тематичний планп/п


Назва блоків змістовних модулів

Кількість

годин

1

Поняття і сутність менеджменту

4

2

Методи менеджменту

2

3

Функції менеджменту . Планування в організації .

8

4

Організація в системі управління . Функція менеджменту "організація".

4

5

Функція менеджменту "мотивація"

6

6

Управлінський контроль

2

7

Етика сучасного менеджменту

2

8

Комунікації в менеджменті

4

9

Керівництво та лідерство в організації

6

10

Прийняття управлінських рішень

4

11

Конфлікти в менеджменті

4

12

Організація праці менеджера

2

13

Управління персоналом

2

14

Розвиток особистого менеджменту

2

15

Управління групами

2

Всього 54


Зміст програми
Тема 1 .Поняття і сутність менеджменту.

Сутність понять "управління та "менеджмент" . Значення та завдання менеджменту .Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні . Рівні управління . модель менеджера та його обов’язки .Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту . Мікро - та макросередовище менеджменту .

Практикум по темі.

Студенти повинні знати : відмінності категорій "управління " та "менеджмент" , значення та задачі менеджменту , основні історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні , чинники внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

Студенти повинні вміти : вирішувати задачі менеджменту в умовах конкретної виробничої структури, виділяти організаційні , функціональні та особові складові менеджменту .

Тема 2 . Методи менеджменту.

Сутність та класифікація методів менеджменту . Економічні методи менеджменту. Організаційно - розпорядчі методи менеджменту . Соціально - психологічні методи менеджменту . Особливості застосування методів менеджменту в умовах ринкових відносин .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати: сутність методів менеджменту та їх класифікацію , особливості застосування методів менеджменту в ринкових відносинах .

Студенти повинні вміти : адаптувати методи менеджменту для вирішення конкретного завдання , володіти сучасними методиками визначення психологічного клімату в колективі .

Тема 3 . Функції менеджменту . Планування в організації .

Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту . Зміст функції "планування". Характеристика методів організаційного планування . Стратегічне , тактичне та оперативне планування . Бізнес - план основний документ розробки стратегії .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : що розуміють під функціями менеджменту , зміст функції планування , стратегічні і оперативні цілі стосовно певних виробничих проблем .

Студенти повинні вміти : Складати бізнес - план .

Тема 4 . Організація в системі управління . Функція менеджменту "організація" .

Організація її роль та значення . Структурна побудова організації та особливості дії в них функції "організація" . Культура організації . Організації в Україні та їх розвиток .

Студенти повинні знати : зміст поняття "організація", принципи структурної побудови організації , характеристики різних типів організаційних структур , що таке культура організації .

Студенти повинні вміти : формувати схеми організаційних структур управління підприємствами різних видів .
Тема 5 . Функція менеджменту "мотивація" .

Механізм дії мотивації до праці через поведінку .Потреби , винагороди , закон результату . Мотивація та компенсація . Змістовні теорії мотивації . Процесуальні теорії мотивації . Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : зміст поняття "мотивація" , основні мотиваційні теорії , принципи побудови системи винагород та стягнень .

Студенти повинні вміти : визначити власні спонукання до праці .

Тема 6 .Управлінський контроль

Зміст , визначення та необхідність контролю . Мета , завдання , об'єкт , предмет , суб’єкти та типи контролю . Види контролю . Процес контролю . Етапи контролю . Системи контролю та механізм їх дії .

Студенти повинні знати : суть і зміст функції "контролю" , які є види та етапи контролю , техніку проведення контролю .

Студенти повинні вміти : використовувати різні види контролю стосовно до тих чи інших виробничо - господарських та особистісних ситуацій , володіти процесом самоконтролю .

Тема 7 . Етика сучасного менеджменту .

Сутність соціальної та юридичної відповідальності у менеджменті . Аргументи на користь соціальної відповідальності .Етика бізнесу і її роль у розвитку менеджменту . Види етики . Причини неетичної діяльності . Кейси

Студенти повинні знати : суть соціальної відповідальності , що таке юридична відповідальність , що таке етика бізнесу .

Студенти повинні вміти : розв’язувати соціальні проблеми трудового колективу.

Тема 8 . Комунікації в менеджменті .

Поняття та характеристика комунікацій . Канали та засоби комунікацій . Інформація як матеріал комунікацій та її види . Бар’єри комунікацій . Розвиток технічної бази комунікацій .

Студенти повинні знати : що таке комунікації та їх місце в процесі менеджменту , основні носії інформації та її роль в комунікаційному процесі .

Студенти повинні вміти : Правильно співвідносити зміст понять "інформація", "комунікація", "документація", "комунікаційний процес".

Тема 9 . Керівництво та лідерство в організації .

Природа та визначення керівництва і лідерства . Форми впливу та влади . Стилі керівництва та типи менеджерів . Шляхи вдосконалення керівництва колективом . Німецька система "смертних гріхів" Вольфганга Хойєра .Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : суть процесу керівництва , його основні стадії , співвідношення керівництва та лідерства , стилі керівництва .

Студенти повинні вміти : володіти сучасними прийомами і методами управління колективом , обирати керівника колективу .

Тема 10 Прийняття управлінських рішень .

Суть та характерні особливості управлінських рішень, програмовані тане програмовані . Природа , сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту . Умови прийняття управлінських рішень . Технологія розробки рішень . Вироблення раціональних рішень . Розробка та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності , ризику та невизначеності . Моделі та методи оптимізації рішень .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : природу рішень та їх місце у сфері менеджменту , класифікацію рішень , умови , закономірності та етапи прийняття рішень .

Студенти повинні вміти : аналізувати виробничі ситуації , приймати оптимальні управлінські рішення , приймати рішення в умовах невизначеності .

Тема 11. Конфлікти в менеджменті .

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації . Види конфліктів . Умови та причини виникнення конфліктів . Методи розв’язання конфліктів . Стреси , фактори , що їх викликають і шляхи уникнення .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : що таке конфлікт , його види , структура , функції , причини виникнення та етапи розвитку конфлікту .

Студенти повинні вміти : застосовувати методики аналізу конфліктів і конкретних ситуаціях , управляти конфліктами , застосовувати засоби впливу на учасників конфлікту .

Тема 12. Організація праці менеджера .

Зміст організації управлінської праці менеджера . Організація роботи з документами . Організація і проведення ділових зустрічей . Організація прийому відвідувачів . Техніка ведення телефонних розмов . Раціональне використання робочого часу керівника .

Управління за допомогою делегування . Що можна і що не можна делегувати . Правила та ефективний контроль делегування .

Студенти повинні знати : суть управлінської праці менеджера , види ділових зустрічей і вимоги до їх проведення , правила прийому відвідувачів , правила розмови по телефону , методи організації роботи з колективом .

Студенти повинні вміти : підготувати ділову зустріч у вигляді наради , засідання , бесіди чи переговорів , складати оптимальний розпорядок свого робочого дня , ефективно делегувати повноваження .

Тема 13 . Управління персоналом .

Поняття менеджменту персоналу .Суб’єкт та об'єкт управління .Соціальне партнерство та його функції .Основні соціальні обов’язки дирекції персоналу . Планування та формування персоналу . Побудова ефективної мотиваційної системи . Управління кар’єрою .

Студенти повинні знати : Сутність та функції менеджменту персоналу , основні етапи відбору персоналу , етапи кар’єри .

Студенти повинні вміти : ефективно використовувати методи управління персоналам .

Тема 14 .Розвиток особистого менеджменту .

Управління часом , швидке читання . Графічні засоби в роботі менеджера . Тренування пам'яті . Управління стресом .Тренування інтелекту . Діловий стиль . Службове спілкування .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : що таке час і як можна ним раціонально управляти , що собою являє само менеджмент , які основні проблеми вирішує особистий менеджмент.

Студенти повинні вміти : вміло розпоряджатись своїм бюджетом робочого часу, володіти сучасними прийомами розвитку своєї пам'яті , інтелекту і управління стресом .

Тема 15 .Управління групами .

Групи та їх класифікація , причини виникнення груп . Управління формальними групами . Особливості управління неформальними групами .Розвиток груп .

Практикум по темі .

Студенти повинні знати : що таке група , які її ознаки , причини виникнення груп .

Студенти повинні вміти : використовувати основні ознаки класифікації груп для віднесення конкретної групи до того чи іншого виду , характеризувати підгрупи власного колективу .


Опорні конспекти лекцій та питань винесених на самостійне опрацювання студентами.

Тема 1. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ

Управління - це не що інше, як

налаштування людей на працю.

Сучасний мінливий світ вимагає від кожного працівника швидкої адаптації до його перемін. Спеціалісти одностайні в тому, що результативність праці великою мірою залежить від рівня розвитку менеджменту в організаціях. Причому, якщо, скажімо, рівень розвитку техніки та технологій може мати певні обмеження, викликані об'єктивними обставинами, то менеджмент має можливість розвиватися стабільно за висхідною за будь-яких з них, бо він передбачає використання людського ресурсу, який володіє необмеженими резервами щодо вдосконалення. Прогрес, досягнутий людством в другій половині минулого століття, значною мірою пов'язаний саме з розвитком менеджменту. Найкращим прикладом тут слугують економіки США, Японії, країн Європи, де були започатковані основні засади менеджменту. Сьогодні ж термін менеджмент отримав розповсюдження у всьому світі і практично вживається у всіх мовних культурах. Це є переконливим доказом потреби в ньому і його значущості.

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

Знати:

 • відмінності категорій "управління" та менеджмент;

 • значення та задачі менеджменту;

 • основні історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні;

 • які основні переваги і проблеми розвитку менеджменту в сучасних умовах мають вітчизняні підприємства;

Вміти:

  • вирішувати задачі менеджменту в умовах конкретної виробничої структури;

  • виділяти організаційні, функціональні та особові складові менеджменту;

  • вміло використовувати досягнення менеджменту, напрацьовані на різних етапах його розвитку;

  • виділяти найраціональніше в менеджменті та застосовувати його для вдосконалення на вітчизняних підприємствах.

Ключові поняття та терміни

управління

менеджмент

керівництво

персонал

система організації праці

адміністративно-командні важелі управління

топ-менеджмент

мідл-менеджмент

ловер-менеджмепт

школи менеджменту

принципи менеджменту

завдання менеджменту

ієрархічні ланки управління

психологічний клімат

інновація

інтеграція

інтернаціоналізація

тейлоризм

"рух за гуманні стосунки "

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

1.Сутність понять "управління" та "менеджмент".

2.Значення та завдання менеджменту.

3. Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні.

1. Сутність понять "управління " та "менеджмент "

Поряд із поняттям "управління" сьогодні в наш словниковий запас увійшов термін "менеджмент".

 • Управління - це цілеспрямована дія на об'єкт із метою зміни його стану, або поведінки у зв'язку зі зміною певних обставин.

Таким чином, управління - це процес ув'язки всіх необхідних компонентів для досягнення певного результату, а менеджмент - це інструмент, система організації праці, яка забезпечує існування такої ув'язки. Менеджмент є складовою частиною управління. Він реалізується лише людьми, керівниками, тоді як управління можливе й за допомогою техніч­них засобів (роботів, електронних систем, наприклад, коли мова йде про управління певним технологічним процесом, машиною тощо).

Оксфордський словник англійської мови дає такі тлумачення менеджменту:

 • менеджмент - це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками);

 • менеджмент - це влада та мистецтво керівництва;

 • менеджмент - це вміння організовувати ефективну роботу апарату управління (служб працівників);

 • менеджмент - це органи управління, адміністративні одиниці, служби й підрозділи.

Отже, якщо управляти можна всіма елементами виробництва, то керувати можна лише людьми, персоналом. Тому, якщо ми вживаємо термін "управління" стосовно людей, персоналу, то ми повинні розуміти в такому випадку не все управління в широкому змісті цього слова, а лише менеджмент як складову частину управління, або управління у вузькому розумінні цього слова.

З наведених вище визначень менеджменту можна зробити заключення про те, що це поняття є багатомірним і характеризується організаційною, функціональною та особовою складовими.

 • Організаційна складова менеджменту - це ієрархія управління підприємством, в якій виділяється вища, середня та низова ланки.

 • Функціональна складова - це поточний процес виконання функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю за реалізацією цих функцій.

 • Особова складова - це мистецтво керівника управляти виробничими процесами через конкретних людей, його власні морально-психологічні якості та рівень знань.

Усі підходи до вивчення поняття «менеджмент» зводяться до наступних узагальнень:

  • менеджмент розглядається як вид діяльності людини, спрямований на досягнення мети;

  • менеджмент визначається як процес, з допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації і управляють ними, займаються постановкою їх мети і розробкою способів її досягнення;

  • менеджмент розглядається як ієрархічна організаційна структура, в межах якої реалізовуються функції управління;

  • менеджмент розглядається як категорія людей, зайнятих управлінням.

Менеджмент - це складова процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях з раціонального використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм керівництва.

 • Отже, менеджмент - це швидше практична діяльність, ніж наука чи професія, хоч він охоплює як одне, так і друге.

На західних підприємствах розрізняють:

  • топ-менеджмент, тобто вищу ланку керівництва (генеральний директор та інші члени управління);

  • мідл-менеджмент - середню ланку керівництва (керівники самостійних відділів) ;

  • ловер-менеджмент - низову ланку керівництва (керівники підвідділів та інших підрозділів).

Щоб змінити існуючу нині в Україні економічну ситуацію, необхідно виховати керівників нового типу, які б діяли за ринковими законами. І тут не завадить звернутися до закордонного досвіду підготовки менеджерів, використання існуючих там технологій управління ринковим механізмом господарювання.
2. Значення та завдання менеджменту

Значення менеджменту полягає в тому, що він забезпечує задоволення потреб споживачів товарів та послуг через ринок. Існування та престиж менеджменту обґрунтовується економічними результатами діяльності. Будь-які рішення приймаються з використанням менеджменту та несуть у собі економічний зміст. Тому ефективність менеджменту й діяльності менеджерів вимірюється економічними успіхами та результатами.

 • Основне в менеджменті - ставити перед собою цілі, які б відповідали інтересам підприємства.

 • Значення менеджменту полягає й у тому, що він об'єднує капітал та співробітників фірми.

У чому конкретно полягають завдання менеджменту?

1.Забезпечення існування підприємства (фірми) на ринку.

2.Менеджмент виходить із того, що робітники та службовці - це найцінніший капітал фірми. Тому його завдання - це вирішення проблем своїх співробітників, задля яких й існує фірма

3. Одне із завдань менеджменту полягає у створенні нових ринків для фірми та забезпеченні швидкого реагування на всі зміни в соціальній сфері ринку.

4. Наступне завдання менеджменту полягає в глибокому аналізі діяльності фірми.

5. Ще одним завданням менеджменту є доведення до співробітників фірми конкретних завдань, надання їм можливості контролювати власну роботу, а також бачити, який внесок у загальні результати діяльності зробила їхня праця.

3. Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні

Менеджмент не з'явився раптово, він не є породженням науковців чи практиків у сфері управління. Менеджмент існує з тих пір, коли почали виникати ділові відносини між людьми, з'явилися перші організації, елементи виробничо-господарської діяльності. У міру зростання спільної діяльності та її ускладнення, поглиблення спеціалізації та кооперації праці, виникла необхідність виділення управління в якості окремого виду трудової діяльності людини на виробництві - управлінської.

Як предмет науки менеджмент пройшов певні етапи свого розвитку, які в зарубіжній літературі отримали наступні назви:

 • домонополістичний етап (до 1900р.);

 • етап "наукове управління підприємством" (з 1900р. до 1930 р. в США);

 • етап "адміністративно-бюрократичний підхід" (з 1900р. до 1930р. в Англії, Франції, Німеччині);

 • етап "рух за гуманні стосунки" ( 1930-1950 рр. в США);

 • сучасний етап.

Домонополістичний етап. Цей етап співпадає з періодом домонополістичного капіталізму. У цей час виробництво велося на дрібних підприємствах. Великі підприємства існували лише в державному та військовому секторах. Управління дрібними підприємствами здійснювалося лише на основі практичного досвіду кожного керівника. На державних та військових підприємствах й організаціях переважав авторитарний стиль управління, який передбачав сувору субординацію керівників різних рівнів управління, чітке дотримання статутів тощо. Це було суто адміністративне управління, при якому чітко прослідковувалася підвищена роль головного керівника й використовувалися адміністративно-командні важелі. Таке управління було характерне й для церкви. Зрештою, структура управління католицькою церквою збереглася й до наших часів: папа (головний керівник), кардинали, архієпископи, єпископи й приходські священники.

Отже, для цього етапу розвитку менеджменту характерним було:

 • невелика чисельність керівників середньої ланки;

 • малочисельність керівників вищої лапки;

 • підвищена роль лідера;

 • використання адміністративно-командних важелів.

Етап "наукове управління підприємством". Даний етап отримав назву "наукового менеджменту", оскільки співпав з масштабними науковими дослідженнями управління підприємствами. Родоначальниками цих досліджень були Фредерік Тейлор (1856-1915 рр.), Френк Гілбрейт (1878-1924 рр.) і Лілія Гілбрейт (1878-1972 рр.), Генрі Гант (1816-1910 рр.). Якщо коротко викласти зміст тейлоризму, то в ньому все зведено до того, щоб синхронізувати, з'єднати в єдине ціле працю людини й машини, створити своєрідний механізм "людина-машина".

Тейлор і Гілбрейти, які починали свою кар'єру робітниками, займалися спостереженнями, замірами й аналізом операцій ручної праці, стимулюванням трудового вкладу, нормуванням праці тощо. Подружжя Гілбрейт детально вивчали трудові рухи, систематизовували їх і спрощували. Так, вивчаючи прийоми кладки цегли Ф.Гілбрейт скоротив кількість рухів та сконструював спеціальні пристрої і в результаті робітник став укладати за годину 350 цеглин замість 120.

Тейлором були сформовані 4 основних принципи наукового управління працею:

 • заміна грубо практичних методів праці глибоконауковими (вивчення траєкторії рухів, організація робочих місць та інше);

 • відбір і навчання робітників (інструктажі, напрацювання навиків і їх закріплення);

 • налагодження співробітництва;

 • чітке розмежування функцій міме адміністрацією і робітниками.

Тейлор описав особливості трудових процесів на ряді промислових підприємств і прийшов до висновку, що основна причина низької продуктивності праці прихована в недосконалості системи стимулювання робітників. Тому перше, з чого він почав - це розробив систему матеріальних стимулів, "прогресивну" систему оплати. Винагороду Тейлор уявляв не лише як грошовий вираз. Він радив підприємцям іти на поступки робітникам, оскільки це також нагорода (їдальні, дитячі садки, вечірні курси і т.д.). Тейлор довів, якщо ввести відповідні вдосконалення в трудовий процес і зацікавити робітника, то за відведений час він зробить у 3-4 рази більше, ніж при звичайному порядку роботи.

Однак у своїх дослідженнях Тейлор не врахував одного дуже важливого аспекту праці - людської психології. Тому, недивлячись на великі досягнення запропонованої Тейлором і Гілбрейтами організації праці, вона була піддана критиці їх послідовниками.

Щодо внеску у науковий менеджмент Г.Ганта, то його книги "Праця і доход" (1910 р.), "Промислове виробництво" (1916р.), "Організація праці" (1919 р.) характеризують усвідомлення ним провідної ролі людського актору в промисловості і впевненість в тому що робітнику повинна бути здана можливість віднайти в своїй праці не тільки джерело існування, але і стан задоволеності.

Етап "адміністративно-бюрократичний підхід". На відміну від тейлоризму, в європейських концепціях розвитку менеджменту на перший план висувалися формально організаційні аспекти. Започаткував цей етап, який ще називають класичною школою управління, французький підприємець Анрі Файоль (1841-1925 рр.), якого вважають "батьком" менеджменту. Прибічники класичної школи не дуже турбувалися про соціальні аспекти управління. Метою класичної школи було створення універсальних принципів управління. Так, у своїй книзі" Основи менеджменту" А. Файоль запропонував 14 принципів:

 • поділ праці;

 • єдиновладдя;

 • дисципліна;

 • повноваження та відповідальність;

 • єдність напрямів діяльності;

 • підпорядкування особистих інтересів загальним;

 • винагорода персоналу;

 • централізація;

 • ієрархія підпорядкування;

 • порядок;

 • справедливість;

 • стабільність робочого місця персоналу;

 • ініціатива;

 • корпоративний дух підприємства.

Не дивлячись на те, що в наведеній системі принципів п'ять мають суто психологічне значення, тобто враховують людський фактор, у цілому теорія А.Файоля зводилась до того, що управління повинно базуватися на системі чітко визначених правил поведінки суб'єктів управління, обов'язків працівників, регламентації їхньої праці аж до детального опису окремих управлінських операцій.

Етап "рух за гуманні стосунки". Для розглянутих вище етапів розвитку теорії менеджменту характерною була недооцінка соціально-психологічних та емоційних потреб людини в процесі виробництва та управління. Як реакція на недоліки попередніх теоретичних поглядів у менеджменті виникла течія за гуманізацію відносин виробництва та управління. Ця течія була заснована Елтоном Мейо (1880-1949 рр.). Що саме зробив Е. Мейо?

У 1927 р. американська дослідницька рада запросила Е. Мейо в Хотсорн на підприємства фірми "Вестерн електрик", де проводилися експерименти із вдоско­налення робочих місць. Проблема полягала в тому, що дослідники, в основному інженери, не могли пояснити, чому покращення умов роботи не корелювало з рівнем продуктивності праці. Так, регулюючи освітленість, дослідники фіксували ріст продуктивності праці там, де за їхніми очікуваннями вона повинна була знижуватися, і навпаки. Психологічне пояснення цим явищам дав Е.Мейо.

Він провів серію експериментів. В одному з них брали участь шість жінок-монтажниць. Вони працювали в окремому приміщенні, де змінювали освітлення, колір стін приміщень та устаткування, відпрацьовувався режим праці та відпочинку, організовувалася індивідуальна та колективна оплата тощо. І було зауважено, що кожне з ретельно підготовлених нововведень давало приріст продуктивності праці. Після цього дослідну групу переводили у звичайні умови, де не застосовували ніякого стимулювання, а продуктивність, не дивлячись на це, досягала ще вищого рівня.

На основі спостережень за даною та іншими групами, Е Мейо зробив висновок, який став іменуватися "хотсорнським ефектом'". Він полягав у тому, що продуктивність праці і якість продукції залежить не лише від умов праці, форми її оплати, фізіологічного стану робітника, але й від соціальних та психологічних факторів. Якщо робітники експериментальних груп усвідомлювали, що є предметом уваги зі сторони керівництва і своїх безпосередніх начальників, то вони завжди позитивно відгукувалися на їхні наміри підвищити продуктивність праці.

Цей ефект вивів дослідників на необхідність обліку психологічних явищ у колективах. У кінцевому результаті все закінчилося тим, що в США виникла наука про те, як слід вести роботу з людьми, в інститутах відкривалися відділення із психології праці. Сьогодні в Америці практично не існує жодного великого підприємства, де б не було людини, яка займається вивченням психологічних конфліктів.

Отож, на даному етапі, менеджмент показав залежність результатів праці від існуючих психофізіологічних умов та її мотиваційних характеристик.

Сучасний етап. На сучасному етапі в теорії менеджменту відображено все те раціональне, що було досягнуто на попередніх етапах його розвитку. Якщо розглядати сучасний етап розвитку теорії менеджменту в економічно-розвинутих країнах, то можна відзначити традиційне тяготіння вчених та менеджерів до тієї чи іншої складової частини теорії. Так, в США теоретичні розробки й практичне їхнє впровадження базується на тейлоризмі, у Німеччині, Швеції, Японії переважають погляди прихильників "руху за гуманні стосунки".

Ключовими моментами сучасної системи поглядів на менеджмент є наступні принципові положення:

1. Застосування системного підходу в управлінні (теорія систем).

2. Застосування ситуаційного підходу в управлінні.

3. Орієнтація менеджменту на інновації, інтеграцію, інтернаціоналізацію.

4. Визнання соціальної відповідальності менеджменту перед людиною і

суспільством в цілому.

В Україні управлінська наука розвивалася в рамках підходів, які панували в колишньому СРСР. Науковці виділяють 7 етапів розвитку управлінської науки в радянський період.

І етап (1917-1921рр.) - розроблялися форми й методи державного централізованого управління виробництвом, обґрунтовувалися принципи централізму, державного регулювання.

// етап (1921-]928рр.) - здійснювалося подальше вдосконалення адміністративного управління виробництвом, були зроблені спроби введення так званого госпрозрахунку як основи економічних методів управління, а також формально вивчалися можливості участі трудящих в управлінні.

III етап (1929-1945рр.) - пов'язаний із організацією індустріальної бази суспільного виробництва й присвячується вдосконаленню структур управління, методів добору та підготовки кадрів, планування й організації виробництва.

IV етап (1946-1965рр.) - характеризується пошуком нових форм функціонування та взаємодії державних органів управління, спробою переходу до територіальної та галузевої систем управління.

V етап (1965-1975рр.) - здійснена спроба проведення господарської реформи шляхом посилення ролі економічних методів управління. Було показано неефективність реформ, які проводяться в рамках адміністративно-командної системи.

VI етап (1975-1985рр.) - підтвердив необхідність зміни економічних відносин, докорінних економічних реформ, проведення яких слід віднести до сьомого етапу.

VII етап (з 1985р.- по даний час) - початок ринкових реформ, введення моделей госпрозрахунку, кооперативного руху, збільшення економічної

свободи.

Питання винесені на самостійне опрацювання студентами.

4. Сутність принципів менеджменту.

Анрі .Файоль. вперше в практиці світового менеджменту розглядав процес управління як складний процес який складається із сукупності окремих взаємопов’язаних функцій. В одній із тез „керувати ” Анрі.Файоль. визначає умови ефективного адміністративного управління які згодом набули значення функцій сучасного менеджменту.

1. Передбачати.

2. організовувати.

3. розпоряджатися.

4. координувати.

5. контролювати.

Анрі Файоль. в процесі власної професійної діяльності сформулював деякі теоретичні принципи, що застосовувались на практиці.

1. розподіл праці – праця робітників управлінців, має суттєво відрізнятися.

2. влада і відповідальність – якщо людина має владу то вона повинна її відповідати

3. дисципліна.

4. підпорядкування індивідуальних інтересів загальним

5 Єдність персоналу – колектив єдиний організм і якщо робітників змінювати то працездатність колективу буде нестабільною.

6. Єдність керівництва – кожен керівник має конкретно знати свого керівника і це чітко визначається ієрархією.

7. Єдність розпорядництва

8. Централізація – влада повинна бути зосереджена в одних руках (однієї людини).

9. Ієрархія

10 Порядок – зміст ефективності організації

11 Справедливість – якщо працівник робить більше роботи нім менеджер то він повинен і отримувати відповідно більшу заробітну плату.

12. Винагорода персоналу – якщо людина працює добре то її потрібно заохочувати щоб вона робила цю ще краще.

13 Стабільність персоналу – колектив має бути згуртованим. Повинна бути обмежена заміна кадрів керівного персонал. Стабільність персоналу є запорукою досягнення поставлених цілей.

14. Ініціатива – Має бути відзначена і повинна стимулюватися (новітні ідеї повинні заохочуватися).следующая страница >>