asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(соціальні питання)

    

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях:

соціального захисту населення, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; загальнообов'язкового державного соціального страхування;

зайнятості, праці та заробітної плати, додержання законодавства про працю та зайнятість населення;

освіти і науки;

охорони здоров'я;

культури та туризму;

фізичної культури та спорту;

державної політки захисту прав сім'ї, дітей та молоді, розвитку тендерної рівності в суспільстві;

державної мовної політики;

координує діяльність місцевих та територіальних органів влади з питань безпечної життєдіяльності населення, зокрема невиробничого травматизму;

координує роботу щодо проведення пенсійної реформи, політики грошових доходів населення, благодійництва та гуманітарної допомоги;

забезпечує розроблення і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності (від безробіття) різних груп населення;

забезпечує, відповідно до чинного законодавства, вирішення питань опіки і піклування;

забезпечує додержання правил санітарної охорони, вживає заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

забезпечує ефективне використання трудових ресурсів;

вирішує питання про надання у межах повноважень обласної державної адміністрації пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

координує питання розвитку мережі закладів освіти, у тому числі вищої, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, молодіжної сфери, підвищення якості послуг, які ними надаються; вносить відповідні пропозиції під час розробки програм соціально-економічного розвитку;

організовує роботу з дотримання Закону України "Про захист суспільної моралі", розвитку волонтерського руху в районі;

організовує розроблення та реалізацію районних програм у закріплених відповідно до функціональних повноважень галузях, проекту угоди між райдержадміністрацією, профспілковими об'єднаннями і об'єднаннями роботодавців (міністерствами);

відповідно до функціональних повноважень та доручень голови районної державної адміністрації координує роботу дорадчих та колегіальних органів (комісій, рад тощо);

забезпечує взаємодію з постійними комісіями районної ради;

забезпечує контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

забезпечує виконання програм щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти;

вживає заходів до збереження та розвитку мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, та розробляє пропозиції її розвитку, враховує їх при розробці проектів програми соціально-економічного розвитку;

забезпечує відповідно до чинного законодавства вирішення питань неповнолітніх;

вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

здійснює державний контроль за охороною пам’яток історії та культури;

контролює стан медичної допомоги, забезпечує організацію роботи медичних закладів по наданню допомоги населенню;

контролює надання, в межах повноважень, встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшеним умовам життя багатодітних сімей;

забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин, міграції, про свободу думки і слова, свободи світогляду і віросповідання;

здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення;

проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового та медичного

обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;

сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, які діють у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізкультури і спорту, молодіжної політики;

координує питання створення мережі, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

забезпечує розробку та виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально-незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;

забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуття ними необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санітарно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпечення інвалідів засобами пересування і реабілітації;

бере участь у в вирішенні питання про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;

сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

забезпечує дотримання прав і свобод громадян;

забезпечує здійснення державного контролю за додержанням законодавства з питань мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спору;

контролює забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

встановлює піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я, освіти, науки, культури, туризму, фізкультури і спорту;

бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в установах освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення;

організовує розробку і контролює виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

контролює забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі на право своєчасного одержання винагороди за працю;

організовує проведення, згідно з законом, оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

здійснює державний контроль за додержанням:

санітарних правил;

охорони праці та своєчасного і, не нижче визначеного, державного мінімального розміру оплати праці;

організовує у межах своїх повноважень роботу стосовно:

забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у відповідній сфері діяльності;

співробітництва з громадськими організаціями, зокрема громадськими жіночими організаціями, для узагальнення інформації щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та визначення шляхів запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі;

сприяння створенню рівних умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків, у тому числі шляхом розвитку соціальних послуг;

здійснення заходів, спрямованих на формування гендерної культури населення, провадження відповідної інформаційно-пропагандистської діяльності;

забезпечення додержання законодавства щодо рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

розгляду та проведення аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

за дорученням голови районної державної адміністрації спрямовує і контролює діяльність:

відділу освіти районної державної адміністрації;

відділу культури і туризму районної державної адміністрації;

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації;

управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

служби у справах дітей районної державної адміністрації;

Петрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації;

центральної районної лікарні;

комунального підприємства “Редакція районної газети та радіомовлення Петрівського району”, інших засобів масової інформації;

за дорученням голови районної державної адміністрації координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

Петрівському районному центру зайнятості;

управлінню Пенсійного фонду України в Петрівському районі;

територіальній державній інспекції праці у Кіровоградській області;

Петрівській філії Олександрійського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в Кіровоградській області;

Олександрійській міжрайонній виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Петрівській районній санітарно-епідеміологічній станції;

Петрівській філії “Центральна районна аптека № 54 ЗАТ „Ліки Кіровоградщини”;

Петрівському вузлу поштового зв’язку ЦПЗ № 6 м. Олександрія
КД УДППЗ “Укрпошта” в частині виплати пенсій;

центральній районній та дитячій районній бібліотекам;

районному краєзнавчому музею.