asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Комплексна контрольна робота
1. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище

 2. 2 книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити

 3. 3 ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада

 4. 4 .випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати

 5. 5 сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти

2. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця

 2. 2 вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь

 3. 3 п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця

 4. 4 зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина

 1. 5 нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися

3. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 ст..хати, ст..повий, квіт..нь

 2. 2 зал..вати, майст..р, леб..диний

 3. 3 пригв..нтити, чер..да, шел..стіти

 4. 4 ос..литися, к..шеня, л..дацюга

 5. 5 д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати

4. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 б..нтежити, вер..тено, Водохр..щі, горл..чка, мар..во

 2. 2 благоч..стивий, ластов..ня, запром..нитися, блюд..чко, дал..на

 3. 3 долон..чка, сут..ніти, гарбуз..ння, дуж..чка, закор..нілий

 4. 4 л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер

 5. 5 удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений

5. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 мар..во, кринич..нька, мереж..во, сит..чко

 2. 2 намист..чко, пр..зидент, вогн..чок, пр..м'єра

 3. 3 горл..чко, хвил..чка, пр..стол, любит..ль

4 горл..чка, служит..ль, стеж..чка, д..віз

6. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

1 б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

2 з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка

3 мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

4 шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

5 ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

7. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

1 прихвос…ні, наперс…ник, проїз…ний

2 радіс…ний, перехрес…ний, аген…ство

3 чес…ний, аванпос…ний, пристрас…ний

4 улес…ливий, балас…ний, облас…ний

5 хвас…нути, щас…ливий, тиж…невий

8. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

1 студен..ство, виїз..ний, тиж..невий

2 зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий

3 доблес..ний, провіс..ник , ціліс..ний

4 гіган..ський, радіс..ний, облас..ний

5 сучас..ник, корис..ний, невіс..чин

9. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний

 2. 2 зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

 3. 3 заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

 4. 4 безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

10. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний

 2. 2 цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний

 3. 3 тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

 4. 4 очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський

11. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

 1. 1 тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці

 2. 2 землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія

 3. 3 буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма

 4. 4 Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці

12. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. 1 брин..чати, дозвол..те, зустрін..те, оган..бити

 2. 2 кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний

 3. 3 різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити

 4. 4 павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський

 5. 5 устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка

13. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. 1 рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці

 2. 2 зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

 3. 3 вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

 4. 4 кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний

 5. 5 консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома

14. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. 1 кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я

 2. 2 власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо

 3. 3 павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба

 4. 4 їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин

15. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

 1. 1 міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший

 2. 2 Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина

 3. 3 безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю

 4. 4 ін..ший, жен..шень, спіл..чанський

 5. 5 кин..мо, ріж..мо, насип..мо

16. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

 1. 1 В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний

 2. 2 верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний

 3. 3 зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

 4. 4 двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати

 5. 17. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

 6. 1 м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити

 7. 2 кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний

 8. 3 солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра

 9. 4 пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал

18. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

1 пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

2 львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

3 подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

4 торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

5 Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

19. В якому рядку всі слова написані правильно

1 передювілейний, півявора, свято, з’єднати

2 торф’яний, м'ясо, поєднати, надвечір’я

3 листя, п’ють, моряк, червяк

4 риб’ячий, вялений, обєднання, бюро

20. В якому рядку всі слова написані правильно

1 пів- їжака, в’їхати, малюнок, пів - Європи

2 карєра, кювет, любовю, переїхати

3 мавп’ячий, п’ятий, барєр, півнеба

4 духмяний, зав’язь, рясно, Святослав

21. В якому рядку всі слова написані правильно

1 Українська народна республіка, центральний парк культури і відпочинку

2 планета Земля, магазин «Смакота», День працівника освіти

3 дніпровські береги, дніпровський лиман, Дамоклів меч, чорне море

4 роман Війна і мир, Грінченків словник, Кабінет міністрів України

22. В якому рядку всі слова написані правильно

1 День студента, Масляниця, Верховна рада України, новий Рік

2 товариство « Березіль», Нацбанк, кінотеатр Україна, «Біблія»

3 Великдень, київська кондитерська фабрика, шеченкові твори

4 Київська Русь, Сосюрина лірика, авгієві стайні, Демократична партія України

23. В якому рядку всі слова написані правильно

 1. 1 євангелія, кінь Орлик, Полярна зірка, князь Ярослав Мудрий

 2. 2 Полтавський університет економіки і торгівлі, Буковина, Зелені свята

 3. 3 свято української мови, херсонські вулиці, фірма Еверест

 4. 4 місто біла Церква, міжнародний жіночий день, Голосіївський парк

24. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. 1 сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

 2. 2 сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

 3. 3 гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний

4 суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський

25. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. 1 генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер

 2. 2 південно/бережний, південно/східний, північно/західний

 3. 3 військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний

 4. 4 ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий

5 вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка

26. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. 1 пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині

 2. 2 на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

 3. 3 віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

 4. 4 ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як

 5. 5 більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь

27. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о

 2. 2 Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а

 3. 3 Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський

 4. 4 Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а

28. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий

 2. 2 довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий

 3. 3 страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити

 4. 4 стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я

29. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а

 2. 2 піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий

 3. 3 кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція

 4. 4 діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор

 5. 5 конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка)

30. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

 2. 2 ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

 3. 3 ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

 4. 4 епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

 5. 5 іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент

 6. 31. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

 7. 1 пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

 8. 2 пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний

 9. 3 пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

 10. 4 пр..тихий, пр..бити, пр..непорочний, пр..дивний

 11. 5 пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний

32. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий

 2. 2 пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення

 3. 3 пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий

 4. 4 пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний

33. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток

 2. 2 пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний

 3. 3 пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти

 4. 4 пр..мирний, пр..міський, пр..чинити

 5. 5 пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати

34. Разом треба писати всі займенники рядка

 1. 1 аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь

 2. 2 де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому

 3. 3 де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим

 4. 4 що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь

35. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити

 2. 2 (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити

 3. 3 (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

 4. 4 (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

36. В якому рядку всі слова написані правильно.

1 Шевченківська премія, день Збройних сил, Бровко.

2 здравниці Півночі, Василькова шапка, мопед «Карпати».

3 Син Божий, полтавські вулиці, Велика вітчизняна війна.

 1. 4 карпатські гори, Син Божий, картина «Перед грозою», Шевченкове слово

37. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. 1 священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я

 2. 2 подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я

 3. 3 л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати

 4. 4 безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю

38. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

 1. 1 бе..коштовний, ..казати, ..керований

 2. 2 ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати

 3. 3 ..плетений, ..питати, ..шити

 4. 4 ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний

 5. 5 ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

39. В якому рядку всі слова написані правильно.

1 День радіо, Молочний Шлях, Восьме березня, Різдво

2 Товариство « Березіль», Нацбанк, кінотеатр Україна, Біблія

3 Великдень, християнство, шеченкова кімната, Святий дух

4 Андріївська церква, Свято Перемоги, херсонщина, готель Фрегат

40. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку

 1. 1 вічно/зелений, жовто/грудий, науково/фантастичний

 2. 2 дрібно/листий, спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний

 3. 3 важко/атлетичний, військово/патріотичний, мало/досвідчений

 4. 4 електро/магнітний, кам'яно/вугільний, валютно/фінансовий

 5. 5 євро/інтеграційний, старо/український, південно/кримський

41. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

 1. 1 лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний

 2. 2 оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений

 3. 3 сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний

 4. 4 міжнародно/правовий, загально/освітній, лимонно/кислий

 1. 5 дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний

42. Разом треба писати всі слова рядка

 1. 1 народно/поетичний, лісо/степовий, пів/огірка, літературно/художній

 2. 2 первісно/общинний, пів/вікна, темно/синій, східно/слов'янський

 3. 3 військово/інженерний, хитро/мудрий, високо/кваліфікований, свіжо/зрубаний

 1. 4 далеко/східний, червоно/гарячий, вельми/шановний, крає/знавчий

43. Правильно записано всі прислівники рядка

 1. 1 по сусідськи, удвох, з гори, на диво

 2. 2 віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби

 3. 3 десь-інде, підчас, допобачення, сповна

 4. 4 з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека

44. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. 1 по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так

 2. 2 з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи

 3. 3 мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині

 4. 4 десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли

 5. 5 по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному

45. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

 1. 1 вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли

 2. 2 хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки

 3. 3 по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен

 4. 4 по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так

 1. 5 зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго

46. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. 1 договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний

 2. 2 медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний

 3. 3 житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний

 4. 4 молочно/білий, науково/практичний, загально/освітній, організаційно/методичний

 5. 5 мідно/червоний, навчально/виробничий, героїко/романтичний, електронно/ оптичний


47. Разом треба писати всі прислівники рядка

 1. 1 без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс

 2. 2 у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід

 3. 3 за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець

 4. 4 по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта

 5. 5 с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль

48. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка

 1. 1 не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв'язана задача

 2. 2 не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані

 3. 3 не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина

 1. 4 не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик

49. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка

 1. 1 не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево

 2. 2 не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво

 3. 3 не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання

 4. 4 не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки

 5. 50. Частка НЕ пишеться ОКРЕМО з усіма словами рядка

 6. 1 не/досліджені ще питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу

 7. 2 не/зводячи очей, не/привітно шуміли, не/здужав підняти

 8. 3 будинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст

 9. 4 не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено

 10. 5 не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/потрібно поспішати

 11. 51. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

 12. 1 вокзал, казка, осока, яблуко

 13. 2 дивиться, тісто, потік, тюлька

 14. 3 сітка, поросятко, сіль, сонце

 15. 4 кашне, машина, шуба, дивишся

 16. 5 легко, хист, мох, свекруха

 17. 52. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

 18. 1 посуха, Покуття, кожух, Одеса

 19. 2 випадок, книжка, зимовий, тихенько

 20. 3 телефон, мавпеня, весло, математика

 21. 4 вокзал, аґрус, ґанок, Олександр

 1. 53. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

 2. 1 голубка, Богун, кожушок

 3. 2 міццю, дивиться, річці

 4. 3 вальс, Львів, звеселити

 5. 4 печера, Шевченко, течія

 6. 5 тісто, боротьба, радість

 7. 54. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

 8. 1 герань, поріг, легко

 9. 2 тест, тріснути, тітчин

 10. 3 зоря, лоза, безжальний

 11. 4 сіль, поросятко, гість

 12. 55. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

 13. 1 жасмин, антураж, вожак, жінка

 14. 2 броня, нюанс, рань, промінчик

 15. 3 м'ята, мулат, Максим, межа

 16. 4 більшість, бюро, б’ється, бязь

 17. 5 зірка, зорепад, Зіньків, зріст

 18. 56. Правильно утворено форму наказового способу дієслова

 19. 1 понесемо

 20. 2 робімо

 21. 3 пішли

 22. 4 ходімте

 23. 5 закресль

 24. 57. Граматичну помилку допущено в рядку

 25. 1 якнайкраща пісня

 26. 2 світліші скульптури

 27. 3 найвідоміша співачка

 28. 4 чи не найцікавіша історія

 29. 5 щонайдрібна монета

 30. 58. Тільки форму множини мають обидва іменники рядка

 31. 1 штани, пішоходи

 32. 2 Черкаси, двері

 33. 3 ножиці, звички

 34. 4 вечорниці, кущі

 35. 5 шахи, ключі

 36. 59. Компонент військово- пишеться разом із частиною

 37. 1 морський

 38. 2 навчальний

 39. 3 медичний

 40. 4 патріотичний

 41. 5 полонений

 42. 60. Правильно утворено форму вищого (найвищого) ступеня порівняння прикметника

 43. 1 самий цікавий

 44. 2 кращий усіх

 45. 3 більш міцніший

 46. 4 якнайкращий

 47. 5 найпоганіший

61. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

 1. 1 високий, білий, приємний, сміливий

 2. 2 чорний, м'який, сліпий, широкий

 3. 3 товстий, надзвичайний, глибокий, синій

 1. 4 красивий, маленький, цікавий, важливий

62. Частку вжито в реченні

 1. 1 Книга мала, та серцю люба.

 2. 2 До булави треба голови.

 3. 3 Працює до сьомого поту.

 4. 4 Правди не сховаєш.

 1. 63. Граматично правильна відповідь на запитання «Коли зустрінемося?»

 2. 1 в сім двадцять

 3. 2 за п’ять до сьомої

 4. 3 без п’ятнадцяти вісім

 5. 4 в двадцять два десять

 6. 5 без десяти три

 7. 64. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні

 8. 1 До булави треба й голови.

 9. 2 Як голова сивіє, то чоловік мудріє.

 10. 3 У голову, як у торбу, що знайдеш, те й сховаєш.

 11. 4 Скільки голів, стільки й умів.

 12. 5 Хліб – усьому голова.

65. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні

 1. 1 Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

 2. 2 Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

 3. 3 Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

 4. 4 Найдужче у житті цінував я хліб.

66. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту

 1. 1 надути губи – образитись, виявити невдоволення

 2. 2 спустити на землю – змусити когось не втрачати почуття реальності

 3. 3 рильце в пушку – про когось привітного й лагідного

 4. 4 черв'ячок точить – непокоять тяжкі, гнітючі роздуми

67. Неправильну форму ступеня порівняння прикметника вжито в реченні

1 Секвоя – саме найбільше дерево на Землі.

2 У цьому місці річка вужча.

3 Я поборю найважчі перешкоди.

4 Заздрість – якнайогидніша з усіх емоційследующая страница >>