asyan.org
добавить свой файл
1
23Експертні системи.

Експертна система (ЕС)- це обчислювальна система, яка використовує знання спеціалістів про деяку вузькоспеціалізовану предметну область і яка в межах цієї галузі здатна приймати рішення на рівні експерта- професіо- нала.

Основною характеристикою ЕС є здатність за вимогою пояснити свою лінію міркувань у зрозумілому вигляді. Основними компонентами ЕС є : база знань, модуль логічного виводу, інтерфейс користувача, модуль накопичення знань, модуль відображення і пояснення.

База знань містить інформацію про предметну область у вигляді фактів і правил. Правила дозволяють на основі наявних фактів виводити інші факти. Модуль накопичення знань забезпе- чує процес здобуття знань про предметну об -ласть у прцесі функціонування ЕС. Інтерфейс з користувачем забезпечує спілкування користу- вача з ЕС деякою спеціалізованою мовою, часто ця мова є наближеною до природньої. Запит, поставлений користувачем в інтерфейсному мо- дулі перекладається на мову внутрішнього подання знань ЕС. Модуль логічного виводу, спираючись на базу знань, реалізує механізм отримання відповідей на поставлені запити. Модуль відображення та пояснення дозволяє пояснити користувачеві хід отримання відповіді.

Область застосування ЕС: 1) Інтерпрітація: аналіз спостереження з метою встановлення властивостей досліджуваної системи об´єктів;

2) Діагностика: всановлення несправностей у технічній системі або виявлення захворювання в живому організмі, що базується на інтерпріта- ції даних.

3) Моніторинг (спостереження): сростереження за параметрами об´єктів і видача повідомлення у випадку виходу параметрів об´єктів стеження за допоміжні межі.

4) Прогноз: прогнозування подій майбутнього на основі моделей майбутнього і сучасного.

5) Планування: формування плану дій, які слід виконати для досягнення мети.

6) Проектування: побудова певних конфігура- цій об´єктів, які задовольняють заданим вимогам.

7) Налагодження: розробка рекомендацій для усунення несправностей чи помилок.

8) Ремонт: виправлення виявленого дефекту.

9) Управління: управління поведінкою систем об´єктів.

З ЕС пов´язані інтелектуальні навчаючі системи. Вони наближають навчання за допомо гою комп´ютера до навчання, яке здійснюється педагогом і в той же час забезпечує широке використаня можливостей обчислювальної техніки. Однією з відомих інтелектуальних навчаючих систем є Sophie, яка призначена для пошуку неполадок в електронному колі. Існу- ють інструментальні засоби загального харак- теру, які називають експертними оболонками. Вони дозволяють створювати ЕС з різних пред- метних областей, наповнюючи їх інформацією, розв´язувати конкретні задачі. Прикладом такої оболонки є 1-st Class.
Для побудови ЕС часто використовують Пролог. Основною перешкодою на шляху створення і поширення експертних систем є проблема набуття і представлення знань. Значний обсяг інф., її слабка структурованість, труднощі експерта при спробі пояснити послідовність своїх міркувань з прийняття рішення призводять до того, що процес передачі знань від експерта до системи здійснюється з великими труднощами, методом “спроб, помилок і виправлень”. На допомогу приходять експертні оболонки. Експ. оболонки- середовище, основою якого є механізм виводу і порожня база знань, а також деякі сервісні прграми (редактори бази знань, засоби відобра- ження, трасування) . Інколи екс. оболонки ще називають експертними оболонками 2- го покоління.