asyan.org
добавить свой файл
1
Екзаменаційні птання з фізики (2-й семестр)


  1. Теплове випромінювання, його рівноважність та характеристики.

  2. Абсолютно чорне тіло. Розподіл енергії в спектрі абсолютно

чорного тіла. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла.
3. Квантова теорія випромінювання. Формула Релея-Джінса. “Ультрафіолетова катастрофа”. Гіпотеза квантів енергії, формула Планка.

4. Ядерна модель атома. Неспроможність класичної ядерної моделі.

Постулати Бора. Досліди Франка і Герца.
5. Лінійчастий спектр атома водню. Узагальнена серіальна формула.
6. Елементарна борівська теорія воднеподібного атома (радіуси

орбіт, швидкість та енергія електронів).
7. Еліптичні орбіти. Орбітальне квантове число. Просторове квантування.

Магнетон Бора. Магнітне квантове число.
8. Досліди Штерна і Герлаха. Поняття про ефект Зеємана. Труднощі теорії

Бора.
9. Спін електрона. Спінове квантове число. Квантові стани електронів в

атомі. Квантові числа.
10. Принцип Паулі. Електронна оболонка атома.
11. Фізичні принципи побудови періодичної системи елементів.
12. Гіпотеза де Бройля. Експериментальне підтвердження хвильових

властивостей мікрочастинок речовини. Застосування хвильових

властивостей мікрочастинок у наукових дослідженнях та в техніці.

-2-

13. Координатно-імпульсний метод квантової механіки. Співвідношення

невизначеностей Гейзенберга.
14. Статистичний метод опису квантової механіки. Хвильова функція ти її

фізичний змст.
15. Рівняння Шредінгера.
16. Розв’язування рівняння Шредінгера для потенціального бар’єра

нескінченної ширини.
17. Розв’язування рівняння Шредінгера для потенціального бар’єра

кінцевої ширини. Тунельний ефект. Холодна емісія.


  1. Розв’язування рівняння Шредінгера для потенціальної ями. Квантування енергії.


19. Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною:

поглинання, спонтанне та вимушене випромінювання

електромагнітних хвиль речовиною.
20. Інверсна заселеність енергетичних рівнів та методи її здійснення.

Дво- та трирівневі квантові підсилювачі та генератори. Мазери та

лазери.
21. Рубіновий лазер (енергетична схема, основні конструктивні елементи,

їхнє призначення та робота).
22. Випромінювання світла електронно-дірковим переходом. Світлодіоди.

Напівпровідникові лазери.
23. Особливості лазерного випромінювання і області його застосування.

Лазерний зв’язок.
24. Волоконна оптика. Фізичні принципи волоконно-оптичного зв’язку.


25. Тверде тіло. Кристалічна гратка. Типи зв’язків атомів у кристалах.

Класифікація твердих тіл за величиною питомої електропровідності та

її залежність від температури.
26. Енергетичний спектр атома. Розщеплення енергетичних рівнів

атома у твердому тілі − утворення енергетичних зон. Приклади

утворення енергетичних зон. Оцінка ширини енергетичної зони

та відстані між рівнями в зоні.

27. Заповнення енергетичних зон електронами. Зони валентна,

заборонена та провідності.
28. Електропровідність твердих тіл за зонною теорією. Метали,

напівпровідники, діелектрики. Ефективна маса електронів.

29. Густина дозволених електронних станів. Розподіл електронів по

енергетичних станах.
30. Квантова теорія електропровідності металів. Вироджений

електронний газ. Електропровідність металів та її залежність від

температури. Надпровідність.
31. Уявлення про власні напівпровідники. Процеси генерації та

рекомбінації рівноважних носіїв заряду у власних напівпровідниках.

Електронна і діркова провідність.
32. Розрахунок рівноважної концентрації електронів та дірок у власному

напівпровіднику. Значення енергії рівня Фермі у власних

напівпровідниках. Електропровідність власного напівпровідника.
33. Домішкові напівпровідники. Генерація і рекомбінація у домішкових

напівпровідниках. Основні і неосновні носії заряду.
34. Рівноважна концентрація носіїв заряду у домішкових

напівпровідниках. Рівень Фермі і його залежність від температури.

Електропровідність домішкового напівпровідника.
35. Внутрішній фотоефект, його види та механізм.
36. Нерівноважні носії заряду. Час життя неосновних носіїв заряду.
37. Дифузійний та дрейфовий струми. Співвідношення Ейнштейна між

рухливістю та коефіцієнтом дифузії. Дифузійна довжина та довжина

зсуву носіїв заряду.
38. Загальні уявлення про електронну емісію (термо-, фото-, авто- та

вторинна електронна емісії). Робота виходу електрона з металу у

вакуум. Термоелектронна емісія та її закони.
39. Контакт двох металів. Уявлення про контактну різницю потенціалів.

Причини виникнення контактної різниці потенціалів.
40. Термоелектричні явища Зеєбека та Пельтьє та їх використання.
41. Електронно-дірковий перехід та його властивості.
42. Поняття про гетеропереходи.
44. Склад і основні характеристики ядер і нуклонів.
45. Взаємодія нуклонів і поняття про ядерні сили.
46. Дефект маси і енергія зв'язку ядра. Залежність питомої енергії зв'язку

від масового числа.
47. Моделі ядра.
48. Мезонна теорія ядерних сил.
49. Стійкість ядер. Природна і штучна радіоактивність. Види

радіоактивного випромінювання.
50. Закон радіоактивного розпаду.
51. Активність джерел радіоактивного випромінювання.
52. Способи вивільнення ядерної енергії.
53. Ланцюгова реакція поділу важких ядер.
54. Коефіцієнт розмноження нейтронів. Поняття про критичні
розміри (критичну масу). Ядерна бомба.
55. Ядерні реактори, їх різновидності та робота.
56. Одержання енергії при синтезі легких ядер. Керовані термоядерні

реакції.
57. Термоядерна бомба.