asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 657

Д.І. Давиденко, В.П. Муляр

МННІ ОНУ ім. І.І.Мечникова, м. Миколаїв
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
У 60-і роки минулого сторіччя через посилення деструктивного впливу інфляційних процесів та світових криз на господарську діяльність підприємств, нестабільність функціонування економік деяких країн на зміну комерційному кредиту у вексельній формі прийшли нові на той час факторингові операції. Вони одразу стали широко застосовуватися для обслуговування та прискорення процесу реалізації продукції, а також для пришвидшення переводу капіталу з товарної у грошову форму.

За умов функціонування ринкової економіки підприємства будують свої відносини з дебіторами на умовах відстрочки оплати, яка може сягати від 4 до 90 днів. Через це проблема дебіторської заборгованості у наш час набуває першочергового значення, адже на визначений момент часу підприємство-виробник відчуває дефіцит коштів для початку нового операційного циклу, а строк оплати від покупців за договором ще не наступив. Для поповнення обігових коштів підприємство має можливість оформити банківський кредит чи овердрафт, але, як наслідок, виникають зобов’язання перед банком щодо оформлення майнової застави, пропорційного переводу грошових оборотів на визначені угодою розрахункові рахунки або щодо підтримання певного рівня чистих оборотів коштів на рахунках банку.

У наш час підприємства можуть вільно користуватися новим банківським продуктом – факторингом, це операція фінансування під відступлене право грошової вимоги, відповідно до якої одна сторона передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження іншої сторони за плату, а Підприємство відступає або зобов’язується відступити Факторові своє право грошової вимоги до третьої особи за договорами купівлі-продажу.

Порядок здійснення факторингових операцій регулюється в Україні нормами ст. 73 ЦКУ, ЗУ “Про ПДВ” та іншими законодавчими актами. У законі “Про ПДВ” поняття факторингу було введено з фіскальною метою. Факторинг визначено як операцію по переуступці права вимоги практично будь-якого боргу з одночасною або відстроченою компенсацією вартості такого боргу. У випадку, коли предметом боргу є товар або послуга, податком (ПДВ) оподатковується тільки комісія за факторингове обслуговування, яка сплачується підприємством факторинговій установі. Від сплати ПДВ звільняються факторингові операції с боргом, об’єктом якого є валютні цінності, а також цінні папери.

Згідно з Листами ДПАУ дохід від факторингових операцій банків оподатковується згідно норм ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”, при цьому об’єктами оподаткування є плата за здійснення факторингової операції (комісійна винагорода банку), комісійна винагорода, яку підприємство сплачує банку (фактору) за управління дебіторською заборгованістю, оплата консультаційних та інформаційних послуг, плата за встановлення ліміту факторингу, плата за внесення змін до умов договору, плата за юридичне супроводження договору, плата за надання інформації щодо стану погашення заборгованості дебіторам. Об’єктом оподаткування не являється факторингове фінансування згідно з факторинговим договором та грошові кошти, акцептовані фактором в якості відсоткової ставки за факторингове фінансування.

Слід також зауважити, що факторинг буває регресивним, при якому підприємство виступає поручителем перед фактором за виконання дебітором зобов'язань по сплаті за договорами купівлі-продажу, та без регресу, коли прийнятий фактором ризик виконання дебітором підприємства зобов'язань за договорами купівлі-продажу (надання послуг) не забезпечений поручительством даного підприємства. Але останній вид застосовується на практиці дуже рідко та лише за умови надзвичайно високої фінансової стійкості та економічного рейтингу підприємства-позичальника.

Вигоди факторингу для сучасних українських підприємств очевидні. Факторинг дозволяє клієнтові скоротити термін очікування оплати поставок, вчасно поповнити обігові кошти, ліквідувати касові розриви, зменшити дебіторську заборгованість, розширити коло покупців тощо.

Актуальність теми підтверджує те, що країни Східної Європи показали феноменальні темпи розвитку факторингу за 2000-2006 роки – 434%. На сьогоднішній день 71% світового ринку факторингу припадає на Європу, на Америку та Азію по 14 %. В Україні за результатами 2007 р. на факторингове обслуговування було прийнято прав грошової вимоги дебіторської заборгованості на суму близько 8 млрд. грн.