asyan.org
добавить свой файл
1

Найченування показника

Кол

рядка

Су ча

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110
Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1 120
валова замовникам

1 130
з авансів отриманих

1 140
Сума затриманих коштів на кінець року

1 150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160XII. Податок на прибуток

Найчену вання показника

Код

рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

1

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220

1

на кінець звітного року

1225
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

1230
на кінець звітного року

1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

1

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

1

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243
Відображено у складі власного капітал) - усього

1250
у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

12531 Іайменування показника

Код

рядка

С> ча

1

2

3

1 Іараховано за ті і ний рік

1300

1

Використано за рік - усього

1310
в тому числі на: б> л і вниц і во об'єкті в

1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312
з них машини та обладнання

1313
придбання (створення) нематеріальних активів

1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

131513161317