asyan.org
добавить свой файл
1
Наказ
Про стан викладання,

дотримування державних вимог

до змісту й обсягу навчальних

програм та моніторингу

рівня навчальних досягнень з етики
Протягом лютого — квітня 2005/06 н. р. та жовтня — листопада 2006/07 н. р. вивчався стан викладання етики, дотримання державних вимог до Змісту, обсягу навчальних програм та проводилися моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів 5—6-х класів з предмета.

Висновки зроблені на основі відвіданих уроків, перевіреної шкільної документації, учнівських зошитів, співбесіди з учителем.

Шкільним навчальним планом передбачено необхідну кількість годин для виконання державної програми з цього предмета.

Навчально-виховний процес здійснює 1учитель: __________, вчи­тель ІІ категорії.

Планування роботи відповідає програмі з етики для 5-го та 6-го класів, 2004 року, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Основною метою вивчення курсу етики є формування на цих уро­ках духовних моральних цінностей і орієнтирів особистості внутріш­ньої моральної культури та культури поведінки учнів. Досягнення навчально-виховної мети курсу можливе тільки за умов активної залученості учня до процесу навчання.

Наслідки вивчення свідчать про те, що вчитель__________має добру

науково-практичну підготовку, пройшла відповідні курси при ОІППО, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних філософських понять, передбачених програмою.

Уроки етики не є спеціальним філософським курсом. Це уроки ви­ховання, заняття з практичного застосування норм моралі та етикету у повсякденному житті. Учитель ставить перед собою завдання розвити уміння, навички, моделі поведінки, створювати такі умови на уроках, щоб діти усвідомили цінності і принципи, на яких базується мораль суспільства і взаємин між людьми шляхом систематичного навчання із застосуванням інтерактивних методик (рольові ігри, позиції, відкри­тий мікрофон).

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних реко­мендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

У 5-му класі вчитель опрацьовує такі фундаментальні категорії, як мораль, добро, зло, совість, гідність, щастя, дружба. У 6-му класі поглиблює вивчення філософсько-етичних категорій. Учитель і учні оперують такими поняттями, як моральні цінності людини, людське життя, духовна краса. Саме тому на уроках етики запроваджуються міжпредметні зв'язки (література, історія, правознавство, музика, об­разотворче мистецтво). Разом з тим, учителю необхідно чіткіше органі­зовувати види діяльності учнів на уроках, підходити диференційовано до виставлення оцінок, уникати шаблону у проведені уроків у 6-му класі.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час про­ведення контрольних замірів з етики в 5-му та 6-му класах:УчительКласи


Кількість учнівРівень навчальних досягнень


Середній бал

Високий

Достатній

Середній

Низький

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

к-ть

%На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Учителю етики_____________:

1.1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методич­ного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів (проблеми, ситуації, форму­вання в учнів прагнення до самостійного пошуку розв'язання тощо).

1.2. Під час планування уроків, підготовки завдань особливе зна­чення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання, уникати шаблонності в організації навчально-виховного процесу.

1.3. Звернути увагу на недоліки в системі перевірки знань учнів.

2. Заступнику директора школи з НВР ___________організувати ін­дивідуальні методичні консультації для вчителя етики щодо планування та організації навчально-виховного процесу на уроках (грудень — сі­чень 2006/07 н. р.).

3. Методичному об'єднанню вчителів суспільно-гуманітарного циклу:

3.1. Розглянути питання про стан формування навчальних умінь та навичок учнів з етики на засіданнях методичного об'єднання (кві­тень 2007 року).

3.2. Запропонувати вчителю________взяти участь у міській на­уково-практичній конференції «Талант і елітарність» та представити свої методичні рекомендації з предмета (січень 2007 року).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР____________.