asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Звіт

кафедри інформаційних технологій в освіті

з науково-дослідної роботи за 2009 рік
1. Характеристика професорсько-викладацького складу.

На кафедрі інформаційних технологій в освіті у 2009 р. працює 18 викладачів:

 1. к.п.н., проф. Шестопалюк Олександр Васильович

 2. д.п.н., проф. Джеджула Олена Михайлівна

 3. к.п.н., доц. Кадемія Майя Юхимівна

 4. к.п.н., доц. Гордійчук Галина Борисівна

 5. к.п.н., доц. Коношевський Леонід Леонідович

 6. к.п.н., доц. Бойчук Віталій Миколайович

 7. к.п.н., ст. викл. Шевченко Людмила Станіславівна

 8. к.п.н., ст. викл. Кондратюк Володимир Дмитрович

 9. асист. Кириленко Неля Михайлівна

 10. асист. Байло Марина Юріївна

 11. асист. Кобися Володимир Михайлович

 12. асист. Кобися Алла Петрівна

 13. асист. Тозюк Світлана Юріївна

 14. асист. Кізім Світлана Степанівна

 15. асист. Уманець Володимир Олександрович

 16. асист. Сисоєва Олена Анатоліївна

 17. асист. Коломієць Тарас Дмитрович

 18. асист. Куцак Лариса Вікторівна


2. Захист та стан підготовки докторських і кандидатських дисертацій.

По кафедрі інформаційних технологій в освіті у 2009 р. не було захищено докторських і кандидатських дисертацій.

Дисертаційне дослідження асистента кафедри Кириленко Н.М. подано до спеціалізованої вченої ради в листопаді 2009 р., на 2010 рік планується захист кандидатської дисертації зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
3. Наукове керівництво аспірантами та співробітниками кафедри, що закінчили аспірантуру, ступінь завершеності дисертаційних робіт.

Під керівництвом доцента Кадемії М.Ю. в аспірантурі навчається 4-ро аспірантів:

Тозюк С.Ю. – 4-й рік навчання заочна форма.

Кізім С.С. – 4-й рік навчання заочна форма.

Кобися В.М. – 2-й рік навчання очна форма.

Під керівництвом доцента Коношевського Л.Л. в аспірантурі навчається Петрович С.Д. – 3-й рік навчання заочна форма.

Під керівництвом ст. викладача Шевченко Л.С. в аспірантурі навчається 2-є аспірантів:

Уманець В.О. – 1-й рік навчання заочна форма.

Кобися А.П. – 1-й рік навчання заочна форма.Прізвище, ім’я по батькові аспіранта


Керівник

Тема дослідження

Ступінь завершеності роботиКоломієць Тарас Дмитрович

д.п.н., проф Гуревич Р.С.

Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності в галузі інформаційних технологій

Втупив на навчання до аспірантури 01.11.2009 р.Кобися Алла Петрівна

к.п.н., ст. викладач Шевченко Л.С.

Розвиток пізнавальної активності учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій

Втупила на навчання до аспірантури 01.11.2009 р.Уманець Володимир Олександрович

к.п.н., ст. викладач Шевченко Л.С.

Формування професійних ключових компетенцій учнів ПТНЗ в процесі фахової підготовки

Втупив на навчання до аспірантури 01.11.2009 р.Кобися Володимир Михайлович

к.п.н., доц. Кадемія М.Ю.

Формування професійно значущих умінь та навичок майбутніх економістів у вищих навчальних закладах

На 30% виконано дослідженняКізім

Світлана Степанівна

к.п.н., доц.

Кадемія М.Ю.


Формування професійних знань і вмінь майбутніх кваліфікованих робітників електрорадіотехнічних професій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

На 60% виконано дослідженняТозюк

Світлана Юріївна

к.п.н., доц.

Кадемія М.Ю.


Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін

На 50% виконано дослідженняПетрович

Сергій Драганович

к.п.н., доц.

Коношевський Л.Л.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки в процесі вивчення спеціальних дисциплін в технічних коледжах

На 70% виконано дослідження


4. Присвоєння вчених звань професора, доцента, почесних звань, інших нагород.

Асистент Кобися А. П. в жовтні 2009 р. отримала Грамоту за успіхи у підготовці педагогічних кадрів та у зв’язку із відзначенням дня працівника освіти.

В жовтні 2009 р. Бойчук В.М. отримав посаду доцента кафедри інформаційних технологій в освіті.

За вагомі внески у науковій діяльності на дошці пошани університету розміщено портрет старшого викладача Шевченко Л.С.
5. Аналіз наукової діяльності викладачів кафедри.

У 2009 план наукової роботи виконано повністю.

Викладачі кафедри брали участь у роботі методологічного семінару інституту математики, фізики і технологічної освіти і методичного семінару кафедри.

Брали участь у роботі наукової конференції «Актуальні проблеми математики. Фізики і технологічної освіти» 9-10 квітня 2009 р. в Інституті математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Викладачі кафедри активно були задіяні у проведенні науково-практичних конференцій у Львові, Житомирі, Дрогобичі, Вітебську (Білорусія) (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С., Гордійчук Г.Б., Бойчук В.М., Кириленко Н.М.).

Здійснюється робота щодо реалізації гранта з теми «Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій», а саме: розроблено програми й електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра інформаційних технологій в освіті; розроблено веб-сторінки:

 1. Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г.Б.)

 2. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В.М.)

 3. Використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях (Шевченко Л.С.)

 4. Використання комп'ютера в бізнесі (Шевченко Л. С., Кобися А. П.)

 5. Графічні редактори (Бойчук В.М.)

 6. Документаційне забезпечення управлінської діяльності з використанням сучасної оргтехніки (Шевченко Л.С.)

 7. Інформатика (Коношевський Л.Л.)

 8. Інформаційна безпека (Джеджула О.М.)

 9. Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі (технологічна освіта) (Кадемія М.Ю., Тозюк С.Ю.)

 10. Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі (математика - фізика) ( Кобися В.М., Кобися А. П., Тозюк С.Ю.)

 11. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (магістратура) (Шевченко Л. С., Кадемія М.Ю.)

 12. Історія інформатики та інформаційних технологій(Кізім С. С.)

 13. Комп'ютерна графіка (Джеджула О. М.)

 14. Комп'ютерні мережі (Уманець В.О.)

 15. Методика викладання ОІТ (Кадемія М.Ю.)

 16. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання загальноосвітніх дисциплін (один комплекс за програмою Intel) (Кобися А. П., Тозюк С. Ю, Кізім С. С., Гордійчук Г.Б., Шевченко Л.С.,.)

 17. Мультимедійні засоби навчання (технологічна освіта) (Бойчук В.М., Шевченко Л.С., Сисоєва О.А.)

 18. Мультимедійні засоби навчання (всі викладачі).

 19. Навчально - виховна робота в ПТНЗ (Кадемія М.Ю.)

 20. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д.)

 21. Основи інформатики та обчислювальної техніки (Коношевський Л.Л.)

 22. Основи комп'ютерної графіки (Джеджула О. М..)

 23. Основи роботи з персональним комп'ютером (всі викладачі.)

 24. Прикладні програми (Коношевський Л. Л., Бойчук В. М )

 25. Cистеми керування базами даних (Шевченко Л. С.)

 26. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О, Коломієць Т. Д.)

 27. Спеціальна інформатика (Уманець В. О., Кобися А. П.)

 28. Сучасні інформаційні технології навчання  (Гордійчук Г.Б.)

 29. Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки (Шевченко Л. С.)

 30. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

Викладачі кафедри – доц. Кадемія М.Ю., доц. Коношевський Л.Л. ст. викладач Шевченко Л.С. керують роботою аспірантів (див. пункт 3).

Постійно підтримується зв’язок з ВНЗ, науковими центрами України, підтримуються міжнародні зв’язки. Викладачі кафедри беруть участь у наукових проектах, отримують гранти (див. форма 7, 8, пункт 10).

6. Видавнича діяльність викладачів кафедри, підготовка наукової та навчально-методичної літератури.

Наукова робота на кафедрі інформаційних технологій в освіті за звітний 2009 р. проводилася відповідно до плану. Викладачами кафедри активно здійснювалася наукова діяльність, зокрема: опубліковано 97 наукових праць обсягом 154 друкованих аркушів, з нах: навчальних посібників –19, методичних розробок – 3, статей у виданнях ВАК – 62 та тез доповідей у наукових конференціях –13.

Найбільше наукових праць видано наступними викладачами: проф. Шестопалюк О.В., доц. Кадемія М.Ю., доц. Бойчук В.М., ст. викладач Шевченко Л.С. Наукова праця Кадемії М.Ю. отримала гриф МОН України.

7. Організація і проведення конференцій, семінарів, інших науково-методичних заходів.

По кафедрі інформаційних технологій в освіті проводилися конкурси на кращу курсову роботу, Веб-дизайну, кращу перезентацію та олімпіади з програмування, графічних редакторів. Здійсюється робота щодо проведення конкурсу студентських наукових робіт.

У конкурсі з Веб-дизайну прийняли участь 14 студентів.

Кращі 5 робіт студентів було представлено на міському конкурсі Веб-дизайну. Студентка Інституту математики, фізики і технологічної освіти Фірманюк Юлія з розробкою «Віртуальний кабінет математики» зайняла призове місце у фіналі конкурсу.

Студент Лошака Богдан прийняв участь у Міжнародному студентському конкурсі з САПР-технологій.

8. Функціонування кафедрального методологічого семінару (стисло).

Інформація про роботу методичного семінару кафедри:

 • засідання методичного семінару проводяться один раз на місяць;

 • на засіданнях методичного семінару в 2009 р. заплановано та прослухано 15 доповідей викладачів кафедри;

 • усі заплановані доповіді за тематикою відповідають кафедральній темі;

 • усі доповідачі зробили доповідь згідно плану засідань методичного семінару;

 • після виступу доповідача проводиться обговорення змісту доповіді;

 • з 1 вересня 2009 р. робота методичного семінару проводиться у формі інтерактивного спілкування на базі форуму, що значно спрощує проведення обговорення доповідей, дає можливість усім викладачам та студентам залишити свій коментар, висловити думку як про зміст доповіді, так і про тему, яка обговорюється.

 1. Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України. Форми співробітництва.

Постійно підтримується зв’язок з ВНЗ та науковими ценрами України (Дрогобич, Львів, Житомир, Запоріжжя, Мелітополь) та зарубіжжя (Німеччина, США, Білорусія).

 1. Міжнародні зв’язки. Укладання міжнародних угод. Участь у міжнародних проектах, програмах. Отримання грантів.

Заключено міжнародний договір про співпрацю кафедри інформаційних технологій в освіті з кафедрою нарисної геометрії і технічної графіки Вітебського державного університету імені П.М. Машерова, також заключено окремо договір про співпрацю Інституту математики, фізики і технологічної освіти з художньо-графічним факультетом Вітебського державного університету імені П.М. Машерова (Бойчук В.М.).

Згідно умов договору подано до друку спільну наукову статтю в збірник ВАК: Беженарь Ю. П., Бойчук В. Н. Компьютерно-графическое моделирование в формирование графической культуры учащихся, а також: Кадемия М.Е., Шевченко Л.С. Повышение профессионального мастерства преподавателей специальных дисциплин на основе использования ИКТ; Гуревич Р.С., Бойчук В.Н. Развитие профессиональных компетенций будущих педагогов в условиях пользования информационно-коммуникационных технологий.

Викладачі кафедри обмінюються досвідом з питань освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції. Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій відображено у таких публікаціях:

1. Кадемія М.Ю., Гуревич Р.С. Kształcenie informatyczne w systemie edukacji ustawicznej – w warunkach polikulturowych // Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości / pod redakcją Tadeusza Lewowickiego і Franciszka Szloska. – Warszawa-Radom, 2009. – С. 94-98.

2. Бойчук В. М. Застосування комп’ютерних технологій у професійній освіті / В. М. Бойчук // Проблеми у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів. міжн. наук.-практ. конференції ; за ред. В. Кременя, Т. Левицького, С. Сисоєвої. – 2009 р. – Київ-Житомир. – С. 317-323.

У вересні 2009 р. кафедра інформаційних технологій в освіті брала участь у конкурсі на здобуття Грантів Вінницької обласної державної адміністрації, який проводився у рамках реалізації проектів у сфері розробки та застосування інформаційних, комунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів по енергозбереженню». Було представлено 2 проекти на теми:

- «Використання сервісів Веб 2.0 у підготовці майбутніх педагогів» (керівник проекту – професор Гуревич Р.С., виконавці – Шевченко Л.С., Кобися А.П., Уманець В.М., Тозюк С.Ю.).

- «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища» (керівник проекту – професор Шестопалюк О.В., виконавці – Кадемія М.Ю., Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л., Кобися В.М., Кізім С.С.).

Обидва проекти здобули Гранти в сумі 20000 і 40000 тис. Грн. Відповідно на реалізацію цих проектів.

11. Науково-дослідна робота студентів

На кафедрі інформаційних технологій в освіті у 2009 р. функціонувало 5 студентських наукових груп та 6 наукових гуртків, а саме:

Наукові групи:

 1. Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів (кер. Коношевський Л.Л.).

 2. Проблеми впровадження інформаційних технологій (ІТ) та інноваційних методик навчання в закладах освіти (кер. Гордійчук Г.Б.).

 3. Проблеми розробки та впровадження телекомунікаційних освітніх проектів (кер. Шевченко Л,С.).

 4. Використання соціальних сервісів WEB 2.0 в науково-дослідній роботі студентів (кер. Кобися В.М.).

 5. Використання технології Intel@ «Навчання для майбутнього» у навчальній діяльності (кер. Кобися А.П.).

Наукові гуртки:

 1. Використання програми Power Point для створення електронних посібників (кер. Байло М.Ю.).

 2. Photoshop і цифрова фотографія (кер. Кириленко Н.М.).

 3. Розроблення та створення дидактичних матеріалів з трудового навчання (декоративно-ужиткове мистецтво) засобами інформаційно-комунікаційних технологій для загальноосвітніх навчальних закладів (кер. Кондратюк В.Д.).

 4. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для оформлення графічний робіт засобами ІТКТ (кер. Уманець В.О.).

 5. Світ можливостей комп’ютерної графіки (Кізім С.С.).

 6. Проектування та створення WEB-сторінок (Тозюк С.Ю.)
следующая страница >>