asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток до рішення

виконавчого комітету

від «16» березня 2011р.

№331
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання дозволу на передачу комунального майна, укладення правочинів щодо його розпорядження та здійснення планових і позапланових (аварійних) капітальних витрат.
I. Розділ

Положення розроблено відповідно до ст.ст. 142, 143 Конституції України, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Тернопільської міської ради від 05.01.2011р. № 6/4/7 «Про заходи щодо управління комунальним майном» та визначає порядок отримання дозволу на передачу, відчуження, в тому числі укладення будь-яких правочинів щодо комунального майна, яке закріплене за комунальними підприємствами, установами та організаціями на праві повного господарського відання чи оперативного управління та здійснення планових і позапланових (аварійних) капітальних витрат.
Тернопільська міська рада, її виконавчі органи від імені та в інтересах територіальної громади міста Тернополя, відповідно до закону, здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Право комунальної власності поширюється на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
Дане положення застосовується у випадках здійснення комунальними підприємствами, установами, організаціями планових і позапланових (аварійних) капітальних витрат, що перевищують 50 (п’ятдесят) тисяч гривень.
II Розділ.

1. Об’єктами передачі, предметами правочинів згідно з цим Положенням можуть бути:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій або їх структурних підрозділів (далі - підприємства);

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення);

в) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств;

г) земельні ділянки.
Під передачею цілісних майнових комплексів підприємств розуміють передачу всіх активів і пасивів підприємств, їх лімітів, фондів, планів фінансово-господарської діяльності тощо; об’єкти незавершеного будівництва передаються з проектно-кошторисною документацією.
Планові капітальні витрати – це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення.

Позапланові (аварійні) капітальні витрати – витрати, які спрямовуються на усунення несправностей з метою відновлення потужностей підприємства, установи, організації, належного та якісного виконання завдань та надання послуг.
III Розділ.

Ініціатива щодо передачі комунального майна, укладення правочинів щодо його розпорядження та здійснення планових і позапланових (аварійних) капітальних витрат може виходити відповідно від органу, уповноваженого управляти комунальним майном міста Тернополя – Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, організацій, яким передано в користування комунальне майно, уповноважених органів по управлінню комунальними підприємствами, установами, організаціями.

IV Розділ.

Укладенню будь-яких правочинів щодо комунального майна, визначеного II Розділом Положення, яке закріплене за комунальними підприємствами, установами, організаціями на праві повного господарського відання чи оперативного управління, здійсненню планових капітальних витрат передує отримання погодження виконавчого комітету Тернопільської міської ради, що оформляється відповідним рішенням.

Для отримання такого погодження, керівники комунальних підприємств, установ, організацій розробляють техніко – економічне обґрунтування необхідності укладення правочинів чи здійсненню капітальних витрат та подають його на затвердження відповідного галузевого управління чи відділу, до сфери управління якого входить комунальне підприємство, установа, організація (далі – уповноважений орган).

За умови затвердження техніко-економічного обґрунтування, керівник уповноваженого органу вносить зазначену пропозицію, у вигляді проекту рішення на розгляд виконавчого комітету.

За відсутності уповноваженого органу, керівники комунальних підприємств, установ, організацій розробляють та подають на погодження техніко – економічне обґрунтування профільному заступнику міського голови.

За умови погодження техніко-економічного обґрунтування, керівники комунальних підприємств, установ, організацій у співпраці з профільним заступником міського голови розробляють проект відповідного рішення, який останнім вноситься на розгляд виконавчого комітету.

За результатами розгляду виконавчий комітет вправі погодитись з пропозицію або визнати її недоцільною.

По здійсненню капітальних витрат комунальними підприємствами, установами, організаціями, що пов’язані з роботами по ліквідації аварій та їх наслідків (аварійні капітальні витрати) керівники цих закладів розробляють кошторис проведених витрат, який попередньо погоджується уповноваженим органом та в подальшому подається на затвердження виконавчому комітету.

Відчуження, відповідно до законодавства, комунального майна, в тому числі земельних ділянок, його приватизація, придбання майна відбувається виключно Тернопільською міською радою в порядку та на умовах визначених законодавством та радою, шляхом прийняття відповідного рішення.
V Розділ.

Керівники комунальних підприємств, установ, організацій призначаються на посаду міським головою та проводять роботу згідно контракту.

У контракті передбачаються підстави та умови відповідальності керівника.

Згідно контракту Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства, установи, організації здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, установою, організацією, забезпечувати високоприбуткову діяльність підприємства, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством, установою, організацією комунального майна.

Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для погодження уповноваженого органу, до сфери управління якого входить комунальне підприємство.

Керівник подає в установленому порядку уповноваженому органу квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку.

Виконавчий комітет має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження комунальним майном, яке закріплене за комунальним підприємством, установою та організацією на праві повного господарського відання, оперативного управління чи здійснив капітальні витрати з недотриманням порядку визначеним цим Положенням.

За результатами розгляду звіту керівника комунального підприємства, установи, організації міський голова вправі прийняти рішення про звільнення керівника, згідно п.8 ст.36 КЗпП України.
Заступник міського голови -

керуючий справами О.І. Степанюк