asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3


КодиДата (рр/мм/чч)

12

01

01

Підприємство

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Український кредитний фонд"

за ЄДРПОУ

33285886

Територія
за КОАТУУ

4610136900

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

за КОПФГ

180

Вид економічної діяльності

Надання кредитів

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

(50)


Звіт про фінансові результати

за 2011 р.
Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

-

-

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-

-

Валовий:
-

-

прибуток

050

-

-

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

197

194

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(249)

(222)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(13)

-

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

-

-

збиток

105

(65)

(28)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

17

20

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170збиток

175

(48)

(8)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(2)

(3)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

-

-

збиток

195

(50)

(11)

Надзвичайні:


доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:


прибуток

220

-

-

збиток

225

(50)

(11)

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1

1

Витрати на оплату праці

240

16

19

Відрахування на соціальні заходи

250

7

7

Амортизація

260

3

1

Інші операційні витрати

270

235

194

Разом

280

262

222


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-