asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмирала МАКАРОВА

Затверджую:

Декан інженерно-економічного факультету


доктор економічних наук, професор

_________________Парсяк В.Н.

“____” __________ 2007 р.

Кафедра менеджменту


Робоча навчальна програма

дисципліни “Стратегічний менеджмент”

для спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”

Узгоджено: Програму рекомендовано

Начальник навчального відділу кафедрою менеджменту

__________________________

Канд.техн. наук, проф. Драган С.В. Протокол № ____ від”___”___2007 р.

___________________________

канд.техн. наук, проф. Фатєєв М.В.

2007

Загальні відомості


Курс “Стратегічний менеджмент” спрямований на вивчення структури стратегічного менеджменту, процесу стратегічного управління, задач стратегічного менеджменту, існуючих видів стратегії, стратегічного планування, маркетингової стратегії, методологій стратегічного менеджменту та аналізу функцій стратегічного управління.

Стратегічний менеджмент – це управління діяльністю підприємства, яка пов’язана з вибором мети, розробкою шляху її досягнення та просування цим шляхом. Стратегія – це детальний всеохоплюючий комплексний план, що розробляється на перспективу і повинен сприяти досягненню місії організації та цілей. Стратегічне планування являє собою набір дій та рішень, які використовуються керівництвом і сприяють розробці специфічних стратегій для досягнення цілей організації. Планування – найперша фаза управління. Планування залежить від ефективного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, об’єктивної оцінки власних позицій, вимагає спільних зусиль і участі всіх складових організації.

В процесі вивчення дисципліни пропонується активна робота із спеціальною літературою, чинним законодавством, інструкціями та практичними матеріалами діяльності підприємств. Принципова особливість дисципліни – орієнтація на індивідуальність поєднання викладання теоретичного матеріалу з активними методами навчання: розбір ситуацій, case studies, презентації, рольова гра та ін.
Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин, залікових кредитів по семестрам і видам навчальних змагань процедур відповідно до навчального плану наведений в табл. 1.

Таблиця 1


Форма навчання

та триместр

Разом заліко-вих кредитів (годин)


Розподіл по видам занять, годин


Підсумковий контроль

Лекції

Практичні (семінари)

Індиві-дуальна робота

Самостійна

робота

Денна (спеціаліст)

9

2\108

12

24

-

72

Іспит

Денна (магістр)

11

1,5\81

12

12

-

57

Іспит

Заочна
108

6

6

-

96

Іспит 1. Мета і завдання дисципліни


Мета: оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління підприємством, іінструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності підприємств.

Предмет: система та процес стратегічного управління підприємством:

Змістовні модулі: Концепція стратегічного управління. Стратегічне управління як система. Стратегія за формою та змістом. Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу, конку ренції). Спеціальні стратегії залежно від життєвого циклу підприємства та їх характер. Модель стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. 8\Уоі-аналіз як етап стратегічного планування. Моніторинг у системі стратегічного управління підприємством. Поняття стратегічної інформації. Використання базових стратегічних підходів для обгрунтування стратегічних альтер натив розвитку підприємства. Вибір стратегії розвитку. Формування стратегічної програми. Кон троль та оцінка стратегій як етап стратегічного планування.

Управління реалізацією стратегій. Стратегічний потенціал підприємства та його конкурентоспро можність. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей реалізації набору стратегій. Стратегічні зміни в процесі реалізації стратегій. Ризики, пов'язані з реалізацією стратегії. Управління шляхом вибору стратегічних позицій. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості СЗГ. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного
управління підприємством, інструментарієм, методикою розроблення
стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок
щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності
підприємств.

Завданням дисципліни “Стратегічний менеджмент” є системне викладення фундаментальних прийомів і принципів стратегічного бізнесу, серед яких:

 • дослідження середовища підприємства в умовах якого здійснюється процес стратегічного управління

 • методика проведення стратегічного маркетингового дослідження ринку та збору інформації

 • методика розроблення стратегій розвитку підприємства; використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності підприємств.


Студенти повинні знати:

 • Світові тенденції розвитку бізнесу.

 • Нормативні документи щодо визначення стратегії держави.

 • Регіональні програми розвитку території.

 • Структуру життєвого циклу робочої сили.

Студенти повинні вміти:

 • самостійно вирішувати практичні ситуації, конкретні задачі, та приймати стратегічні рішення, виходячи із конкретних обставин, під час роботи на підприємствах.

 • застосовувати системний підхід, впорядковувати розрізнені факти і знання про стратегічне планування як основу стратегічного управління;

 • оновлювати навички розробки різних видів стратегії фірми та прийняття управлінських рішень.

 • організовувати прийняття й раціональну реалізацію генеральних стратегічних рішень щодо розвитку корпорації, фірми;

 • аналізувати сучасний стан, перспективи та тенденції корпорації, фірми у ринковому конкурентному середовищі;

 • своєчасно обирати функціональні стратегії організації, виходячи з типових цілей організації, стратегії конкурентних переваг;

 • розробляти матрицю стратегічних альтернатив;

 • розробляти схеми стратегічного аналізу організацій й забезпечувати їх реалізацію;

 • виявляти й своєчасно вирішувати стратегічні протиріччя в розвитку організації;

 • виявляти й оцінювати плідні підприємницькі ідеї стратегічного значення й забезпечувати підтримку їх реалізації.
 1. Предмет дисципліни

Система та процес довгострокового управління підприємством.

Місце дисципліни - після вивчення курсів „Макроекономіка”, “Менеджмент”, “Мікроекономіка”, “Маркетинг”.

ОІГО1. Стратегічний менеджмент

Мета: Предмет: система та процес стратегічного управління
підприємством:

Змістовні модулі' Концепція стратегічного управління.
Стратегічне управління як система. Стратегія за формою та змістом.
Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу,
конкуренції). Спеціальні стратегії залежно від життєвого циклу
підприємства та їх характер. Модель стратегічного планування.
Характеристика етапу цілеутворення. 8\«>і-аналіз як етап стратегічного
планування. Моніторинг у системі стратегічного управління
підприємством. Поняття стратегічної інформації. Використання базових
стратегічних підходів для обґрунтування стратегічних альтернатив
розвитку підприємства. Вибір стратегії розвитку. Формування
стратегічної програми. Контроль та оцінка стратегій як етап
стратегічного планування.

Стратегічні зміни в процесі реалізації
стратегій. Ризики, пов'язані з реалізацією стратегії. Управління шляхом
вибору стратегічних позицій. Стратегічний аналіз як основа
прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості
СЗГ. .Стратегічний аналіз як основа
прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості
СЗГ. .

5. Зміст дисципліни «Стратегічний менеджмент»

Лекції.

Модуль 1. Концепція стратегічного управління

Тема 1. Стратегічне управління як система. Концепція дисципліни

Поняття стратегічного управління. Термінологія. Елементи системи, системоотворюючі зв”язки. Ієрархія системи підприємства.

Організація як багатофункціональна соціально-економічна система. Система управління виробництвом. Характеристика основних властивостей виробничих систем. Системний стратегічний аналіз. Визначення світових тенденцій розвитку виробництва і споживання. Стратегічне планування і контроль. Формування елементів системи організації.
Тема 2. Стратегія за формою і змістом

Правові підстави формування стратегії підприємства. Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу, конкуренції). Регламентація процесів управління підприємством. Організаційно-правові форми господарюючих суб”єктів. Класифікаторри та їх вплив на стратегію підприємства. Зміст стратегії, як реалізації прав власника.
Тема 3. Місія підприємства. )

Місія і відповідальність. Спеціальні стратегії та їх характер. Конкурентоспроможність як економічна категорія. Поняття конкурентних переваг. Види конкурентних переваг, їх характеристика і відмінності. Кадрова стратегія. Капіталізація інтелектуальної власності.
Модуль 2. Моделі стратегічного планування. Реалізація стратегій.
Тема 4 . Моделювання. Моделі господарюючих су’бєктів

Поняття моделювання. Економічні і організаційні моделі. Матрична форма моделювання підприємств. Характеристика етапу цілеутворення. Технологічні, ресурсні чинники моделювання. Принципи використання моделей. Моделі стратегічного планування

Концепція продукту в стратегічному управлінні. Аналіз портфеля продукції: методи, їх характеристика, переваги та недоліки. Стратегія продукту на окремих фазах його життєвого циклу. Стратегія створення нового продукту: підходи до розробки, етапи створення нового продукту. Стратегія якості товару.
Тема 5 Спеціальні стратегії життєвого циклу товару і підприємства

Стратегічний маркетинг як інструмент формування стратегії фірми. Розробка маркетингових стратегій. Стратегія першопроходження. Наступаюча стратегія. Позиційна оборона. Компанії, що прагнуть зайняти єдину ринкову нішу. Стратегія збуту фірми. Маркетингові стратегії в сфері послуг. Реалізація маркетингової стратегії.

Тема 6. Поняття стратегічної інформації.

Бази даних, поняття інформації. Вирогіднісна та алгоритмічна теорія інформації. Впорядкування інформації підприємства відповідно чинних класифікаторів. Карти (таблиці) прийняття стратегічних рішень. Особливості стратегічних управлінських рішень. Вимоги до якості та ефективності стратегічних управлінських рішень. Зіставленість варіантів управлінських рішень. Методи аналізу управлінського рішення. Характеристика методів прогнозування стратегічних рішень. Підходи до економічного обґрунтування стратегічних рішень

Поняття Адміністративної Інформаційної Системи (АДІС), її призначення, принципи створення та функціонування. Алгоритм реалізації стратегічного планування. Алгоритм реалізації контролінгу. Класифікація завдань, які реалізуються проблемним та стратегічним менеджментом. Завдання, що реалізуються інструментом рішення. Інформаційна модель системи АДІС
Тема 7. Управління реалізацією стратегій. Стратегічний потенціал
підприємства та його конкурентоспроможність. Загальна оцінка
стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей
реалізації набору стратегій. Категорія розвитку. Чинники виробництва особисті і майнові. Новітні технології. Контроль та оцінка стратегій. Технології як стратегічний товар. Методи виміру новітності технології. Модель інноваційного менеджменту. Поняття інноваційної стратегії та етапи її розробки. Технологія управління інноваційним процесом на фірмі. Механізм реалізації інноваційної стратегії. Організаційні форми фірм-інноваторів.


Тема 8. SWOT-аналіз. Моніторинг стратегічного управління підприємством

Техноллогія SWOT-аналізу. Досвід держав з ринковою економікою та його використання в Україні. Модель екологічного менеджменту. Екологічна політика фірми. Екологічна стандартизація. Екологічне прогнозування.

Інформаційне екологічне забезпечення. Стратегічні завдання екологічної безпеки фірми. Екологічна стратегія як складова частина соціальної політики фірми. Екологічний контроль. Оцінка привабливості Спеціальних зон господарювання.

Тема 9. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Визначення товарних характеристик підприємства. Стратегічний аналіз як основа прогнозування. Вимір та впорядкування майнового чиннику виробничої системи. Оцінки привабливості технологічної стратегії. Вимір та впорядкування особистого чиннику виробничої системи. Оцінка привабливості кадрової стратегії господарюючого суб’єкта. Практика багатоваріантного бізнес-планування. Економічні моделі розвитку теориторії. Регіональний ринок праці та кадрова стратегія підприємства.

Концепція управління персоналом організації. Кадрово-політична та інструментальна система кадрового менеджменту. Стратегічна постановка мети. Кадрові принципи. Структура кадрового планування в організації. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.


.следующая страница >>