asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР
страхування майна


м. ____________ "____" ___________ 200 ___ р.

СТРАХУВАЧ: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

СТРАХУВАЛЬНИК: ________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. СТРАХУВАЧ зобов’язується відшкодувати СТРАХУВАЛЬНИ­КО­ВІ в межах страхової суми збитки, яких він зазнав, від пошкодження, знищення, втрати в ре­зультаті пожежі, крадіжки зі зломом, пограбування, розбою наступного майна СТРАХУВАЛЬ­НИ­КА:

Перелік майна

СТРАХУВАЛЬНИКА

Страхова

Сума

Страховий

платіж

Страхове

відшкодування

Усього:2. СТРАХУВАЛЬНИК зобов’язується:

а) заплатити СТРАХУВАЧЕВІ в __________ строк від дня підписання Даного Договору обумовлений страховий платіж;

б) повідомляти СТРАХУВАЧЕВІ негайно про всі обставини, що впливають на ступінь ризику настання страхового випадку (зміни у належності майна, тобто здача в оренду, на зберігання, у заставу, переобладнання тощо);

в) дотримуватися встановлених правил експлуатації майна, забезпечувати його збере­жен­ня;

г) при пошкодженні, знищенні або втраті майна внаслідок страхової події:

– негайно (не пізніше 3 діб, рахуючи з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про вказані обставини) повідомити про це СТРАХУВАЧА;

– вжити всіх можливих заходів для попередження і зменшення збитків, врятування майна;

– повідомляти компетентні органи (міліцію, держпожежнагляд, аварійні служби тощо) про страхові події, на випадок настання яких проводиться страхування за Даним Договором;

– зберігати майно, що постраждало, якщо це не суперечить безпеці, до огляду його представ­ни­ком СТРАХУВАЧА в тому вигляді, у якому воно опинилося після страхової події.

3. При невиконанні зобов’язань, зазначених у підпунктах "а"–"в" пункту 2 Даного Договору, СТРАХУВАЧ має право достроково розірвати договір або призупинити його дію, а якщо невиконання зобов’язань виявиться після настання страхової події і це вплине на виникнення збитків або збільшення їх розміру – відмовити СТРАХУВАЛЬНИКОВІ у виплаті страхового відшкодування.

4. При невиконанні зобов’язань, зазначених у підпункті "г" пункту 2 Даного Договору, СТРАХУВАЧ має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо стане неможливим встановлення факту, причин або інших обставин настання страхової події, розміру збитків.

5. СТРАХУВАЧ зобов’язується виплатити СТРАХУВАЛЬНИКОВІ страхове відшкоду­ван­ня у відповідності до умов Даного Договору.

6. Строк дії Даного Договору: від _____________________ до ____________________.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін