asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13

http://zakon.at.ua/

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

“Здійснення і захист цивільних прав”

ЗМІСТ

ДИПЛОМНА РОБОТА 1

на тему: 1

“Здійснення і захист цивільних прав” 1

ЗМІСТ 2

Вступ 3

Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права. 5

§ 1. Поняття суб’єктивного цивільного права. 5

§ 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. 7

§ 3. Способи здійснення цивільних прав. 9

§ 4. Межі здійснення цивільних прав. 11

§ 5. Представництво і довіреність. 19

Глава 2. Виконання цивільних обов’язків. 36

§ 1. Поняття і предмет цивільних обов’язків. 36

§ 2. Принципи виконання цивільних обов’язків. 37

§ 3. Місце, строки та інші умови виконання обов’язку. 37

§ 4. Суб’єкт виконання обов’язку. 40

§ 5. Забезпечення виконання обов’язку. 42

Глава 3. Захист цивільних прав. 68

§ 1. Поняття і зміст захисту цивільних прав. 68

§ 2. Способи захисту цивільних прав. 68

§ 3. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян. 88

§ 4. Право на самозахист (самооборону). 104

Висновки 109

Перелік використаної літератури 112


ВступОбираючи тему дипломної роботи “Здійснення і захист цивільних прав”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень, закріплених у новій Конституції України 1996 року, набуває великої значимості і, разом з тим, потребує подальшого дослідження питань, пов’язаних з реалізацією громадянами своїх конституційних прав і свобод та гарантії їх здійснення і захисту з боку держави.

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається вдосконалення правової бази, якою закріплене правове становище громадян та організацій, встановлені гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією і іншими законами України.

Однак, навіть закріплені в Конституції та законодавчих актах права і свободи громадян не можуть бути реалізовані доти, доки не буде розроблено відповідного механізму, який би забезпечив можливість їх реалізації.

На жаль, реалії сьогодення свідчать про те, що, не зважаючи на майже трирічну дію Конституції України, ще не прийняті або довгий час знаходяться на стадії прийняття закони, в яких би був вироблений і, головне, закріплений відповідний механізм.

Актуальною є необхідність прийняття Цивільного кодексу України, який створив би стабільну основу правового регулювання цивільно-правових відносин в усіх сферах громадського суспільства. Важливе значення нового Цивільного кодексу України полягає і в тому, що правове регулювання зазначених відносин спирається на принципи свободи особи, свободи власності, свободи договору та підприємницької діяльності (підприємництва), що забезпечені у своїй реалізації механізмами судового захисту.

Невизначеність, а часом, наявність колізій в прийнятих Верховною Радою нормативних актах, звичайно, не сприяє стабільності цивільно-правових відносин, а навпаки створює певну збентеженість на шляху реалізації цивільних прав громадянами.

Бажано, щоб люди, як громадяни правової демократичної держави, здійснюючи свої цивільні права, вступаючи в цивільно-правові відносини як між собою, так і з різними юридичними особами і державою, почували себе рівноправними партнерами цих відносин і були впевнені в абсолютній гарантії захисту своїх прав і законних інтересів.

В дипломній роботі на цю тему я прагнула більш детально висвітлити питання, пов’язані із здійсненням цивільних прав громадян, виконанням цивільних обов’язків та забезпеченням їх виконання, а також розглянути питання захисту цивільних прав.следующая страница >>