asyan.org
добавить свой файл
1
В.В. Мартинюк
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗОШ
Постановка проблеми.Умови існування людства, що вступило в XXI століття, висувають нові вимоги до вищої освіти, до професійної компетентності фахівця - людини, яка творчо мислить, свідомо орієнтується в інформаційному і науковому просторі самостійно опановує світоглядні парадигми. Глибоке усвідомлення інноваційних явищ і вміння їх розв'язувати за допомогою неординарних методів сьогодні неможливе без оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Утім, кардинальним завданням сучасного періоду оновлення професійної підготовки є її фундаменталізація, яка передбачає зміну співвідношення між прагматичним та загальнокультурним компонентом, зміну змісту та методології навчального процесу, яку зорієнтовано на вивчення фундаментальних законів природи та суспільства, на формування цілісних уявлень про наукову картину світу. В освіті відбувається оновлення, яке наближається до рівня соціальних, політичних та педагогічних вимог суспільства.

Аналіз попередніх досліджень. Аналізуючи наукові дослідження в даній області ми прийшли до висновку, що у педагогічній практиці інновації знайшли свій прояв у трьох основних формах:

інновації як теоретичні концепції нововведень, що виступають втіленням прогресивної думки про нову педагогіку;

інновації як розроблені конкретні технології перспективних завдань освіти виражених у дидактичних і виховних новаторських системах методиках і практичних засобах;

педагогічні реформи як масове впровадження інновацій у практику вищої школи.

На думку науковців М.Артеменко, І.Богданової, І.Дичківської, Т.Калюжної та інших, інноваційний процес є складним і багатоплановим феноменом, який своїм змістом охоплює процес взаємодії індивідів та спрямований на розвиток, перетворення об'єкта, на переведення його в якісно новий стан, а також системну діяльність щодо створення, освоєння тазастосування нових засобів; особливий вид творчої діяльності, що об'єднує різноманітні операції і дії, спрямовані на одержання нових знань, технологій, систем.

Мета статті полягає у з’ясуванні тенденцій та закономірностей функціонування інформаційних технологій у навчальному середовищі.

Виклад основного матеріалу.Будь-яка педагогічна, у тому числі і інформаційно-комунікаційна технологія може функціонувати на таких рівнях:

  1. Загально-педагогічний рівень. Загально-дидактична, загальновиховна технологія репрезентує цілісний освітній процес у регіоні, освітньому закладі, на певному рівні навчання чи виховання.

  2. Предметно-методичннй - йдеться про застосування педагогічної технології, як окремої методики, тобто як сукупність методів і засобів реалізації певного змісту навчання та виховання в межах одного предмета.

  3. Локальний (.модульний) - зорієнтована на цей рівень педагогічна технологія реалізується як технологія окремих частин навчально-виховного процесу, розв'язання окремих дидактичних і виховних завдань.

Разом із тим, концепція інформатизації освіти виходить з того, що розвиток не лише науки, а й методологій різних видів професійної діяльності має бути покладено в основу сучасної вищої технічної освіти.

Разом із тим, концепція інформатизації освіти виходить з того, що розвиток не лише науки, а й методологій різних видів професійної діяльності має бути покладено в основу сучасної вищої технічної освіти.

Розробники окремих напрямків удосконалення навчально-виховного процесу пропонують різні підходи до їх реалізації.

Дедалі більше українських педагогів усе частіше спрямовують свої погляди до впровадження дистанційного навчання, як інформаційно-комунікаційної педагогічної технології. Поява дистанційної освіти - це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов.

У практиці вітчизняних вузів на протязі багатьох років була розповсюджена і по сьогоднішній день знаходить широке використання заочна форма навчання, для якої характерна «дистанційність», необов'язкове відвідування багатьох видів навчальних занять і великий об'єм самостійної роботи. І те, що дистанційне навчання опирається на технічні засоби, не є чимось революційним, невідомим для вітчизняної освіти. Достатньо згадати телевізійне навчання, яке має багаторічний досвід використання у вищій школі.

Дистанційне навчання ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання. Слід зазначити, що дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях, процес навчання може відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі Internet.

Інформаційно-комунікаційні технології характеризують: - гнучкість - можливість викладання матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативного забезпечення (за рівнями) з більш детальною та додатковою інформацією, а також низки питань-підказок тощо.

Аналіз наукової літератури дозволив виділити такі аспекти інформаційної технології навчання:

врахування принципу ментальності у процесі професійної підготовки;

використання інформаційних програмно-методичних засобів навчання з різних видів навчальної діяльності;

обґрунтування перцептивного механізму спілкування у навчальній діяльності за схемою «студент-викладач».

У результаті проведеного дослідження нами з’ясовано, що педагогічно доцільне використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підсилювати інтелектуальні можливості студентів, впливаючи на їх пам'ять, емоції, мотиви, інтереси, створює умови для перебудови структури пізнавальної і продуктивної діяльності.

Зрозуміло, що успішний розвиток творчих здібностей у молоді стає можливим тоді, коли творча спрямованість є провідною у навчанні, репродуктивний елемент якої становить основу майстерності. Творча праця завжди є водночас і навчанням, а навчання за своєю природою є творчістю. Творчість і пізнання – єдиний процес.

Вміння самостійно накопичувати. перебудовувати і використовувати отриманні знання на практиці є «наскрізні» інтелектуальні навички, які складають основу для єдності всього навчального процесу в системі вищої освіти.

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в контексті глобальних освітніх тенденцій (мегатенденцій), серед яких найпомітнішими є:

неперервність освіти;

значущість для особистості та суспільства;

активне оновлення способів пізнавальної діяльності;

адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

орієнтація навчання на особистість із забезпеченням можливостей її саморозкриття.

Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток людини. На наш погляд співзвучною цим тенденціям є думка І.А. Зязюна, що система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення - щастя людини.

Висновок. Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології навчання можна вважати спрямованими на інтереси особистості, якщо через неї можна розв'язувати такі завдання:

засвоєння сучасної наукової картини світу;

стимулювання інтелектуального розвитку і збагачення технічного мислення через інформаційні системи мереж;

творчість через здвоєння сучасних методів і засобів наукового пізнання (застосування САПР в графічній підготовці та методів моделювання і конструювання);

занурення в існуючу культуру, зокрема, через комп’ютеризацію, опанування сучасних інженерних програмних засобів;

створення умов для безперервної освіти;

створення умов для здобуття широкої базової освіти, яка дасть змогу доволі швидко переключатися на суміжні галузі професійної діяльності.
Література:


  1. Зязюн І.А. Основні технології у вимірах педагогічної рефлексії//Світло 1996.- №1.-с4.

  2. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технологічній вищій школі: Автореф. дис…д-ра пед. наук: 13.00.02 /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998.- 36с.

  3. Попова О.В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті. Автореф. Дис. …док-ра пед. наук: 13.00.04/ Харк. держ. пед. ун-т.-Х., 2001.-39с.

  4. Словник.-http: www.galactic.org.ua/

  5. Торубара О. Використання засобів новітніх інформаційних технологій в системі розвитку творчих здібностей учнів// Освітянські обрії. Збірник наукових праць.-К.:ІПТО.-2007.-№1(1).-с.429-431.


У статті розглядаються особливості функціонування інформаційних технологій на основі системного поєднання інформаційно-комунікаційних і традиційних форм, методів, засобів навчання.

Ключові слова: інформаційні технології, навчальне середовище, інновації, педагогічна система.