asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
ВАРІАНТ 1

В. І. Завдання 1-8 передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента (4 бали).

1. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви:

Бе(з,с)болісний; ро(з,с)повідь; ві(д, т)крутити; (з,с) фокусувати.
2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф:

М…ята, сузір…я, пів…яблука, мавп…ячий.
3. Перепишіть, вставляючи, де треба, мякий знак:

Невіст…ці, піс…ня, кринич…ці, дон…чин.
4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и:

Гр…мить, м…даль, л…мон, ш…піти.
5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні буквосполучення:

Швидкі(стн, сн)ий, уле(стл, сл)ивий, хва(стл, сл)ивий, контра(стн, сн)ий.
6. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими:

Поема (С, с)он; річка (Ж,ж)овті (В,в)оди; (В,в)олинська область; роман (Ч, ч)орна рада.
7. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи букви:

Ві(д)аль, вироще(н)ий, спросо(н)я, ніжніс(т)ю.
8. Перепишіть прислівники, розкриваючи дужки:

(Все)одно, віч(на)віч, ось(ось), (на)щастя.
В. ІІ. Завдання 1-8 мають кілька варіантів відповіді, з яких достовірною є лише одна. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 0,5 бала.

1. Основна одиниця синтаксису, що є інтонаційно оформленим смисловим і граматичним цілим, що виражає закінчену думку, є

А словосполучення;

Б речення;

В складне синтаксичне ціле;

Г текст.

2. Префікс при- треба писати в усіх словах у рядку
А   (при, пре)чесати, (при, пре)тихлий, (при, пре)швидкий
Б   (при, пре)садибний, (при, пре)боркати, (при, пре)леглий
В   (при, пре)класти, (при, пре)нести, (при, пре)красний
Г   (при, пре)швидшити, (при, пре)тихий, (при, пре)цілитися

3. Правильну відмінкову форму залежного слова вжито в рядку
А   наголошувати про необхідність
Б   додержуватися до законів
В   їхати на тролейбусі
Г   чекати на зустріч

4. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

А   сер..це, щас..ливий, форпос..ний
Б   вартіс..ний, совіс..ливий, тиж..невий
В   облас..ний, президен..ський, якіс..ний
Г   кількіс..ний, хвас..ливий, проїз..ний

5. Вкажіть, у якому рядку неправильно утворена форма вищого ступеня порівняння прикметника :

А   найбільш аргументований, вигідніший
Б   самий традиційний, найбільш відповідальний
В   тонший, найменш точніший
Г   розумніший, самий найдовший

6. За метою висловлювання речення поділяють на:

А розповідні, питальні, окличні;

Б розповідні, окличні, спонукальні;

В розповідні, питальні, спонукальні;

Г питальні, спонукальні, окличні.

7. Неологізмами іншомовного походження є такі слова:

А субсидія, дистриб’ютор, бартер, індексація;

Б світлина, слухавка, часопис, потяг;

В тіньовик, кравчукізм, кучмісти, удовенківці;

Г кошовий, січа, глаголити, баяти, дзигарі.

8. Потребує редагування словосполучення
 А   провідний спеціаліст
 Б   копіювальна машина
 В   колишній офіцер
 Г   оточуюче середовище

В. ІІІ. Завдання передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Виконання завдання оцінюється від нуля до двох балів.

І. Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки, накресліть схему.

Ще зими не видно і в бінокль і гойдає хвиля цвіт латаття та вже вітер вищипнув листок із чуприни клена коло хати.
В. ІV. Завдання передбачають визначення відповідностей (один бал).

1. фонетика А одиниця мови, що служить для творення слів

2. графіка Б звукова система мови

3. орфоепія В система писемних знаків

4. орфографія Г система загальноприйнятих правил передачі слів

Д система правил, що регулюють вимову
В.V. Завдання передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Виконання кожного завдання оцінюється від нуля до одного бала.
Утворіть прикметник за допомогою суфікса –СЬК:

Овруч, Калуга.

ВАРІАНТ 2

В. І. Завдання 1-8 передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента (4 бали).

1. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви:

Чере(з,с)смужжя; ро(з,с)критикувати; пі(д, т)тримати; (з,с)простувати.
2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф:

Розп…яття, рутв…яний, В…ячеслав, б…юст.
3. Перепишіть, вставляючи, де треба, мякий знак:

Гір…кий, міл…ярд, у жмен…ці, ін…ші.
4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и:

П…ріг, п…нал, л…ман, тр…вога.
5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні буквосполучення:

Бала(стн, сн)ий, пе(стл, сл)ивий, обла(стн, сн)ий, ші(стн, сн)адцятий.
6. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими:

(д)онбас, (м)еценат, (а)сканія-(н)ова, (п)ристань (т) рипілля.
7. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи букви:

Кер(ч)ю, підні(с)я, паморо(з)ю, (л)ється.
8. Перепишіть прислівники, розкриваючи дужки:

(то)рік, (тишком)нишком, рік(у)рік, (на) жаль.
В. ІІ. Завдання 1-8 мають кілька варіантів відповіді, з яких достовірною є лише одна. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 0,5 бала.

1. Апостроф ставиться перед буквами я, ю, є, ї після букв

а) к, п, т, ф, х;

б) д, т, з, ц, ч, ж;

в) б, п, в, м, ф;

г) г, к, х та ж, ч, ш.

2. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої букви?

А Товариство Червоного Хреста, Будинок учителя, Коліївщина, Рада Безпеки.

Б кандидат наук, Різдво, Київщина, Великдень.

В Ярослав Мудрий, Конституційний Суд України, Мати Божа, Говерла.

Г Золоті Ворота, Дід Мороз, Конгрес українців, Чумацький шлях.

Д Західна Європа, президент корпорації, Золотоноша, Національний банк.

3. Неправильно утворено форму орудного відмінка однини іменників І відміни в рядку:

А Пуща – пущею.

Б Пісня – піснею.

В Микола – Миколою.

Г Сосна – сосною.

Д Груша – грушою.

4. Правильно написано всі слова в рядку:

А. Росповісти, приїхати, прізвище, предикат.

Б. Скоїти, збити, преклеїти, прикрити, призначити.

В. Причіп, приглянути, притримати, прелюдія.

Г. Президент, престиж, природа, прим'єра.

Д. Бездонний, пригоріти, прегріти, прикрашений.

5. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и ?

А. ...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни, мас…в.

Б. Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.

В. Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр, с…гнал.

Г. Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.

Д. М…ссурі, Аркт…ка, Л…сабон, ант…теза, ав…атор.

6. Фразеологізм «носити воду решетом» означає:

А. Говорити зайве.

Б. Наповнювати водою бочку.

В. Набирати воду решетом.

Г. Важко працювати.

Д. Марно гаяти час.

7. Діалектизмами є такі слова:

А імпічмент, кріпмейкер, діджей, рімейк;

Б плай, легінь, кріс, дараба, бараболя;

В круто, прикол, навар, прикид;

Г красивий, вродливий, гарний, показний.

8. Позначте рядок, у якому в усіх випадках треба вживати у

А зайдіть (у,в) кімнату, побувати (у,в) зоопарку

Б улюблений (у,в)читель, написала (у, в) творі

В (у,в) нашій школі, народився (у,в) Києві

Г сам (у,в) дома, шляхи (у,в)досконалення

Д прийти (у,в) вечері, розпочати (у,в)досвіта
В. ІІІ. Завдання передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Виконання завдання оцінюється від нуля до двох балів.
І. Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки, накресліть схему.

Там юність ходила у росах до хати і жевріла цвітом вона.
В. ІV. Завдання передбачають визначення відповідностей (один бал).

1. неологізми А клуб (заклад) – клуб (диму)

2. архаїзми Б електорат, дилер

3. пароніми В дипломат, дипломант

4. омоніми Г рать, уста

Д кімоно, сакура

В.V. Завдання передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Виконання кожного завдання оцінюється від нуля до одного бала.

Утворіть прикметник за допомогою суфікса –СЬК:

Чуваш, гігант.


ВАРІАНТ 3

В. І. Завдання 1-8 передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента (4 бали).

1. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви:

бе(з,с)фокусний; ро(з,с)критикувати; на(д, т)кусити; (з,с)чистити.
2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф:

Розп…яття, рутв…яний, В…ячеслав, б…юст.
3. Перепишіть, вставляючи, де треба, мякий знак:

Повір…, дитин…ці, медал…йон, батон…чик.
4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и:

Пр…азовський, пр…берегти, пр…зирство, пр…бій.
5. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні буквосполучення:

Заздрі(стн, сн)ий, пе(стл, сл)ивий, бли(стн, сн)ути, очи(стн, сн) ий.
6. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими:

(п)оштова (п)лоща, (к)иївські (в)улиці, (а)сканія-(н)ова, (а)ндріївська (ц)ерква.
7. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи букви:

А(н)отація, кро(с)ворд, Я(с)а, гу(м)анізм
8. Перепишіть прислівники, розкриваючи дужки:

(низько)низько, (по)одинці, рік(у)рік, (на)совість.

В. ІІ. Завдання 1-8 мають кілька варіантів відповіді, з яких достовірною є лише одна. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 0,5 бала.

  1. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом

А м…ятний, роз..ятрений, присв…ята, пом…якшити

Б кам…яніти, без…ядерний, кур…йозний, медв…яний

В солов…ї, тьм…яно, кон…юктивіт, грав…юра

Г в…їжджати, пів…ями, прив…ялений, п…єдестал

2. Синонімами є всі слова, написані в рядку

А прикрашати, гарний, красивий, вродливий

Б безмежний, поважний, великий, просторий

В сумний, невеселий, безрадісний, понурий

Г турбує, тривожно, непокоїть, бентежить

Д огрядний, стрункий, тендітний, худорлявий

3. Правильно утворено ступені порівняння прикметників у всіх словах у рядку
А   ліпший, найменш прийнятніший
Б   найбільш цікавіший, солодший
В   ближчий, самий милий
Г   конкретніший, якнайщедріший
4. Потребує редагування словосполучення

А   сильніший за всіх
Б   мудріший усіх
В   згідно з наказом
Г   активніший від усіх

5. Правильно написано всі слова в рядку
А   унаслідок, з-попід, отакий-то
Б   у разі, хтозна-який, покищо
В   дедалі, подивись-но, по-між
Г   заради, мовби-то, передімною

6. Правильну відмінкову форму залежного слова вжито в рядку
А   проректор по науковій роботі
Б   працюють по змінному графіку
В   екзамен по українській мові
Г   розказати все по правді

7. Продовжіть висловлювання: Лексика – це …

А синоніми, антоніми, омоніми;

Б словосполучення, речення, пунктуація

В корінь, суфікс, префікс

Г звук, буква, склад

8. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:

А українсько/німецький, вічно/зелений, науково/технічний, пів/аркуша

Б південно/західний, сріблясто/сірий, історико/культурний, пів/Європи

В темно/червоний, м’ясо/молочний, корабле/будівельний, кисло/солодкий

Г суспільно/політичний, фізико/математичний, західно/європейський, жовто/гарячий
В. ІІІ. Завдання передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Виконання завдання оцінюється від нуля до двох балів.

І. Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки, накресліть схему.

Пісня із грудей летить крилата і люди озираються на спів а я не в силі почуття здолати.
В. ІV. Завдання передбачають визначення відповідностей (один бал).

Установіть відповідність між поєднаннями слів та їх характеристиками

  1. цвіт горить А поєднання службового слова з повнозначним

  2. кленовий листок Б підмет з присудком

  3. весна й осінь В слова, поєднані сурядним зв’язком

  4. найбільш незалежний Г словосполучення, іменне, узгодження

Д складена форма найвищого ступеня порівняння прикметника
В.V. Завдання передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента. Виконання кожного завдання оцінюється від нуля до одного бала.

Утворіть прикметник за допомогою суфікса –СЬК:

Оренбург, Воронеж.

ВАРІАНТ 4

В. І. Завдання 1-8 передбачають виконання вправ, що засвідчать практичні уміння студента (4 бали).

1. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви:

Пі(д,т)римати; (з,с)цідити; ві(д, т)хвилюватися; бе(з,с)страшний.
2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф:

Безхмар…я, р…ядно, пів…ящика, медв…яний.
3. Перепишіть, вставляючи, де треба, мякий знак:

Натал…ці, запіниш…ся, злаз…те, павіл…йон..
4. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и:

Ст…блина, хв…лювання, витр…мати, ож…ледь.


следующая страница >>