asyan.org
добавить свой файл
1


Встановлення нового світового порядку під впливом глобалізації
Анотація

В роботі визначено, що криза є невід'ємною характеристикою будь-якого суспільства і несе в собі елемент боротьби, що представляє собою протиріччя, яке необхідно вирішити. Світова економічна криза стала лише початком глобальної кризи економіки та суспільства, що триває і на цей день. Основним призначенням глобальної кризи є встановлення «нового світового порядку». Під «новим світовим порядком» розуміється встановлення та нав’язування волі держави, що отримає верх у світовому переділі.

Ключові слова: економіка, світ, країна, криза, війна, переділ, метод.
Annotation

The article determined that the crisis is an essential feature of any society and carries the element of struggle, which is a contradiction that must be solved. The world economic crisis was only the beginning of the crisis of global economy and society that continues to this day. The main purpose of the global crisis is to establish a "new world order. " Under the "new world order" means establishing and imposing the will of the state will win in the global redistribution.

Keywords: economy, world, country, crisis, war, division, method.
ЗМІСТ

Вступ
Світова економіка — складна, динамічна, постійно змінна система. Вона змінюється, деформується, стає більш всеосяжною, впливовою відповідно до процесів, що відбуваються у суспільстві та у відносинах між державами. На основі аналізу стану світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічного зростання і його якості можна говорити про основні проблеми, що відбуваються у світі. Розглядаючи позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики можна зробити висновки щодо стану не тільки економіки, але й інших вагомих сфер діяльності як окремих країн, так і світової цивілізації.

Метою роботи є проведення аналізу сучасного стану міжнародних відносин та визначення основних тенденцій їх розвитку.

Завдання роботи: визначити фактори, що стали причиною початку четвертого світового переділу, обґрунтувати причини та методи Четвертої світової війни.

Теоретичною та методологічною основою наукової роботи є фундаментальні положення міжнародної економіки, економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених. В дослідженні застосовано логіко-діалектичний, дедуктивний методи пізнання, методи системного аналізу, порівняння та аналогії.

Основна частина
Глобальна світова економіка виникла відносно недавно   років 100-150 років тому. Вона зародилася як транс-північноатлантична, а інші регіони приєдналися до неї пізніше. Глобальна економіка   це економіка, що здатна працювати як єдина система в режимі реального часу в масштабі всієї планети. Лише в кінці XX століття світова економіка змогла стати по-справжньому глобальною на основі нової інфраструктури, заснованої на інформаційних і комунікаційних технологіях. Глобальність присутня у всіх основних процесах і елементах сьогоденної економічної системи. [6]

Слід відмітити, що глобальна економіка   це не економіка планетарного масштабу. Глобальна економіка не включає всі економічні процеси, території і людей на планеті, хоча прямо або побічно впливає на все людство. Не дивлячись на планетарний ефект від глобальної економіки, її існування і форма зачіпають лише окремі сегменти і економічні структури, країни і регіони пропорційно конкретному положенню країни або регіону країни в міжнародному розподілі праці. [7]

Глобальну економіку можна внутрішньо розділити на три основні регіони, кожен з яких має свою сферу впливу: Північна Америка (включаючи Канаду і Мексику після появи NAFTA), Європейський Союз (особливо після того, як одна з останніх версій Маастрихтської угоди перейшла в сферу реальної політики) і Азіатсько-тихоокеанський регіон, в центрі якого знаходиться Японія, проте все більше зростає роль Росії, Південної Кореї, Індонезії, Тайваню, Сінгапуру і більш всього   Китаю з його сильною бізнес-діаспорою. [7] Еволюція економіки до сьогоденного виду стала можливою після розпаду Радянського Союзу. У 1991 році перестав існувати один з центрів світової ділової активності і у світовому господарстві практично став домінувати один полюс – США. Але кожна система повинна бути врівноваженою, для запобігання однобокого розвитку світу, і тому Європа в лиці Європейського Союзу взяла на себе другу сторону вагів. Таким чином з’явилися два нові, здавалося б, потужних протилежних полюси: Північна Америка і Європа. У своїй сутності кожна з них урівноважували світову економічну систему. Тобто протягом багатьох років саме вони встановлювали стандарти споживання, а усі країни світу повинні були їх дотримуватися. [8]Рис.1. Схема еволюції соціалістичної ті капіталістичної системи1

Це дуже просто можна пояснити на прикладі автомобілів: світові виробники могли продавати свою продукцію на двох найбільших ринках: у США та Європі. Але у 2009 році Китай вперше став крупнішим ринком для продажу автомобілів, ніж США. Таким чином рецесія прискорила назрілі зміни. На розвиненому світі вжиток скоротився, а в країнах, що розвиваються,   продовжує зростати, лише злегка уповільнивши свої темпи [12].

Винятковість сучасної ситуації полягає в тому, що під впливом зміни полюсів в світі настає великий переділ влади і насувається процес інтелектуального переділу світу – "четвертого великого переділу" (після завершення міжнародних переділів територій, капіталу і третього переділу, що йде зараз, – технологій). І певно що країни, які візьмуть гору в цьому переділі отримають величезні економічні і політичні переваги та важелі впливу на інші країни, а також зможуть безперешкодно нав'язувати їм свою волю. Тобто саме у цей час світ на собі відчує, що таке глобальність, що таке дійсно зв’язок з усіма, "ефект доміно" – такий ефект при якому один впливає на всіх інших.

Багато науковців порівнюють "четвертий великий переділ" з четвертою світовою війною. Мета цієї війни — створення «нового світового порядку», в якому контроль над країнами і народами здійснюватиме «світовий уряд», а населення Землі буде значно зменшено. Тобто, четверта світова війна – це війна за світове панування. В умовах глобалізації подальший розвиток отримала революція в технічній базі засобів масової інформації і комунікації, а також у способах їх вживання, що дозволило впливати практично на кожну людину на Землі. Ефективність інформаційної зброї виявляється в тому, що вона б'є по сутнісній основі людину, його культурному ядру, моральності, ментальності. Люди не встигають і не в змозі осмислити безперервні великі потоки інформації і тому часто діють в запропонованій противником логіці.

Останнім часом термін «війна» лунає дедалі частіше, і не тільки у зв’язку з діями антитерористичної коаліції в Іраку. «Війна» як категорія, вкинута в публічний простір відносин між країнами світу. Щодня ЗМІ повідомляють про перипетії «газових», «м’ясних», «трубних», «епідеміологічних», «екологічних», «терористичних» та інших воєн, а також про самовіддані дії вищих чиновників із захисту національних інтересів держав.

Радикальні режими, всупереч світовим принципам, проводять випробування балістичних ракет і продовжують розробку ядерної зброї. Попри антитерористичну кампанію провідних країн світу, продовжує свою діяльність всесвітнє ісламське терористичне підпілля. Але проблема переділу світу не зводиться тільки до критеріїв розвиненості економіки, не зводиться виключно до військово-економічних рішень. Тому можна говорити про те, що претендувати на успіх можуть лише ті держави, що у відносинах з третім світом поставлять на перше місце моральную та етичну складову.

Четвертий великій переділ маскується під «глобальну війну з міжнародним тероризмом», але дедалі більше проступають знайомі обриси холодної війни. Це, можна сказати, новий тип світових війн — він здійснюється під дезинформаційними вивісками „боротьба з міжнародним тероризмом”, „боротьба з нерозповсюдженням ядерної”, „хімічної і бактеріальної зброї”, „демократизація країн колишнього Східного блоку та країн Третього світу”. У рамках планів майбутнього замість узгодженого розвитку природи і суспільства «світові правителі» висунули рецепт скорочення чисельності населення. Ще Т. Мальтус писав, що зростання населення, якщо воно не буде обмежено свідомою стриманістю, то буде стримуватиметься бідністю, війнами, хворобами і іншими згубними причинами. Певно що США вирішили взяти на себе роль творців Cвіту майбутнього і вирішили прибігти саме до таких методів стримання росту населення на Землі. Головне посилання американських науковців полягає в тому, що нині на Землі живе вже понад 7 млрд. людей, а довкілля можна зберегти тільки за кількості населення, що не перевищує 2-3 млрд.[6;7] Але, інформаційна пропаганда призводить до того, що значна більшість населення земної кулі не розуміє, що насправді відбувається. Отож, основним методом виділення з 7 млрд. населення тих самих „2-3 золотих мільярдів” є основний метод: метод „керованого хаосу”. Суть його полягає у тому, що все що відбувається у світі: страшні пандемії, епідемії, природні лиха, міжнародний тероризм, глобальні кризи, інформаційно-психологічні та різні види економічних війн, все це просто хаос, який дуже добре та ретельно спланований.

На даному етапі є певні розбіжності у трактуванні дефініції «четверта світова війна». Дехто вважає, що війна ще не почалася, а є лише тенденції, які неодмінно призведуть до початку нового світового конфлікту. Деякі експерти навіть вказують на подібність передвоєних ситуацій у ХХ столітті та сьогодні. Науковці висувають різні дати початку четвертого світового переділу, але автор схиляється до того, що точкою відліку для четвертої світової війни став 1991 рік, коли президент США Джордж Буш (старший) заявив про необхідність встановлення «нового світового порядку [3] Вже у 1999 року були перші спроби воєнного нападу. Але найбільш вагомою є дата 11.09.2001 (9/11)   дата серії координованих самогубних терористичних атак у Сполучених Штатах Америки. За офіційною версією відповідальність за ці акти взяла на себе терористична організація «Аль-каїда», очільником якої є Усама Бін Ладен. У 1989, коли СРСР вивів війська з Афганістану, «Мактаб-Аль-Кадамат» (МАК), перетворюється в «Аль-каїда», що є «силами швидкого реагування» джихаду. У 1996 році Бін Ладен видає свою першу фетву «Декларація війни американцям, що окупували Землі Двох Святих місць». Друга фетва, випущена в 1998 році закликає послідовників «вбивати американців всюди» У фетві Бін Ладен звинувачує Америку в підтримці Ізраїлю, а також в присутності після Війни в Затоці американських військ на території Саудівської Аравії. [11]

Таким чином, «Аль-каїда» з організації яку підтримував уряд США раптом перетворюється на організацію, яка вже за декілька років стане ворогом номер один у світі. Хоча існують дані що Джордж Буш (старший) та Усама Бен Ладен були лишень не найкращими друзями. І вже з того часу була спланована атака, яка потім отримає назву «9/11». Бо вже тоді США відчували, що втрачають важелі впливу, що вичерпуються природні ресурси і головною метою вже у 1991 році стає – завоювання нафто-газоносних територій, а саме території Іраку.

На відміну від всіх попередніх четверта світова війна є більшою мірою перманентною, такою, що безперервно розширюється в часі і просторах. США послідовно освоюють регіон за регіоном, сферу за сферою життєдіяльності, створюючи мережу контролюючих опорних просторів на шляху до світового панування і встановлення нового світового порядку. Є всі підстави передбачити, що Четверта світова війна може стати тривалішою, ніж всі попередні разом узяті, розтягнутою на століття, а може бути і довше, оскільки дуже великі масштабність і складність завдань, які поставили перед нею її призвідники. Адже їм не просто потрібні території, сировинні ресурси і ринки збуту. Вони націлилися на зміну вектора еволюційного розвитку всього людства, способу життя, на новий світовий устрій. Очевидно, ця затяжна війна матиме декілька фаз або етапів з обмеженими цілями.

Вже багато років йде Четверта світова війна, яка є поки що «скритою». Але не можна не бачити, що в цій війні знайшли віддзеркалення всі типи конфліктів, які знає людство: національні, релігійні, расові, етнічні, цивілізаційні, колоніальні, цивільні, кримінальні, маркетингові, фінансові, інформаційні і ін. Вони мали місце і продовжуються на всіх континентах   в Європі, Азії, Африці, Америці, приймаючи традиційні і нетрадиційні, відкриті і приховані форми. До найбільш значимих традиційних озброєних конфліктів слід віднести війни об’єднаних сил США і NATO проти Югославії (1999 р.), Афганістану (2001 р.), та війну США з Іраком (2003 р.)По суті, у ході війни вирішується завдання формування майбутньої моделі світу, заснованої на західницько-ліберальних цінностях з запереченням всіх інших, з уніфікацією переконань, поведінкових установок, міжцивілізаційних відмінностей. Тому можна стверджувати про гомогенність Четвертої світової війни, яка полягає в тому, що вона організовує новий ліберально-ринковий устрій світу на основі єдиних принципів, єдиних ліберальних цінностей, єдиної ідеології споживання, на основі стирання національних, етнічних, релігійних відмінностей за рахунок глобалізацій них процесів та створення унітарної «планетарної держави», в руках якої зосереджені всі стратегічні ресурси світу.

В даний період відбуваються спроби створити міжнародні правові інститути, які визначатимуть параметри застосування озброєного насильства за межами національної території. Наприклад, в їх основних цілях вже не повністю осудження будь яких озброєних конфліктів, а головної метою таких організацій стає обговорення та визначення відмінності між превентивною війною і війною на меті якої стає недопущення розвитку подальшого озброєного конфлікту. Ведеться інтенсивний пошук основоположного зв'язку між інтервенцією на гуманітарній основі, інтервенцією заради запобігання розробці ядерної зброї і інтервенцією для зриву планів терористів. Як наслідок цього, спроби легітимізувати насильницькі дії підривають стабільність міжнародних відносин і прямо підштовхують до військово-політичної агресії [1;2].

Вже давно існуючі альянси та організації (ООН, NATO, Євросоюз, ШОС) перестають відбивати нову політичну та економічну реальність. Радикальні режими, в супереч світовим принципам, проводять випробування балістичних ракет і продовжують розробку ядерної зброї. Попри антитерористичну кампанію провідних країн світу, продовжує свою діяльність всесвітнє ісламське терористичне підпілля [9].

Після зміни полюсів, зміни структури споживання, смаки і пристрасті споживачів будуть грати очолюючи роль, і світові стандарти вимушені будуть це враховувати, і вже через декілька років ми перейдемо на стандарти, встановлені Азією, а не Європою або США.

І як вже відмічалося раніше вже зараз на зміну приходить нова група країн, що включає країн-гігантів, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія та Китай (БРІК), а також ключових регіональних гравців, таких як Індонезія, Саудівська Аравія і Південна Африка. Вигідне положення цим країнам забезпечує наявність в них великої кількості важливих для світової економіки ресурсів: Бразилія — багата сільськогосподарською продукцією; Росія — найбільший в світі експортер мінеральних ресурсів; Індія — дешеві інтелектуальні ресурси; Китай — власник дешевих трудових ресурсів [1].

Економічний потенціал Бразилії, Росії, Індії та Китаю, такий, що вони вже у найближчі роки можуть стати чотирма домінуючими економічними системами світу. На сьогодні ці країни займають більш ніж 25% суші у світі, 43% населення і мають об’єднаний валовий внутрішній продукт (ВВП) 15,435 трильйонів доларів США. [16] Майже у будь якому порівнянні вони будуть найбільш глобальним об’єктом. Ці чотири країни серед найбільших і найбільш швидко зростаючих ринків, що формуються. Ці країни мають величезні можливості, вони можуть створити могутню всесвітню організацію за прикладом Європейського союзу або існувати як будь яка інша офіційна організація, або асоціація, як ASEAN. Тим не менш на даному етапі розвитку взаємовідносин ці країни зробили кроки по збільшенню своєї політичної співпраці — головним чином заради впливу на положення Сполучених Штатів Америки в основних торгових угодах або, через неявну загрозу політичної співпраці, як спосіб отримати політичні вигоди із співпраці з Сполученими Штатами Америки — такі як запропонована ядерна співпраця з Індією.

Висновки. В ході роботи ми встановили, що планета Земля знаходиться у фазі затяжної економічної кризи, екологічна криза невпинно насувається і все більш насущним стає питання про виснаження природних ресурсів, невпинні епідемії, міжнародний тероризм. Винятковість цього етапу історії світу полягає у тому, що в цей час в світі настає великий переділ влади, насувається процес "четвертого великого переділу світу", який можна назвати "четвертою світовою війною". В історичному плані вона знаходиться у тісному зв’язку з новою епохою – глобалізацією, що чітко визначила свою направленість ще з початку 90-х років ХХ століття. Саме вона і є продуктом глобалізації. Ії можна назвати «першою глобальною війною», або війною за саму глобалізацію. Війна дійсно носить глобальний характер, охоплює у більшій мірі, не тільки фізичний простір, але й інформаційний, психологічний, ідеологічний, духовний, цивілізаційний та економічний простори. І в цій війні воєнні дії проходять більш у просторовому напрямі, тобто найсильніші удари співпадають з направленістю глобалізації.

Політична ситуація в Україні має всі ознаки затяжної системної кризи. Сьогодні мало хто із серйозних вітчизняних і закордонних експертів зважиться зробити прогноз політичного розвитку країни. Прискорення і непередбачуваність внутрішніх і зовнішніх процесів стали прикрою несподіванкою для всіх основних політичних гравців країни. Ситуація в Україні істотно залежить від відносин між провідними світовими і регіональними потугами. Але нинішня тотальна відкритість українського соціуму і влади робить Україну «міжнародним резонатором» —об’єктом, із допомогою якого з’ясовують відносини не тільки країни ЄС, Росія і США, а й окремі політичні та корпоративні групи всередині кожної з них.

Але все ж таки, попри всі негаразди всередині країни не слід забувати, про те що відбувається за її межами, свідком чого мимоволі стає наша держава. Глобалізація принесла з собою нові виклики. Демократичні здобутки «відкритого суспільства» опинилися під загрозою перманентної політичної нестабільності. В ЄС політична ситуація протягом останніх п’яти років далека від стабільності. Провал референдуму щодо Європейської конституції, масштабні акції протесту профспілок проти соціальних реформ, які проводить Єврокомісія, зростання популярності євроскептиків. Хвилі дестабілізації докотилися і до латинської Америки, де домінуванню США було зроблено виклик у вигляді режиму Уго Чавеса в Венесуелі, перемоги Моралеса в Болівії та посилення Фіделя Кастро на Кубі.

Автор виділяє п’ять основних протиріч які в міру світової глобалізації накопичуються і призводять для загострення відносин між державами: надмірне навантаження на наддержави; суперництво великих держав; нестабільність їхніх союзів; наявність держав, які спонсорують тероризм; піднесення терористичного руху.

Подальше ведення цієї війни, на думку автора, може призвести до найбільш неочікуваних наслідків. Вони можуть бути, як позитивними так і негативними для суспільства та взагалі для цивілізації, бо ціною даної війни є питання про існування земної цивілізації. Але головною проблемою для агресорів і головною захисною зброєю для постраждалої сторони є і залишається людський розум. Поки людина здатна свідомо оцінювати та аналізувати ситуацію, доти вона зможе протистояти будь яким посяганням і доти існуватиме сама цивілізація.

Список використаних Джерел


 1. Агілєра Г.Х. Глобальна нестабільність – метод керованого хаосу / Г.Х. Агілєра, О.М.Анісімова // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання: Праці Десятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених.   Донецьк: ДонНУ, 2009. – Ч. 4.   С. 11 13.

 2. Агілєра Г.Х. Четвертий переділ як наслідок світової кризи // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці. – К.: НАУ, 2009.   С. 12 13 С.

 3. Гитлер А., Моя борьба. – Харьков: ООО «Свитовид», 2003. – 794 с.

 4. Горбулін В. Український фронт Четвертої світової війни [Текст]//Дзеркало тижня.   2007. – №29.

 5. Гродненский Н. Четвертая мировая: США в борьбе за мировое господство. – Издатель В.П.Ильин.– Минск,2004.   348 с.

 6. 6 Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.   М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. Формат Word.

 7. [Електронный ресурс]. Режим доступу http://polbu.ru/kastels_informepoch/ch21_i.html

 8. [Електронный ресурс]. Режим доступу http://globalist.org.ua/?p=21405

 9. [Електронный ресурс]. Режим доступу http://ru.wikipedia.org/wiki/BRIC

 10. [Електронный ресурс]. Режим доступу http://angilina.blox.ua/2009/06/Suchasna-informatsijna-vijna-yak-Chetverta.html

 11. [Електронный ресурс]. Режим доступу http://www.un.org/News/Press/docs/2001/SC7143.doc.htm

 12. [Електронный ресурс]. Режим доступу http://www.dt.ua/1000/1550/54109/

 13. [Электронный ресурс]. Режим доступу BRIC demands more clout, steers clear of dollar talk. Reuters (2009-06-26). Проверено 16 июня 2009.

1 Складено автором