asyan.org
добавить свой файл
1
Декану ________________________

(назва факультету) ______________________________

______________________________

(прізвище, ім’я , по батькові )

студента ______________________

(прізвище)

______________________________

(ім’я , по батькові )

______________________________

(курс, група)

Заява
Прошу Вас включити мене до списків для проходження конкурсного відбору для навчання на кафедрі військової підготовки Харківського інституту танкових військ НТУ «ХПІ» за програмою підготовки офіцерів запасу по спеціальності ______________________________________________

__________________________________________________________________

(назва спеціальності)

Я громадянин України. За висновками військово-лікарської комісії придатний до військової служби.

Строкову військову службу не проходив (як що проходив, то де)._______________________________________________________________

Я бажаю проходити військову підготовку тому, що________________________________________________________________

(мотивація)

Я зобов’язуюсь виконувати вимоги, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.
Короткі відомості про себе:

Місце проживання__________________________________________________
Адреса за пропискою________________________________________________
Мій батько ________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада , телефон)

____________________________________________________________________________________________
Моя мати _________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада , телефон)

__________________________________________________________________
Мої захоплення (здібності)___________________________________________

(комп’ютер, радіоелектроніка, техніка, креслення і т.д)

До заяви додаю ксерокопії приписного свідоцтва та першої сторінки паспорта громадянина України.

«___» ______________ 2012р. __________________________

(підпис, прізвище

Вище заповнена форма передається до кафедри. Нижче заповнена форма остається в ТНУ
Факультет _______________________________________________ група __________________________________

Прізвище ________________________________________________ Ім’я____________________________________

По батькові______________________________________ Ідентифікаційний код ________________________________

Народився «_____»_________________ _____ року, місце народження____________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________________________________________

Номер телефону __________________________________________________________________________________

Військовий комісаріат, згідно приписного свідоцтва____________________________________________________
Інформація, що заповнюється в деканаті факультету (або відповідальним за військову підготовку)

Середні бали навчання студента за національною шкалою

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр
Згоден з тим, що студент _____ курсу _______________________ факультету ТНУ, буде проходити навчання на військової кафедрі.

Декан _______________________________ факультету
«____»________________ 201__ р. ____________________________________________

(Підпис, печатка факультету, Прізвище та ініціали декана)