asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Тема : Витрати і результати.


 1. Загальна характеристика собівартості продукції.


Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

При обчисленні собівартості продукції важливе значення має визначення складу витрат, які до неї включаються. Як відомо, витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел : собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат, які включаються в собівартість, є питанням їх розмежування між зазначеними джерелами відшкодування. Крім цього собівартості продукції має тісний зв’язок з її ціною. Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижнею межею для виробника.

Склад витрат, які включаються до собівартості, не є незмінним. Він може дещо змінюватися з різних практичних міркувань. Але загальною тенденцією таких змін повинно бути повніше відображення у собівартості дійсних витрат на виробництво продукції [ 5 ].

Таблиця 1.1


Відмінності у підходах визначення поняття витрат та їх класифікації з точок зору економіки, бухгалтерського та податкового обліків (порівняння)

Економічний підхід

Підхід обліку згідно Положення ( стандарт БО 16)

Підхід податкового обліку згідно закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств”

Визначення

( п.6 П (С)БО 16 )

( П.5.1 Закону )

Витрати – це грошове вираження затрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої і реалізаційної діяльності. [ 3 ].

Витратами визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов”язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Валові витрати виробництва і обігу – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів ( робіт і послуг), які придбаються ( виготовляються ) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

І. Економічний

Класифікація витрат

Ознаки кваліфікації

Групи витрат

1. За ступенем однорідності [ 5 ]

* елементні

* комплексні

2. За способом віднесення на собівартість окремих видів виробництва [ 2 ]

* прямі

* непрямі

3. Відносно до обсягів виробництва [ 3 ]

 • постійні ( Див. рис. 1.1. ) :

- залишкові

- стартові ( Див.рис.1.2. )
- поворотні

- неповоротні

 • змінні :

- пропорційні

- дегресивні

- прогресивні ( Див. рис. 1.5.)


4. Відносно до виробничого процесу [ 2 ]

 • основні

 • накладні

5. За доцільністю [ 2 ]

 • продуктивні

 • непродуктивні

6. За календарним періодом [ 2 ]

 • поточні

 • одноразові

7. За видами витрат [ 2 ]

 • витрати за економічними елементами

 • витрати за статтями калькуляціїКрім цього виділяють :

 1. - загальні ;

- на одиницю продукції;

 1. – власне граничні витрати

- граничні витрати ( Див. рис. 1.9. ) [ 5 ]

 1. - витрати втрачених можливостей [ 3 ]

Валові витрати = постійні + змінні ( Див. рис. 1.7 )

 • Елементні витрати – однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними ( матеріальні витрати, амортизаційні відрахування, зарплата);

 • Комплексні – різнорідні за складом, охоплюють кілька елементів витрат (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальногосподарські витрати);

 • Прямі витрати – безпосередньо зв’язані з виготовленням певного різновиду продукції і можуть бути прямо обчислені на її одиницю;

 • Непрямі витрати – пов’язані з процесом виробництва в цілому : зарплата обслуговуючого і управлінського персоналу, утримання та експлуатація машин, споруд.

 • Постійні витрати ( ПВ) – це такі витрати, сума яких в даний період часу не залежить безпосередньо від величини і структури виробництва та реалізації;

 • Середні постійні витрати – це постійні витрати на одиницю продукції ( СПВ )

тис. грн

( грн./од)

1000 ПВ

750 СПВ (1.1)

500

СПВ

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 тис. од.

Рис. 1.1.


 • Залишкові витрати – це та частина постійних витрат, які продовжує нести підприємство, не дивлячись на те, що виробництво і реалізація на якійсь час повністю зупинені;

 • Стартові витрати – це та частина постійних витрат, які виникають у зв”язку з відновленням виробництва і реалізації.

тис.грн.
1600

1400 стартові

1200 витрати

1000 Постійні

800 Залишкові витрати

600 витрати

400

200

0 1 2 3 4 5 од.


Рис. 1.2.
Якщо господарська діяльність здійснюється в рамках даного об’єму, постійні витрати будуть незмінними. Розширення потенціалу фірми, наприклад у формі збільшення машинного парку, збільшення числа штатних співробітників призводить до росту постійних витрат ( на амортизацію, зарплату, орендну плату) у формі скачків

тис.грн грн\од
2000 200

1800 ПВ
1400

1000 150

100 СПВ

400

тис\од тис\од

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20следующая страница >>