asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Варіативна складова

вивчення шкільних курсів природничо-математичних дисциплін

у 2014/2015 навчальному році

Для системи шкільної освіти формуючий вплив на особистість школярів має значення якості навчання предметів природничо-математичних дисциплін. Насамперед, йдеться, про розвиток логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної і інформаційної культури, уваги, пам’яті, позитивних властивостей особистості та рис характеру, емоційно-вольової сфери тощо.

На сьогодні зміст навчального матеріалу має забезпечувати інтенсивне навчання і самонавчання учнів, перенесення акцентів на вироблення умінь використовувати вивчену інформацію для досягнення певних цілей, тобто на інтелектуальний розвиток учня.

Отже, на сьогодні, знати предмет – це вміти застосовувати набуті знання. Такий підхід в природничо-математичних дисциплінах передбачає:

- засвоєння готових знань,

- засвоєння способів міркувань, що застосовуються для їх отримання,

- створення педагогічних ситуацій, що стимулюють самостійні відкриття учнями предметних фактів.

Реалізувати основну мету шкільних курсів природничо-математичної освіти та значно повніше врахувати індивідуальні особливості учнів можна за допомогою:

1) введення допрофільної підготовки та профільного навчання предметів,

2) вдалого розподілу годин варіативної складової.

На основі Типових навчальних планів, затверджених МОНУ (наказ №551 від 17.05.2013р.), загальноосвітні навчальні заклади самостійно складають робочі навчальні плани на навчальний рік з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів, та затверджують їх відповідним органом управління освітою.

Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:

  1. збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

  2. упровадження курсів за вибором;

  3. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової навчального плану вираховується гранично допустиме навантаження на одного учня, при визначенні цього показника уроки фізичної культури не враховуються.

Залежно від профілю ЗНЗ може використовуватись варіативна складова навчального плану, що передбачає вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, орієнтованих на посилення міжпредметних зв’язків предмета з профільними предметами.

Запровадження трикомпонентної структури навчального процесу (базис, профіль, курси за вибором) має вирішити проблему створення освітньої траєкторії для кожної дитини. Курси за вибором у системі допрофільної підготовки і профільного навчання сприяють удосконаленню змісту програми і стандарту з предметів з урахуванням потреб учнів і суспільства, впровадженню нових методів і форм навчання, підвищенню мотивації і пізнавальних інтересів школярів.

Курси за вибором реалізуються за рахунок шкільного компоненту і виконують такі функції: доповнюють зміст профільного курсу, поглиблюють зміст одного з базових курсів, задовольняють пізнавальні інтереси учнів поза обраним профілем.

Курси за вибором можна умовно поділити на такі типи.

І. Предметні курси, метою яких є поглиблення і розширення знань з конкретного предмета, у свою чергу поділяються на кілька груп:

1) курси з предметів підвищеного рівня, які узгоджуються з програмовими темами предмету на тому чи іншому профілі і періодом їх вивчення. Вибір таких курсів за вибором дозволить вивчати вибраний предмет поглиблено на іншому профілі. Такі курси можуть обирати учні, які вивчають предмет на рівні стандарту або академічному рівні та планують вступати до ВУЗів, де потрібен сертифікат ЗНО з предмету, а також для підготовки до державної підсумкової атестації. Відвідування таких курсів надасть можливість переходу з профілю на профіль.

2) курси, в яких поглиблюється вивчення окремих розділів, що входять до обов’язкової програми з предмету на природничо-математичному профілі або профілі, де окремий предмет є інструментарієм дослідження процесів науки профільного предмета. Назви таких курсів можуть співпадати з назвами відповідних тем або елементів знань, які їх доповнюють. Зрозуміло, що в курсах такого типу обрана тема вивчається глибше ніж в курсі типу „підвищеного рівня ”;

3) курси, в яких вивчаються окремі розділи, що не входять до обов’язкової програми з предмета на профільному рівні або іншому профілі природничо-математичного чи технологічного напрямків, які забезпечують їх вивчення;

4) прикладні курси за вибором з окремого предмета, що мають за мету ознайомити учнів зі шляхами та методами застосування предметних знань на практиці, розвиток інтересу учнів до сфери сучасного виробництва і техніки;

5) курси, присвячені вивченню предметних методів пізнання навколишнього світу;

6) курси, присвячені історії предмету. Курси такого і двох попередніх типів призначені для учнів, які цікавляться предметом для підвищення свого загальнокультурного рівня;

7) курси за вибором з вивчення методів розв’язування задач з предмету („Методи доведення”, «Розв’язування завдань з …», «Задачі з параметрами», „Стереометричні задачі на побудову”, „Розв’язування задач економічного змісту” та ін.). Такі елективні курси можуть доповнювати програму з математики чи іншого предмета для математичного та будь-якого іншого профілю за умови врахування наявності в учнів відповідних знань, необхідних для їх вивчення. Наявність відповідних вказівок у анотації до курсу є обов’язковою.

ІІ. Міжпредметні курси за вибором, завданнями яких є інтеграція предметних знань з іншими навчальними предметами, наприклад, „Математичні основи інформатики”, „Математичне моделювання в екології” та ін., інтеграція між складовими предмету математика – алгеброю та геометрією („Геометрична інтерпретація тригонометричних функцій”, „Стереометричні фігури в координатах” та ін.), а також, інтеграція знань учнів про природу і суспільство, формування наукового світогляду, усвідомлення філософської складової математики („Природа математичних аксіом”, „Практичне застосування результатів математичних досліджень” та ін.)

ІІІ. Позапредметні, тобто курси за вибором, зміст яких не належить до жодного навчального предмету базового навчального плану, однак певною мірою пов’язаний з математикою чи іншою природничо-математичною дисципліною, головне – має за інструментарій предмет чи містить предметні об’єкти, наприклад, „Методика швидкого запам’ятовування чисел, та виконання дій”, „Сімейна економіка”, „Вплив ігор на розвиток логічного мислення” та ін.

Курси за вибором мають стати засобом впровадження інтерактивних методів навчання у профільній школі відповідно до індивідуальних особливостей і потреб учнів, реалізації особистісно-орієнтованого підходу. Серед таких методів актуальними є: метод проектів (самостійна діяльність учнів з вирішення самостійно поставленої проблеми та презентація кінцевого продукту, як результату діяльності); метод реферативно-дослідної діяльності (теоретико-методичне дослідження поставленої проблеми, результатом якої є реферат); метод застосування інформаційних і комунікаційних технологій (використання комп’ютера як засобу вивчення предметних курсів дозволяє вчителю економити час, здійснювати диференціацію навчання, реалізувати принцип наочності, оперативно контролювати і оцінювати результати навчання, а учню – працювати у комфортному для нього темпі; метод контекстного навчання (дозволяє познайомити учнів з азами майбутньої професії засобом предмета).

Ще одна особливість елективних предметних курсів пов’язана вибором кожного з них порівняно невеликою аудиторією учнів різного рівня предметних здібностей, навченості та інших індивідуальних особливостей. Тому, допомагаючи учням обрати елективний предметний курс, потрібно орієнтуватися на те, до якої типологічної групи вони належать.

Для учнів, здібних, які успішно оволодівають програмовим матеріалом, перемагають на олімпіадах і мають за мету займатися науковою діяльністю з предмета, цікавими і корисними будуть курси, зміст яких виходить за межі програми, узагальнює і систематизує знання, задовольняє пізнавальні інтереси таких учнів і реалізує їх предметні здібності.

Учні, які здібні і мають високі навчальні досягнення з певного предмета, але не планують пов’язувати своє майбутнє з науковою діяльністю, оберають переважно курси прикладного і міжпредметного характеру.

Старшокласникам, які досягли високих результатів навчання з певного предмета завдяки наполегливості і систематичній роботі, не маючи особливих предметних здібностей, але планують вступати до вищих навчальних закладів, де потрібний певний рівень сертифікату ЗНО з даного предмету, доцільно пропонувати, насамперед, курси за вибором підвищеного рівня для належної підготовки з того чи іншого предмета.

Школярів, здібних до окремого предмета, тих, що з легкістю досягли певних фрагментарних результатів навчання і, як результат, не набули належних навиків систематичної роботи і техніки обчислень, зацікавлять курси історичного і прикладного характеру. Їх зацікавлять позапредметні курси. Таким учням слід запропонувати курси підвищеного характеру, а також курси за вибором з вивчення методів розв’язування задач.

Такі програми курсів рекомендує Міністерство освіти і науки України. Наприклад, з математики: ”Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Факультативи та курси за вибором”, – Х.:В-во «Ранок», 2011р..

Зауважуємо, що вчитель має право самостійно добирати додаткові теми вибраного курсу у залежності від їх актуальності, не порушуючи логіки усього курсу програми, рекомендованої МОНУ чи авторської програми, схваленої вченою радою ІППО Чернівецької області.

Загалом, у педагогічній діяльності дозволяється користуватися лише програмами та навчально-методичною літературою з грифом Міністерства освіти і науки України і регіональними посібниками, регіональними програмами, схвалених вченою радою ІППО Чернівецької області.

Перелік програм варіативної складової

вивчення шкільних курсів природничо-математичних дисциплін

у 2014/2015 навчальному році
Назва предмету

Курси за вибором

Курси з предметів підвищеного рівня

Прикладні курси

Курси присвячені

вивченню навколишнього світу

Історії предмету

Предметні курси

Математика

„Методи геометрії”, „Стратегія розв’язування нестандартних задач”, „Теорія груп”, „Основи лінійного програмування” для економічного профілю та ін.

„Геометричне моделювання навколишнього світу”, „Елементи теорії матричних ігор”, „Симетрія в природі” та ін.;

„Елементи фінансової математики”, „Математика у будівництві і архітектурі”

«Економічна математика»

«Прикладне спрямування в математиці» та ін.;


„Геометричне моделювання навколишнього світу”, „Елементи теорії матричних ігор”, „Симетрія в природі” та ін.;

Курси такого типу призначені для учнів, які цікавляться математикою для підвищення свого загальнокультурного рівня

Фізика

“Фізика в авіації та космонавтиці”

« Механічні коливання та хвилі.»,

« Акустика», «Оптика», «Елементи квантової біофізики», «Основи дозиметрії, Фізика атмосфери. Гідро- і аеростатика»

«Методи розв’язування задач з термодинаміки та електродинаміки»

“Методика розв’язування нестандартних задач з фізики”

Елементи статики й розрахунок сил, що діють на літак. Конструкція літака. Розрахунки на міцність

“Фізика дивовижного”,

“Фізика й екологія людини у сучасному глобальному світі”

Деякі питання з історії механіки», . “Класичні біофізичні дослідження. Історія зародження та розвитку”

Астрономія
Основи практичної астрономії

“Людина і Космос”
Інформатика

Основи візуального програмування, "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера", «Місrosoft Excel у профільному навчанні» ,

«Основи комп’ютерної графіки» , «Основи створення комп’ютерних презентацій» “Основи баз даних”

«Основи веб-дизайну» , «Інформаційні технології у бізнесі»

«Основи Інтернету», «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування»

Географія

«Країни Європи на політичній карті світу»

«Загальна географія»

«Географія країн Євро­пей­ського Союзу»

«Розв’язування географічних задач»

«Географічне по­ложення України»,

«Природні ресурси України»,

«Глобальні проблеми світу»,

«Картографія”, «Рідний край»

«Основи геоін­фор­маційних систем і технологій»,

«Основи

кліма­то­логії та метеорології»


Ми і Всесвіт»,

«Подорож

екзо­тичними островами»,

«Місто як урбоекосисте­ма»,

Економіка

«Основи економіки» , «Розв’язування економічних задач»

«Основи менеджменту»


«Фінансова математика»,

«Основи підприємниць­кої діяльності»,

«Власна справа»,


«Цікава економіка», «Подорож у світ економіки»,

Хімія

«Вибрані питання загальної та органічної хімії»

«Основи експериментальної хімії», «Метали та неметали навколо нас»

«Безпека харчування»

«Вода та сучасні методи її очищення», «Хімія. Основи якісного та кількісного аналізу»

«Основи біохімії»,

«Основи хімічних знань»

«Хімія і здоров’я. 9 клас»

Біологія

“Зоологія. Ботаніка”.,

“Порівняльна

морфологія,

анатомія, фізіологія

рослин”, “Порівняльна анатомія

і фізіологія тварин”,

“Адаптаційна фізіологія людини і тварин”,

“Біотехнологія

рослин з oсновами

генетичної інженерії”,

“Еволюційна біологія”,

“Узагальнення шкільного курсу біології”,

“Анатомія людини”, “Розв`язування задач з генетики.”

“Основи цитології”,

“Фізіологія людини’,

“Основи антропології”,

“Основи генетики людини”,

“Основи популяційної

генетики людини”.


“Молекулярні основи метаболізму,. “Нуклеїнові кислоти”.

“Мікробіологія з основами вірусології”,

‘Методи наукових досліджень”.


“Життя рослин.”

Екологія
“Екологія людини”, «Рідний край»


«Безпека харчування», “Методи наукових досліджень

«Ми і Всесвіт», «Місто як урбоекосисте­ма


Міжпредметні курси

Математика

"Основи прогамування на C#", “Основи алгоритмізації та програмування

Фізика

Вектор в математиці та фізиці.

Астрономія

Морехідна астрономія”

Інформатика

«Інформаційні технології проектування», «Основи комп’ютерної безпеки», “Інформаційно-комп’ютерні мережеві технології”

«Інформаційний працівник»

Географія

Зелений пакет, «Україна і світовий ринок», «Політична географія», «Етногеографія», «Економіка природокористування»

Економіка

«Глобалізація», «Економіка з географічним нахилом»

Хімія

«Хімія та медицина», «Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук»

Біологія

“Екологія (аутекологія) рослин”., “Oрганізм людини очима біофізика”, “Математичне обґрунтування біологічних досліджень”, “Біохімічні основи життя”, “Вступ до проблеми біорізноманіття”.

Екологія

Зелений пакет, “Основи зеле­но­го дизайну”, “Екологія (аутекологія) рослин”, “Організм людини очима біофізика”, “Математичне обґрунтування біологічних досліджень”, “Біохімічні основи життя”, “Адаптаційна фізіологія людини і тварин”, “Основи популяційної

генетики людини

Позапредметні курси

Математика

Математика, як інструментарій: „Методика швидкого запам’ятовування чисел, та виконання дій”,

„Сімейна економіка”, „Вплив ігор на розвиток логічного мислення” та ін.
Фізика

“Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук”
Астрономія

«Сучасні офісні інформаційні технології»
ІнформатикаГеографія

«Географія куль­турної і при­род­ної спадщини свого регіону», «Художні про­мисли України», «Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем»,

«Географія ку­ль­­тури Європи»
Економіка

«Основи споживчих

знань», «Основи

 інтелекту­альної власності», «Основи сімейного господарювання» «Ділова активність»

Хімія

«Хімія для детективів»,

«Хімія в криміналістиці», «Хімія у військовій справі» (10-11 клас)
Біологія

“Основи медичних знань”,

“Латина – біологія.”, “Лісознавство з основами лісівництва"
Екологія

“Лісознавство з основами лісівництва”


следующая страница >>