asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 68 69

http://zakon.at.ua/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

ВИКОНАВЧА ВЛАДА

І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

За загальною редакцією В.Б. АВЕР'ЯНОВА

Серія наукових видань

"Адміністративно-правова реформа в Україні":

Державне управління: теорія і практика. - К.,1998.

Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. -К.,1999.

Виконавча влада і адміністративне право. - К.,2002.

Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

УДК 342.9 ББК X 621 В65

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

4 липня 2002 р. (протокол № 7)

B6S Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер'яно- • ва. — К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. — 668 с.

У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні. Перевалене місце відведено розгляду ключових інститутів виконавчої влади і адміністративного права, що вимагають першочергової уваги в ході проведення в Україні адміністративної реформи.

Завдяки систематизованому викладу теоретико-методологічних і науко-во-прикладних знань у галузях державного управління і адміністративного права монографія розрахована не тільки на науковців і фахівців державного апарату, а й буде корисною для викидачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблематикою адміністративної реформи.

ISBN 8088-15-6

Рецензенти:

А, О. Селіванов, доктор юридичних наук, професор В.І. Семчик, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Видання здійснено за підтримки

КИЇВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТРУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ

та за сприянням КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА

© Автори, 2002

© "Юрнаукацентр , 2W2ISBN 8088-15-6

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................... 9

Частина перша

ВИКОНАВЧА ВЛАДА:

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади............................................................................................... 17

Глава 1. Виконавча влада як об'єкт організаційно-правового дослідження.......................................................... 17

Глава 2. Основні види органів виконавчої влади в Україні... 24

Глава 3. Президент України і виконавча влада...................... 36

Глава 4. Місцеве самоврядування в контексті

децентралізації державної влади.......................................... 44

Розділ II. Адміністративне право — провідна галузь

правового регулювання виконавчої влади.............................. 60

Глава 1. Доктринальні засади сучасного розвитку і

реформування українського адміністративного права....... 60

Глава 2. Засадниче значення Конституції України Іцодо

адміністративного права....................................................... 73

Глава 3. Сутнісні ознаки адміністративного права ж галузі

публічного права.................................................................... 76

Глава 4. Нормативний масив адміністративного права:

загальні риси........................................................................... 83

Глава 5. Адміністративні договорі як особлива форма

регулювання управлінських відносин................................. 94

Глава 6. Адміністративно-правові режими: їх призначення,

зміст і види.............................................................................. 103

4 ЗМІСТ

Розділ III. Політико-правові засади організації виконавчої влади в зарубіжних країнах........................................................ 115

Глава 1. Організація виконавчої влади за умов

парламентського правління................................................... 115

Глава 2. Організація виконавчої влади за умов

президентської республіки.................................................... 125

Глава 3. Організація виконавчої влади за умов змішаної

республіканської форми державного правління................. 132

Частина друга

ЛЮДИНА І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Розділ IV. Права громадян та їх забезпечення у сфері виконавчої влади.......................................................................... 147

Глава 1. Спрямованість на забезпечення прав громадян -

демократична сутність виконавчої влади............................ 147

Глава 2. Зміст адшністративно-правового статусу громадян

України..................................................................................... 155

Глава 3. Основні напрямки реалізація прав громадян

у сфері виконавчої влади....................................................... 163

Глава 4. Адміністративні послуги з боку органів

виконавчої влади та їх правове регулювання...................... 170

Глава 5. Європейський досвід законодавчого регулювання

адміністративних процедур.................................................. 178

Глава 6. Роль державної ювенальної політики

у забезпеченні прав людини: постановка проблеми.......... 1 &6

Розділ V. Розвиток правових засобів захисту прав громадян

у сфері виконавчої влади............................................................. 192

Глава 1. Інститут оскарження в адміністративному

порядку: загальні засади....................................................... 192

Глава 2. Порядок оскарження в органах внутрішніх справ ... 202 Глава 3. Питання оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів..............................................................••• 209

ЗМІСТ 5

Глава 4. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян........................................... 217

Глава 5. Роль Конституційного Суду України у захисті прав людини..................................................................................... 228

Глава б. Роль і завдання "українсьшго омбудсмена"............ 236

Частина третя

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Розділ VI. Проблеми удосконалення правового статусу

органів виконавчої влади............................................................ 247

Глава І. Компетенція органів виконавчої влади: загальна

характеристика змісту............................................................ 247

Глава 2. Конституційні засади організації та діяльності

Кабінету Міністрів України.................................................. 257

Глава 3. Актуальні проблеми законодавчого врегулювання

статусу Кабінету Міністрів України.................................... 265

Глава 4. Дискреційні повноваження та адміністративний

розсуд в діяльності органів виконавчої влади..................... 275

Глава 5. Правові акти управління як провідна форма

реалізації повноважень органів виконавчої влади.............. 284

Розділ VII. Правові проблеми удосконалення організації та діяльності органів виконавчої влади........................................ 290

Глава 1. Центральні органи виконавчої влади: основні

напрямки реформування....................................................... 290

Глава 2. Запровадження в органах виконавчої влади

політичних посад та їх правовий статус............................. 297

Глава 3. Інститут державних секретарів міністерств:

порівняння вітчизняного та європейського досвіду........... 306

Глава 4. Науково-методичні засади проведення

функціонального аналізу в органах виконавчої влади....... 317

6 ЗМІСТ

Частина четверта

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ЗМІСТ І СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ

Розділ VIII. Розвиток організаційно-правових засад

державної служби та її кадрового забезпечення..................... 331

Глава І. Основні напрямки реформування державної

служби на сучасному етапі................................................... 331

Глава 2. Питання конкурсного відбору і призначення на

посади державних службовців............................................. 342

Глава 3. Інститут проходження державної служби................ 350

Глава 4. Підвищення стимулюючої ролі оплати праці

державних службовців.......................................................... 356

Глава 5. Система підготовки і підвищення кваліфікації

кадрів державної служби: проблеми розвитку................... 364

Глава 6. Деякі питання формування молодих кадрів

управління............................................................................... 378

Розділ IX. Актуальні проблеми удосконалення

законодавства про державну службу........................................ 383

Глава І. Поняття "державна служба" і "державні службовці"

у світлі зарубіжних моделей державної служби................. 383

Глава 2. Типи і види державної служби: проблеми

класифікації............................................................................ 392

Глава 3. Співвідношення понять "посадова особа"

і "службова особа"................................................................. 399

Глава 4. Проблеми правового регулювання поведінки

державних службовців.......................................................... 410

Глава 5. Дисциплінарна відповідальність державних

службовців: необхідність публічно-правового

регулювання............................................................................. 418

Частина п'ята

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Розділ X. Зміст державного контролю та його правові

засади............................................................................................... 427

Глава 1. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення........................................................... 427

ЗМІСТ 7

Глава 2. Види державного контролю та і'х правове

регулювання............................................................................ 437

Глава 3. Контроль та нагляд в державному управлінні:

порівняльна характеристика................................................. 453

Глава 4. "Презумпція знання закону" у світлі забезпечення

об'єктивності контролю........................................................ 460

Глава 5. Контроль у сфері місцевого самоврядування та

його зв'язок з державним управлінням............................... 467

Розділ XI. Здійснення державного контролю щодо

виконавчої влади з боку суб'єктів інших гілок влади.......... 475

Глава 1. Парламентський контроль - вища форма

державного контролю............................................................ 475

Глава 2. Конституційні засади парламентського контролю

щодо виконавчої влади.......................................................... 481

Глава 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів

у сфері виконавчої влади....................................................... 491

Глава 4. Судовий контроль: поняття і види............................ 498

Глава 5. З досвіду функціонування системи державного

контролю в Польщі................................................................ 504

Частина шоста

ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ XII. Теоретичні засади розвитку адміністративно-деліктного законодавства............................................................ 513

Глава І. Юридична природа відповідальності у сфері адмішстративно-правового регулювання............................ 513

Глава 2. Уточнення поняття та класифікації підстав адміністративної відповідальності....................................... 529

Глава 3. Юридичні особи як суб'єкти адміністративної відповідальності.............................~...................................... 542

Глава 4. Різновиди адміністративних правопорушень та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб...................................................................... 553

8 ЗМІСТ

Розділ ХНІ. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності та шляхи їх розв'язання............................... 569

Глава 1. Розмежування адміністративних і кримінальних

проступків: постановка проблеми........................................ 569

Глава 2. Адміністративні стягаення та удосконалення їх

правового регулювання......................................................... 576

Глава 3. Штраф як найпоширеніший вид адміністративних

стягнень та його застосування.............................................. 588

Глава 4. Економічні санкції: витання їх правової природи ... 594 Глава 5. Особливості адмпгісігративної відповідальності

осіб, що обіймають посади в державних органах.............. 606

Розділ XIV. Адміністративно-юрисдикційне провадження:

проблеми удосконалення............................................................. 616

Глава 1. Розвиток загальних положень провадження в справах про адміністративні правопорушення................ 616

Глава 2. Уточнення складу учасників провадження та розвиток їх правового статусу......................................... 623

Глава 3. Удосконалення процедур провадження.................... 632

ПІСЛЯМОВА................................................................................. 646

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ...................................................... 651

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЗНАВЦІВ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВАследующая страница >>