asyan.org
добавить свой файл
1 2 3ВАРІАНТИ ФОРМУЛЮВАНЬ,

ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У САМОЗВІТІ

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Структурний елемент

Варіанти формулювання


РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Кадрова політика.
 • Ефективне функціонування (назва закладу) передбачає здійснення кадрової політики шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного педагога, підвищення його кваліфікаційного рівня та його професійного самовдосконалення. Особистість педагога була і залишається ключовою фігурою педагогічного процесу. Підтвердженням цього є … (назва нормативних документів).
1.1.Укомплектованість

закладу педагогічними кадрами, доцільність їх розстановки.


 • Кадрове забезпечення (назва ПНЗ) здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом закладу, спеціалізацією та ____денним режимом роботи.

 • Навчально-виховний процес забезпечують ____ педагогічних працівників.

 • Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції.

 • Заклад укомплектований педкадрами на ______ %.
№ пп

Профілі гуртків

Кількість педагогів

1

Початково-технічний
2

Спортивно-технічний
3

Предметно-технічний
4

Інформаційно-технічний
5

Художньо-технічний
6

Виробничо-технічний
7

…..
8

…..
9

Інші профілі

Якісний склад педагогів за віком

Кількість педагогічних працівників

Навчальний рік

2012-2013

до 30-ти років
31-40 років
41-50 років
51-55 років
Понад 55 років

Відомості про молодих фахівців, кількість осіб

Навчальний рік

Кількість

2012-2013


  1. Освітній рівень педагогічних працівників

Якісний склад педагогічних працівників

Кваліфікаційна категорія

Кількість педагогів

% від загальної кількості

СпеціалістСпеціаліст ІІ категоріїСпеціаліст І категоріїСпеціаліст вищої категоріїПедагоги із вищою спеціальною освітою


 • Плинність кадрів становить ______ %. (Варіант:Плинності кадрів немає).

 • Документація з кадрових питань ведеться згідно з діючими вимогами та функціональними обов»язками окремих працівників.

 • Із метою підвищення кваліфікації педагогів у _________ діє система курсової перепідготовки при _______________.

 • Складено і погоджено з міським (районним, обласним) методичним кабінетом перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх педагогічних працівників у п»ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, звання, нагородах.

 • Члени педколективу мають право на навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів особам. В минулому навчальному році цим правом скористалося _____ осіб.

 • Щороку педагоги ПНЗ беруть участь у фахових конкурсах регіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.


пп

П.І.П. педагога

Посада

Назва конкурсу

Номінація

Результативність


  1. Організація атестації та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
 • Адміністрація (назва закладу) приділяє належну увагу проведенню атестації педагогічних працівників.

 • Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, від 16.10.201 року №930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473).

 • Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності (назва закладу).

 • Атестація відіграє основну роль у становленні творчого колективу.

 • Під час атестації здійснюється моніторинг професійних якостей учителя, результативності його діяльності, рівень загальної культури, створюються умови для вивчення педагогічного досвіду кращих педагогів. Вона починається з ___________________________.

 • Успішне проведення атестації значною мірою залежить від чіткості організаційних заходів, підготовки відповідних розпорядчих документів, наказів.

 • У ході проведення атестації відвідуються заняття, проводяться співбесіди з педагогами, які атестуються.

 • Вивчення діяльності педагога здійснюється за такими напрямами:

 • реалізація форм, методів та засобів навчально-виховного процесу, виходячи із завдань, що стоять перед ПНЗ;

 • ……;

 • ……;

 • ……

 • У ході атестації проводяться творчі звіти педагогів, що дає можливість від слідкувати роботу педагога під час атестації, а саме:

 • дані про того, хто атестується;

 • відомості про проходження перед атестацією курсів підвищення кваліфікації;

 • демонстраційні заняття, виховні заходи;

 • …….;

 • …….;

 • ……

 • Згідно протоколу засідання атестаційної комісії від ______ № ____ в 20___ - 20____ навчальному році атестацію пройшли _____ педагогів, з яких:

   • встановлено: (категорію, кількість осіб) ;

   • підтверджено: (категорію, кількість осіб);

   • присвоєно (категорію, звання, кількість осіб);

   • нагороджено (якою саме відзнакою, кількість осіб)

 • Пройшли атестацію _____ позашкільних навчальних закладів регіону. Результати атестації: ______________________________________.
  1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Раз на п»ять років усі педагогічні працівники (назва закладу) проходять курсову перепідготовку на курсах підвищення кваліфікації при ______________, (варіант: авторських курсах тощо).

 • Педагоги закладу мають змогу обрати для себе форму підвищення своєї професійно-методичної майстерності (варіант: формою підвищення професійно-методичної майстерності для педагогів є ____):

  • очне навчання. За минулий рік курси пройшли …. Педагоги згідно з графіком;

  • заочне навчання (для досвідчених педагогів, педагогів-методистів). За минулий рік такі курси пройшли _____ педагогів закладу;

  • самоосвіта педагогів: педагоги працюють над проблемами особистого професійного росту.

 • Самоосвіта кожного педагога спрямована на розширення і поглиблення професійно-методичних знань і вмінь, яка включає:

а) науково-дослідницьку роботу;

б) ________________________;

в) ________________________;

г) ________________________
  1. Наявність педагогічних працівників із почесними педагогічними званнями та нагородами

пп

Почесне звання

Кількість педагогів

% від загальної кількості

1


2


3
пп

Нагороди

Кількість педагогів

% від загальної кількості

1


2


3
пп

Спортивний розряд, звання, категорія

Кількість педагогів

% від загальної кількості

1


2


3
  1. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників
 • Для формування педагогічного професіоналізму для педагогічного працівника необхідною умовою є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична діяльність.

 • Педагоги закладу публікують свої матеріали на сторінках: ______________ (варіант: публікацій в періодичній пресі педагоги закладу не мають).

 • _____ педагогів упорядкували свої власні програми з _____ напряму, які затверджені вченою радою ОІПОПП та інститутом інноваційних технологій (чи органом управління освітою).следующая страница >>