asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 ПТ «Цибуляк і компанія» Ломбард «Бірюза»

за ЄДРПОУ

21414705

Територія

  Чернівецька

за КОАТУУ

7310136600

Організаційно-правова форма господарювання

 приватна

за КОПФГ

20

Орган державного управління

 

за СПОДУ

7774

Вид економічної діяльності

 Ломбард

за КВЕД

71250

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

52.33.0
Адреса

58000, м.Чернівці, вул.Головна,43


Баланс


на 31 грудня 2011 р.Форма № 1

Код за ДКУД  

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010

3

-

первісна вартість

011

3

3

накопичена амортизація

012

( )

( 3 )

Незавершене будівництво

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

16

2

первісна вартість

031

48

48

знос

032

( 32 )

( 46 )

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050


Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості


055


Первісна вартість інвестиційної нерухомості


056


Знос інвестиційної нерухомості


057

( )

( )

Відстрочені податкові активи

060


Гудвіл


065Інші необоротні активи

070Гудвіл при консолідації

075Усього за розділом I

080

19

2

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

313

328
1

2

3

4

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

1

1

у т. Ч. В касі

231
1

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

314

329

III. Витрати майбутніх періодів

270IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

333

331


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

200

200

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330

18

18

Резервний капітал

340

5

5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

58

54

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Накопичена курсова різниця

375Усього за розділом I

380

281

277

Частка меншості

385II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410


Сума страхових резервів


415


Сума часток перестраховиків у страхових резервах


416

( )

( )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,
не забезпеченого сплатою участі у лотереї


418Цільове фінансування

420Усього за розділом II

430III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом III

480IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550

6

4

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

6

3

з оплати праці

580

14

6

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов'язання

610

26

41

Усього за розділом IV

620

52

54

V. Доходи майбутніх періодів


630Баланс

640

333

331Керівник

О.І.Цибуляк


Головний бухгалтер

О.Г.Малуш