asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
Таблиці


 1. Створити таблицю а) сум; б) добутків натуральних чисел в межах від 1 до п.

 2. Обчислити суму та добуток всіх елементів даної матриці.

 3. Для відомих квадратних матриць A, B обчислити C=A+B.

 4. Визначити, скільки нульових елементів має матриця.

 5. Для квадратної матриці А знайти транспоновану матрицю . ( Матриця називається транспонованою, якщо її елементи симетричні елементам матриці А відносно головної діагоналі.)

 6. Визначити найбільший елемент на головній діагоналі матриці.

 7. Визначити найменший за абсолютною величиною елемент на головній діагоналі матриці.

 8. Знайти суму та добуток елементів головної діагоналі матриці.

 9. Обчислити добуток двох прямокутних матриці.

 10. Для квадратної матриці цілих чисел знайти найменше ціле число K, яке має таку властивість: хоча б в одному рядочку матриці всі елементи не перевищують K.

 11. Для квадратної матриці цілих чисел знайти найбільше ціле число K, яке має таку властивість: в будь-якому рядочку матриці є елемент, більший або рівний K.

 12. Визначити, чи є дана матриця логічним квадратом, тобто, чи сума елементів у кожному рядку, стовпчику, діагоналі – одна й та сама.

 13. Знайти суми елементів матриці, розташованих на одній з ліній, які паралельні головній діагоналі.

 14. Визначити, скільки елементів даної матриці мають таку властивість: елемент перевищує суму решти елементів того ж а) рядка; б) стовпчика.

 15. Для кожної з частин матриці, обмежених діагоналями, визначити а) найменший; б) найбільший елемент.

 16. Для кожної з частин матриці, обмежених діагоналями, визначити а) суму; б) добуток елементів.

 17. Для кожної з частин матриці, обмежених діагоналями, визначити а) середнє арифметичне; б) геометричне; в) гармонійне; г) квадратичне елементів.Літерні величини


 1. Підрахувати кількість літер “w” у заданому тексті.

 2. Знайти кількість літер даного слова.

 3. В заданому тексті замінити всі літери “а” на “аа”.

 4. В заданому тексті замінити всі літери “а” на “б” і навпаки.

 5. Задана деяка літерна величина. Зробити в ній такі заміни: цифру “4” – на літеру “Г”, а цифру “5” – на літеру “Д”.

 6. Прорідити літери прогалинами.

 7. Кожне речення в тексті зробіть окличним.

 8. В тексті слова розділено прогалинами. Після кожного слова поставте знак оклику.

 9. З’ясувати, чи міститься даний символ у послідовності символів.

 10. Знайти кількість голосних та приголосних кирилиці у даній послідовності символів.

 11. В тексті слова розділено прогалинами та комами. Вказати всі слова, які містять один з даних символів.

 12. В тексті слова розділено прогалинами та комами. Підрахувати, скільки разів кожне слово входить у рядок.

 13. З’ясувати, скільки разів зустрічається кожна літера латиниці в тексті.

 14. Визначити кількість вживання в тексті сполучення “нн”.

 15. Із заданого рядка отримати новий, знищивши всі знаки “*” і повторивши кожен символ, що відрізняється від “зірочки”. Надрукувати новий рядок.

 16. Подвоїти кожну літеру в заданому тексті (наприклад, зі слова “бейсик” має вийти слово “ббееййссиикк”.

 17. Підрахуйте кількість входжень тексту “тобто” у заданий текст.

 18. Знайти найдовше (найкоротше) слово у тексті.

 19. Видалити з даного тексту всі літери “d”.

 20. Із заданого рядка отримати новий, знищивши всі групи букв “ch.

 21. Зробити заміну “ч“ на “ch” у тексті.

 22. Перевірити, чи є слово “сон” частиною заданого слова. Відповідь має бути “так” чи “ні”. (Наприклад, для слів “сонце” чи “фасон” відповідь “так”, а для “сокіл” – “ні”.)

 23. Задано дві літери. Перевірити, чи можна з них скласти слово “мама”.

 24. Задано рядок літерних величин. Знайти кількість пар слів, розділених двома прогалинами.

 25. Вводиться текст латиницею. Вивести на екран тільки ті слова, які починаються і закінчуються на літеру “s”.

 26. У рядку слова розділено однією прогалиною. Сформуйте рядок, у якому слова розділено двома прогалинами.

 27. Визначити, скільки слів у заданому тексті починаються на літеру “s”.

 28. З’ясувати, чи є задане число симетричним. Числа, запис яких складається з двох однакових послідовностей цифр, називаються симетричними. (Наприклад, числа 486486, 28532853 – є симетричними).

 29. Впорядкувати за частотою вживання сполучення з 1, 2 та 3 символів, які зустрічаються у заданому тексті.

 30. Складіть усі а) цифри; б) числа, що є в тексті.

 31. Виведіть усі числа, що є в тексті, з нового рядка.

 32. Впорядкувати за частотою вживання сполучення з 1, 2 та 3 символів у заданій послідовності символів, що є набором слів, розділених однією чи більшою кількістю прогалин та знаків пунктуації.

 33. У заданому тексті перетворити всі великі літери латинського алфавіту на малі, а малі — на великі.

 34. Із заданого рядка отримати новий, вилучивши з нього всі крапки. Надрукувати новий рядок.

 35. Визначити, чи є дана літера позначенням голосного звуку кирилиці.

 36. Впорядкувати послідовність українських слів у алфавітному порядку.


Інформатика для учня та вчителя<< предыдущая страница