asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Праці, опубліковані в інших виданнях:


 1. Москаленко Н.В. Пути оздоровления детей 7-10 лет в домашних условиях / Н.В. Москаленко // Гимн здоровью : сб. науч. трудов [прилож. к научно-популярному журналу «Гребной спорт»]. – Днепропетровск, 1995. – С. 48-50.


Авторські свідоцтва


 1. А.с. Твір “Фізичне виховання молодших школярів” / Н.В. Москаленко. – № 20243; заявл. 24.03.2007.


Тези доповідей:


 1. Москаленко Н.В. Взаимодействие семьи и школы в физическом воспитании детей младшего школьного возраста / Н.В. Москаленко // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : сб. науч. трудов по материалам VI Международного конгресса (6-9 июня 2002 р.). – Варшава, 2002. – Т. 46, доп. № 1, ч. 2. – С. 266-267.

 2. Москаленко Н. Основи формування професійної майстерності спеціалістів з фізичного виховання в системі школа – вуз / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2003. – №3-4. – С.62-64.

 3. Москаленко Н. Інноваційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах / Н. Москаленко, Н. Гонтаровська // Наукові записки. Серія: педагогіка : зб. наук, праць. – Тернопіль, 2004. – № 4. – С. 46-49. Особистий внесок здобувача полягає

в науковому обґрунтуванні інноваційних технологій системи фізкультурно-оздоровчої роботи.

 1. Москаленко Н.В. Місце фізичної культури і спорту в світогляді та способи життя міського населення / Н.В. Москаленко, В.В. Бугуйчук, С.О. Лисенко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 4-9. Особистий внесок здобувача полягає в систематизації наукових джерел з проблеми значення фізичної культури в світогляді життя населення.

 2. Москаленко Н.В. Розвиток творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою / Н.В. Москаленко // Сучасний олімпійський спорт та спорт для всіх : матеріали VII Міжнар. наук. конгресу. – Москва : Спорт. Академ. прес, 2003. – Т. 1.

 3. Москаленко Н.В. Использование компьютерных технологий для тестирования теоретических знаний детей младшего школьного возраста / Н.В. Москаленко // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту: Итоговое пленарное заседание по итогам НИР за 2005 г. : материалы IX Междунар. науч. сессии. – Минск : БГУФК, 2006. – С. 127-132.

 4. Москаленко Н.В. Основы формирования теоретических знаний по физической культуре детей младшего школьного возраста / Н.В. Москаленко // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту: Итоговое пленарное заседание по итогам НИР за 2004 г.: материалы VIII Междунар. науч. сессии (6 апр. 2005 г.). – Минск : БГУФК, 2005. – С. 41-46.

 5. Москаленко Н.В. Современные подходы к формированию теоретических знаний детей младшего школьного возраста / Н.В. Москаленко // Олимпийский спорт и спорт для всех : V Междунар. науч. конгресс, 5-7 июня 2001 г. : тезисы докл. – Минск : БГАФК, 2001. – С. 445.

 6. Савченко В.Г. Олимпийское образование детей в общеобразовательных школах / В.Г. Савченко, Н.В. Москаленко, В.В. Бугуйчук // Олімпійський спорт і спорт для всіх : Міжнар. наук. конгрес, 20-23 вересня 2005р. : тези доп. – Київ, 2005. – С. 30. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту теоретичного матеріалу з олімпійської освіти учнів 1-4 класів в системі інтеґрованих уроків фізичної культури.

 7. Москаленко Н.В. Организационно-педагогические условия оптимизации системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми школьного возраста / Н.В. Москаленко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : Міжнар. наук, конгрес, 20-23 вересня 2005р. : тези доп. – Київ, 2005. – С 598.

 8. Москаленко Н.В. Педагогические инновации в физическом воспитании общеобразовательных учебных заведений / Н.В. Москаленко // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Междунар. науч.-практ. конф. : в 4-х т., (Минск, 8-10 апреля 2009 г.). – Минск : БГУФК, 2009. – Т.3 : Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации. – Ч. 2. – С. 221-223.


АНОТАЦІЇ
Москаленко Н.В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спору за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичної культури і спорту України, Київ, 2009.

Однією із проблем, які постають перед дослідниками, є необхідність кардинальної перебудови системи фізичного виховання, впровадження інноваційних підходів, та сучасних педагогічних технологій організації системи фізичного виховання.

Метою нашої роботи є розробка концепції проектування інноваційних технологій фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах для формування мотивації до занять ФКіС, свідомого ставлення до індивідуального здоров’я, підвищення рівня фізичного стану молодших школярів.

Для проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи нами зроблений аналіз сучасного стану системи фізичного виховання, фізичного стану дітей молодшого шкільного віку протягом 5 років за показниками фізичного розвитку, соматичного здоров’я, фізичної підготовленості.

Науково-теоретичне обґрунтування проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи дозволив визначити ознаки реальних змін, функції програми, проблеми на рішення яких вона зорієнтована, мету, нововведення, стратегічне визначення проблеми, проект майбутньої програми, кадрове та ресурсне забезпечення, план дій. Створена модель інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечує покращення всіх складових здоров’я – психічного, фізичного та соціального.

Інноваційні педагогічні технології спрямовані на формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня знань з предмету “Фізична культура”, оновлення змісту початкової освіти, вдосконалення навчально-виховного процесу – нових підходів до проведення уроку фізичної культури і фізкультурно-оздоровчих занять в режимі дня школи, системи самостійних занять фізичними вправами, технологій взаємодії сім’ї і школи.

Експериментальні дослідження показали ефективність запропонованих інноваційних технологій фізичного виховання молодших школярів.

Ключові слова: рухова активність, фізична підготовленість, фізичне здоров’я, діти молодшого шкільного віку, інновація, педагогічні технології, фізкультурно-оздоровча програма.
Москаленко Н.В. Теоретико-методические основы инновационных технологий в системе физического воспитания младших школьников. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. – Национальный университет физической культуры и спорта Украины, Киев, 2009.

Одной из проблем, которые стоят перед исследователями, является необходимость кардинальной перестройки системы физического воспитания, внедрение инновационных подходов и современным педагогических технологий организации системы физического воспитания.

Анализ специальной научно-методической литературы, а также обобщения опята ведущих специалистов по проблеме совершенствования системы физического воспитания показал, что существуют научно-обоснованные подходы как в решении проблемы совершенствования организационной структуры системы физического воспитания, так и отдельных направлений – нормативной базы, критериев эффективности физического воспитания, содержания и методики внедрения различных средств физического воспитания для повышения уровня здоровья детей и заинтересованности их к занятиям физической культурой и спортом. Однако разработка инновационных подходов и современных педагогических технологий организации системы физического воспитания младших школьников путем комплексного подхода к решению проблемы повышения уровня здоровья детей, является не разработанной.

Целью нашей работы является научно-теоретическое обоснование инновационных технологий физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учебных заведениях для формирования мотивации к занятиями физической культурой и спортом, осознанного отношения к индивидуальному здоровью, повышению уровня физического состояния младших школьников.

Исследования уровня двигательной активности детей младшего школьного возраста показало, что у большинства детей он низкий. Наибольшую часть времени занимает базовый и низкий уровни.

Анализ показателей физического развития на протяжении 5 лет свидетельствует о том, что контингент обследуемых не по всем показателям соответствует возрастной норме. Так у мальчиков 7 и 9 лет показатели жизненного индекса ниже среднего, а у мальчиков и девочек 7-8 лет – ниже среднего.

Исследование уровня физического здоровья детей 7-10 лет показали, что большинство имеют низкий уровень здоровья. Однако с возрастом определена тенденция уменьшения количества детей, которые относятся к низкому уровню здоровья.

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности на протяжении 5 лет свидетельствует о том, что показатели физической подготовленности имеют аналогичные отличия. Наиболее отстающими являются выносливость, сила мышц брюшного пресса, гибкость.

Проектирование инновационной программы физкультурно-оздоровительной работы проводилось на основании анализа современного состояния системы физического воспитания, физического состояния детей.

Созданная модель инновационной программы физкультурно-оздоровительной работы обеспечивает улучшение всех составляющих здоровья – психического, физического и социального.

Научно обоснованная структура инновационной программы, которая включает – проблемы, на решение которых она сориентирована, цель, стратегию проекта будущей системы физкультурно-оздоровительной работы, кадровое и ресурсное обеспечение.

В ходе экспериментальных исследований разработаны инновационные подходы, направленные на:

- формирование мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом посредствам повышения уровня теоретических знаний детей с помощью специально разработанных тетрадей по физкультуре в системе интегрированных уроков физической культуры на основе формирования творческой активности, внутреннего стремления к активному участию ребенка в двигательной деятельности на основе развивающего обучения;

- совершенствование организации учебно-воспитательного процесса за счет внедрения новых подходов в методики проведения урока физической культуры и физкультурно-оздоровительных занятий в режиме дня школы;

- разработку системы самостоятельных занятий физическими упражнениями, которая создана на основе оздоровительной педагогики познавательно-двигательного обучения;

- формирование межпредметных связей;

- на взаимодействие “семьи и школы”.

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности внедрения инновационной программы и современных педагогических технологий в физическом воспитании младших школьников.

Ключевые слова: двигательная активность, физическая подготовленность, физическое здоровье, дети младшего школьного возраста, инновация, педагогическая технология, физкультурно-оздоровительная работа.
Moskalenko N.V. Theoretical methodical principles of innovative technologies in physical education system of junior schoolchildren. – Script.

Thesis for Doctor of Sciences Degree in Physical Education and Sport. Specialty 24.00.02. – Physical culture, physical education of different population groups, - Ukrainian National University of Physical Culture and Sport, - Kyiv, 2009.

One of the problems faced by researchers is the necessity of total physical education reconstruction, introduction of innovative approaches and modern pedagogical technologies of physical education system organization.

The aim of our research is the working out the conception of innovative technologies projection of sports work in general educational establishments with the aim of motivation formation for physical exercises and sport, comprehended relation to personal health, improvement of schoolchildren physical conditioning.

In order to project the innovative programme of physical culture and sanitary work we have analyzed the modern condition of physical education, junior schoolchildren physical conditioning for the last 5 years as for the indices of physical development, somatic health, and physical preparedness.

Scientific theoretical substantiation of the innovative programme of physical culture and sanitary work projection allowed to define the features of actual changes, functions of the programme, problems which are oriented to be solved, the aim, the innovation, the strategic definition of the problem, the project of the future program, professional body and resource provision, the plan of actions.

The created model of innovative programme of physical culture and sanitary work provides the improvement of all health components – psychic, physical, and social.

Innovative pedagogical technologies are directed to the formation of motivation for physical culture and sport training, the raising of knowledge level in “Physical Culture” subject, renovation of the primary education content, perfection of educational process, new approaches to Physical Culture and sport sanitary lessons conduction in school day regime, system of self-exercises, technologies of family and school cooperation.

The experimental researches have proved the effectiveness of the proposed innovative technologies of schoolchildren physical education.

Key words: motor activity, physical preparedness, physical health, junior schoolchildren, innovation, pedagogical technologies, physical culture and sanitary programme.


<< предыдущая страница