asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

ВИСНОВКИ
1. Аналіз проблеми організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку на основі аналізу літературних джерел і практичного досвіду роботи дозволив визначити причини неефективності її функціонування:

 • застаріла концепція системи фізичного виховання в школі, яка потребує нового трактування мети, завдань і принципів фізичного виховання;

 • авторитарний підхід при складанні програм з фізичного виховання;

 • не обґрунтовані наукові підходи до регламентації фізичних навантажень з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дітей;

 • відсутність науково обґрунтованої системи нормативних оцінок фізичної підготовленості;

 • низький рівень навчально-педагогічного процесу, який повинен створювати умови для розкриття і розвитку фізичних, духовних і моральних якостей дитини;

 • низький рівень організаційної структури педагогічного управління, яка забезпечує координацію та взаємодію адміністрації, батьків, педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування.

 • відсутність науково обґрунтованих підходів щодо формування мотивації до занять фізичною культурою.

Розв’язання проблеми збереження здоров’я та забезпечення гармонійного розвитку особистості в навчальних закладах є досить актуальною проблемою і має великий практичний інтерес. У зв’язку з цим перед фізичною культурою як основою забезпечення зміцнення здоров’я дітей, висуваються нові завдання, які потребують розробки сучасних педагогічних технологій щодо організації системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах.

2. Ефективність системи фізичного виховання визначалась за результатами вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань, які виявлені завдяки показникам рухової активності та фізичного розвитку.

Дослідження рівня рухової активності та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку протягом 2003-2007 років дозволили відзначити наступні особливості:

- рівень рухової активності у більшості дітей низький. У шість років на базовий, сидячий та малий відводиться 88,3% часу, у 7 років 91,6% часу. На середній та високий 11,7% та 8,4% відповідно;

- показники фізичного розвитку, як у 2003 так і у 2007 роках знаходяться в межах вікової норми. Виключення складають показники життєвого індексу у хлопчиків 7 та 9 років, які мають показники нижче середнього, та силового індексу у хлопчиків та дівчат 7-8 років. Тенденція до більш високих показників фізичного розвитку виявлена у всіх вікових групах. Достовірних відмінностей між показниками у 2003 та 2007 рр. не виявлено;

- показники соматичного здоров’я у більшості хлопчиків – 87,0%, 61,5%, 44,8% та дівчат – 83,8%, 57,1%, 31,3% у 2007 році мають рівень нижче за середній. Відзначена тенденція зменшення відсотку дітей, які відносяться до групи з низьким рівнем соматичного здоров’я віковому аспекті;

- порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості протягом 5 років свідчить, що показники фізичної підготовленості мають аналогічні відмінності. Найбільш відстаючі є такі якості – витривалість, сила м’язів черевного пресу, сила м’язів рук;

- відсоткове співвідношення рівнів фізичної підготовленості з рівнями фізичного здоров’я показало певну позитивну тенденцію, чим вище рівень фізичної підготовленості, тим краще їх фізичне здоров’я.

3. Аналіз сучасного стану організації системи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку дозволив визначити шляхи підвищення ефективності системи фізичного виховання , серед яких треба відзначити такі:

- вдосконалення нормативної бази фізичного виховання;

- вдосконалення навчально-педагогічного процесу;

- розробка науково-обґрунтованих підходів щодо формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом;

- вдосконалення організаційної структури педагогічного управління яка забезпечує ефективну координацію та взаємодію адміністрації, педагогічного колективу, батьків та учнів;

- створення сучасних педагогічних технологій навчання та виховання в системі фізкультурно-оздоровчих занять спрямованих на розкриття і розвиток фізичних, духовних і моральних якостей дитини;

- обґрунтування наукових підходів до регламентації фізичних навантажень для отримання оздоровчого ефекту.

4. Проведення анкетування 66 вчителів фізичної культури дозволило визначити напрямки проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи до яких віднесено:

- корекція навчальної програми з предмету “фізична культура”;

 • корекція навчальних планів;

 • організація навчально-виховного процесу – нові підходи до планування режиму дня, проведення основних форм фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня, уроків фізичної культури, системи позакласної роботи;

 • визначення сучасних підходів щодо забезпечення фізичної досконалості і здоров’я шляхом комплексного вирішення педагогічних, медичних і соціальних питань;

 • визначення нових підходів до використання методів навчання і виховання і використання активних методів навчання з формуванням позитивної пропозицій на здоровий спосіб життя;

 • вдосконалення системи контролю і оцінки результатів діяльності;

 • створення системи заходів на підвищення знань батьків – як важливого компоненту формування здоров’я дітей;

 • розробка системи заходів по підвищенню рівня кадрового забезпечення.

5. У якості інноваційних технологій нами розроблена і впроваджена в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів регіональна програма з предмету “фізична культура”, яка передбачала перерозподіл навчальних годин для проходження основних розділів програми з урахуванням інтересів, місцевих умов проведення уроків, розробку системи оцінки теоретичних знань з використанням розробленої комп’ютерної програми і практичних навиків за 12-бальною системою для основної і підготовчої груп, часткові зміни до змісту навчального матеріалу з урахуванням вікових особливостей дітей.

6. Науково-теоретичне обґрунтування проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи дозволили визначити ознаки реальних змін, функції програми, проблеми на рішення яких вона зорієнтована, мету, нововведення, стратегічне визначення проблеми, проект майбутньої програми, кадрове та ресурсне забезпечення, план дій.

Проект інноваційної програми забезпечує покращення всіх складових здоров’я – психічного, соціального, фізичного.

Для реалізації соціального принципу системи фізичного виховання пріоритету потреб, мотивів і інтересів нами була розроблена інноваційна технологія формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом, яка сприяла підвищенню рівня знань за допомогою спеціально розроблених зошитів для 1 класу “спортивна абетка”, 2 класу “Разом з Фізкультуркіним” 3 класу “Фізкультуркін у спортивній країні”, 4 класу “Спортивний клуб Фізкультуркіна” та розробку і втілення системи інтеґрованих уроків фізичної культури. В яких особлива увага приділяється розвитку творчої активності особистості, прагнення до активної участі дитини у навчальному процесі на основі розвиваючого навчання.

Показники тестування рівня теоретичних знань дітей 1-4 класів за спеціально розробленою комп’ютерною програмою показали, що учні експериментальних класів мають достовірно (р<0,05) вищі показники знань з предмету “фізична культура” і прагнення до систематичних занять руховою активністю.

7. Для підвищення ефективності уроків фізичної культури нами розроблена технологія сюжетних уроків, яка спрямована на підвищення емоційної насиченості, індивідуальне сприйняття навчального матеріалу, підвищення рівня загальних знань дітей згідно з тематикою уроку, максимальну різноманітність форм, методів та засобів фізичного виховання, створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу учнів.
8. Серед сучасних вимог до уроку фізичної культури є формування навиків до самостійних занять фізичними вправами. Для його реалізації розроблена інноваційна програма самостійних занять фізичними вправами школярів. Система комплексів фізичних вправ з оздоровчою спрямованістю представлена у вигляді казкових подорожей у зошиті “вперед до джерела здоров’я” на основі сюжетно-образного підходу.

У результаті педагогічного експерименту протягом навчального року відбулися позитивні зміни за всіма показниками фізичної підготовленості (р<0,01; р<0,05) у експериментальній групі в порівнянні з контрольною, окрім показників у тесті “біг 30 м”.

Дослідження рівня соматичного здоров’я показало значуще підвищення показників силового індексу, зниження показників індексу Робінсона та Руф’є після експерименту у школярів експериментальної групи як у хлопців так і у дівчат (р<0,01) у порівнянні з показниками контрольної групи.

9. Одним із засобів підвищення ефективності реалізацій програми фізичної культури в школі, рівня рухової активності є використання міжпредметних зв’язків. Програма реалізації міжпредметних зв’язків включала розробку ігор, естафет з використанням матеріалу загальноосвітніх предметів математики, мови, малювання, ОБЖ та інших, втілення сюжетних уроків фізичної культури, на яких учні ознайомлюються із довкіллям, набувають життєво необхідних навичок, навчаються вирішувати ситуаційні та творчі завдання.

Створена програма реалізації міжпредметних зв’язків дозволила у 2005-2006 році провести експериментальні дослідження по її втіленню у навчальний процес з фізичного виховання у 20 загальноосвітніх школах м. Дніпропетровська. До експерименту спостереження 121 уроку фізичної культури показали, що 83 (68%) – мають нульовий рівень, 34 (27%) – низький рівень, 4 (5%) – високий рівень використання міжпредметних зв’язків.

Оцінка стану реалізації міжпредметних зв’язків протягом навчального року показала, що із 120 спостережень уроків фізичної культури: 21 (17%) – визначено низький рівень, 73 (60%) – середній рівень, 26 (23%) – високий рівень.

10. Однією з умов ефективності системи організації фізкультурно-оздоровчої роботи є досконала співпраця сім’ї та школи. Нами розроблена інноваційна програма співпраці сім’ї і школи, яка передбачає втілення таких форм роботи – тематичні батьківські збори, відкриті уроки та позаурочні заходи, індивідуальні консультації, лекторії для батьків, система контролю за фізичним станом учнів, консультації медичної служби, лікувально-профілактичні заходи.

Запропонована система взаємодії сім’ї і школи дозволила збільшити кількість батьків, які приймають участь з дітьми у різних формах фізкультурно-спортивної роботи з 34% до 87%.

11. Розробка сучасних інноваційних технологій і їх втілення в систему фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку сприяла підвищенню ефективності фізкультурно-оздоровчих занять, уроку фізичної культури, самостійних занять, рівня мотивації до занять фізичною культурою і спортом, вдосконалення організаційної структури в системі взаємодії сім’ї і школи.
СПИСОК ПРАЦЬ, ЯКІ ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографічне видання
1. Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів : [монографія] / Наталія Василівна Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – С.252.
Науково-методичні та навчальні посібники


 1. Світогляд особистості, яка займається фізичною культурою і спортом : [науково-методичний посібник] / [Н.В. Москаленко, В.В. Бугуйчук, C.O. Лисенко та ін.]. –Дніпропетровськ, 2006. – С. 97. Особистий внесок здобувача полягає в систематизації наукових джерел з вивченої проблеми.

 2. Москаленко Н.В. Разом з Фізкультуркіним : [навчальний посібник для учнів 2-х класів] / Н.В. Москаленко, Н.М.Ломако. – Дніпропетровськ : Управління освіти і науки Дніпропетровської обл. держ. адміністрації: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2005. – С. 44. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту навчального посібника.

 3. Москаленко Н.В. Спортивна абетка : [навчальний посібник для учнів 1-х класів] / Н.В. Москаленко, Н.М. Ломако. – Дніпропетровськ : Управління освіти і науки Дніпропетровської обл. держ. адміністрації: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2007. – С. 44. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту навчального посібника.

 4. Москаленко Н.В. Фізкультуркін у Спортивній країні : [навчальний посібник для учнів 3-х класів] / Н.В. Москаленко, Н.М. Ломако. – Дніпропетровськ : Управління освіти і науки Дніпропетровської обл. держ. адміністрації : Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2006. – С.48. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту навчального посібника.
 1. Москаленко Н.В. Спортивний клуб Фізкультуркіна : [навчальний посібник для учнів 4-х класів] / Н.В. Москаленко, Н.М. Ломако. – Дніпропетровськ : Управління освіти і науки Дніпропетровської обл. держ. адміністрації : Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2005. – С.40. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту навчального посібника.

 2. Москаленко Н.В. Фізкультуркін у країні Спортландія [навчальний посібник для учнів 5-х класів] / Н.В. Москаленко, Л.В. Лаврова, Л.М. Гут. – Дніпропетровськ : Управління освіти і науки Дніпропетровської обл. держ. адміністрації : Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2005. – С. 48. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту навчального посібника.

 3. Москаленко Н.В. Вперед до джерела здоров’я : [посібник для самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку] / Н.В. Москаленко, О.О. Власюк. – Дніпропетровськ, 2006. – С.103. Особистий внесок здобувача полягає в розробці підходу сюжетно-образного використання фізичних вправ в системі самостійних занять.

 4. Москаленко Н.В. Развитие умственных способностей детей младшего школьного возраста на уроках ФК : методические рекомендации / Н.В. Москаленко, Н.М. Ломако, Н.Б. Гонтаровская. – Днепропетровск, 1995. – С. 16. Особистий внесок здобувача полягає в розробці змісту ігор та естафет для формування розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку.

 5. Москаленко Н.В. Сюжетные уроки физической культуры в общеобразовательной школе : методические рекомендации / Н.В. Москаленко. – Днепропетровск, 2001. – С.49.

 6. Москаленко Н.В. Інтегровані уроки в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : методичні рекомендації / Н.В. Москаленко, Н.М. Ломако. – Дніпропетровськ, 2003. – С.63. Особистий внесок здобувача полягає в розробці інтеґрованих уроків фізичної культури.

 7. Москаленко Н.В. Педагогічний контроль за уроками фізичної культури : методичні рекомендації / Н.В. Москаленко, З.В. Анастасьєва. – Дніпропетровськ, 2006. – С.24. Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні результатів педагогічних спостережень за уроками фізичної культури та їх описі.

 8. Учебные программы для общеобразовательных учреждений: 1-4 классы : [программа] / В.Н. Кряж, З.С.Кряж, B.C. Овчаров, М.М. Булатова, Н.В. Москаленко. – Минск, 2007.– С. 264. Особистий внесок здобувача полягає в тому, що запропоновано зміст теоретичних занять учнів 1-4 класів.


Статті у наукових фахових виданнях України:


  1. Москаленко Н.В. Система управления физкультурно-оздоровительной работой в условиях общеобразовательной школы / Н.В. Москаленко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – Луцьк, 1999. – С. 451-455.

  2. Москаленко Н.В. Формування теоретичних знань з фізичної культури учнів молодшого шкільного віку / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2001. – Вип. 5, т. 1. – С 231-233.

  3. Москаленко Н.В. Використання фізичних вправ для активізації пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку / Н.В. Москаленко, В.М. Решетилова // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. – Рівне, 2001. – Вип. 2. – С. 69-71. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні дослідження ефективності використання фізичних вправ для активізації пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку.

  4. Москаленко Н.В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра засобами фізичної культури / Н.В. Москаленко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 284-286.

  5. Москаленко Н.В. Нові підходи до оздоровлення дітей у загальноосвітніх школах / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів : Панорама, 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 329-331.

  6. Москаленко Н.В. Рухова активність дітей молодшого шкільного віку / Н.В. Москаленко, О.О. Власюк // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. – Рівне : Міжнародний університет РЕП, 2003. – С.5. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні рівня рухової активності дітей 7 років.

  7. Москаленко Н.В. Особливості формування інтересу дітей молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2003. – Вип. 7, т. 2 – С.424-426.

  8. Москаленко Н.В. Творчий підхід до організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Н.В. Москаленко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук, праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків ; Львів, 2003. – № 17. – С. 12-17.

  9. Москаленко Н.В. Інтегровані уроки в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 246-249.
  1. Москаленко Н. Морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку / Н. Москаленко, О. Шиян // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ. – 2004. – № 5. – С. 51-53. Особистий внесок здобувача полягає систематизації та узагальненні даних дослідження.

  2. Москаленко Н. Фізкультурно-спортивна робота в родині з метою духовного розвитку й фізичного оздоровлення дітей / Н. Москаленко, В. Бугуйчук, Ю. Макешина // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ. – 2004. – № 6. – С. 3-5. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні підходів щодо виховання дитини в родині з метою духовного оздоровлення.

  3. Москаленко Н. Мотиваційне середовище діяльності вчителя фізичної культури / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. –Дніпропетровськ. – 2004. – № 7. – С. 77-78.

  4. Москаленко Н.В. Особливості фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в системі “Сім’я-школа” / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т.1. – С. 316-318.

  5. Москаленко Н. Особливості рухової активності дітей 6 років / Н. Москаленко, Ю. Решетилова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – №1. – С. 16-18. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні дослідження рухової активності дітей 6 років.

  6. Москаленко Н.В. Створення інноваційної програми розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах / Н.В. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 2. – С. 37-39.

  7. Москаленко Н. Застосування комп’ютерних технологій для тестування теоретичних знань дітей молодшого шкільного віку / Н. Москаленко, В. Єфимов // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – №1. – С. 56-59. Особистий внесок здобувача полягає в розробці системи тестів для оцінки теоретичних знань дітей 1-4 класів.

  8. Москаленко Н. Формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку в системі “Сім’я-школа” / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 65-67.

  9. Москаленко Н.В. Готовність вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності / Н.В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. –С. 298-301.

  10. Москаленко Н. Оновлення змісту початкової освіти з фізичної культури / Н. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів, 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 271-272.

  11. Москаленко Н. Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми шкільного віку / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – №1. – С. 16-20.

  12. Москаленко Н.В. Комп’ютерне забезпечення системи фізичного виховання школярів / Н.В. Москаленко, Ю.Ю. Борисова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків, 2007. – № 12. – С. 104-107. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні аналізу системи комп’ютерного забезпечення системи фізичного виховання.

  13. Москаленко Н. Спрямованість фізичних навантажень на фізкультурно-оздоровчих заняттях з дітьми 6-10 років / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – №2-3. – С. 57-62.

  14. Москаленко Н.В. Система заходів по формуванню знань з основ здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах / Н.В. Москаленко, Н.Б. Гонтаровська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць за ред. С.С. Єрмакова. – Харків, 2008. – № 1. – С. 112-116. Особистий внесок здобувача полягає в тому, що запропонована система заходів по формуванню здорового способу життя.

  15. Москаленко Н. Система заходів з формування знань основ здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Москаленко, Н. Гонтаровська // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. – № 1. – С. 28-32. Особистий внесок здобувача полягає в тому, що запропонована система заходів по формуванню здорового способу життя.

  16. Москаленко Н. Педагогічні інновації у фізичному вихованні / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 19-22.
<< предыдущая страница   следующая страница >>