asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

«Винахід – 2011»

Абсолютна номінація
І місце
Винахід: Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб

та профільованих виробів з тугоплавких матеріалів

з монокристалічною, полікристалічною та певною структурою
патенту: 95541

Патентовласник: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Автори: Шаповалов В.О., Колєсніченко В.І., Гніздило О.М., Якуша В.В.,

Карускевич О.В.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Київський

Винахід відноситься до технології отримання виробів з тугоплавких матеріалів з монокристалічною, полікристалічною та певною наперед заданою структурою методом пошарового наплавлення з використанням різновидів висококонцентрованих джерел енергії.

Існуючі технології отримання тугоплавких матеріалів та виробів з них ґрунтуються на процесах осадження і напилення, основними недоліками яких є низька густина матеріалу, що отримується, та недостатня продуктивність процесу. Матеріали, отримані такими методами, не задовольняють сучасним вимогам атомної, ракетної, літакобудівної галузей внаслідок їх низької щільності та недосконалості структури, що призводить до швидкої втрати їх робочих параметрів.

Автори винаходу розробили технологію отримання монокристалів тугоплавких матеріалів та сплавів пошаровим наплавленням з використанням плазмового джерела енергії, а також з використанням комбінації різновидів висококонцентрованого, індукційного та радіаційного джерел енергії, що забезпечує умови для створення локальної розплавленої зони матеріалу та обігріву виробу. Наплавлення відбувається на зародковий кристал з потрібною структурою та орієнтацією, що дозволяє отримати виріб зі спадковою структурою.

Використання запропонованого способу дозволяє отримувати вироби з монокристалічною, полікристалічною структурою з високою щільністю та досконалістю структури, які не можуть бути отримані іншими відомими способами.

Технологія за винаходом дає можливість контролювати теплове поле виробу, і тим самим вирішує задачу розширення номенклатури виробів з тугоплавких матеріалів за рахунок зняття обмеження на їх габаритні розміри. Це відкриває можливість отримання великогабаритних посудин, труб, профільованих виробів, а також — найперспективнішого напрямку: тиглів з тугоплавких матеріалів і сплавів з температурою плавлення 3000-4489ºК. Використання таких тиглів матиме широке застосування не тільки у високотемпературних технологіях, дуже перспективним є їх застосування для отримання напівпровідникових матеріалів для світлодіодної промисловості з багатокомпонентних розплавів лужних металів, для яких непридатні звичайні тиглі.

Вироби з тугоплавких матеріалів мають широкий спектр призначення – від сопел реактивних двигунів до елементів конструкцій атомних реакторів.

Розрахований авторами економічний ефект від впровадження винаходу є дуже перспективним для його широкого застосування у різних галузях виробництва, зокрема металургійній та хімічній промисловість, енергетиці.
Абсолютна номінація
ІІ місце
Винахід: Напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку та спосіб його одержання
патенту: 92286

Патентовласник: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Автори: Бреславський І.А., Воронкін Є.Ф., Галкін С.М., Гриньов Б.В., Лалаянц О.І., Рижиков В.Д.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Харківський
Винахід відноситься до галузі сцинтиляційної техніки і може бути використаний для одержання напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів, що застосовуються для реєстрації низькоенергетичних (10-50 кеВ) іонізуючих випромінювань і можуть бути використані у детекторах цифрових радіографічних систем та комп'ютерних томографів.

Винахід вирішує завдання отримання напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів на основі селеніду цинку, що відзначаються зниженим рівнем післясвітіння при збереженні світлового виходу на рівні кращих світових зразків, мають рівень неоднорідності сцинтиляційного сигналу в радіальній та осьовій площинах кристалічної булі не більше 5%/см. Це дозволить розширити номенклатуру напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів, що можуть застосовуватись також у позиційно-чутливих детекторах рентгенівських сканерів та медичних томографів.

За винаходом напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку містить активуючі домішки третьої групи (індій, галій або алюміній), що утворюють з селенідом цинку тверді розчини заміщення при певному співвідношенні компонентів. Згідно зі способом, ці матеріали отримують без термообробки кристалів в парах власних компонентів.

Завдяки впровадженню винаходу вдосконалюється рентгенівська апаратура медичної діагностики та скануючої інтроскопії в напрямку поліпшення просторового розділення, контрастної чутливості та швидкодії детекторних систем.

Підвищення чутливості та швидкодії радіаційних детекторів дозволяють значно розширити діагностичні можливості просвічуючих рентгенівських установок антитерористичного та медичного призначення, і, одночасно, знизити дози опромінення, які отримують пацієнти при томографічних обстеженнях.

Крім того, впровадження винаходу дає поштовх для розвитку мультиенергетичних методів реєстрації тіньового рентгенівського зображення в системах безпеки аеропортів для надійного виявлення вибухових речовин. Матеріали за винаходом можуть бути використані в системах, які забезпечать підвищену здатність виявлення металевих виробів (зброї) і вірогідність розрізнення органічних та неорганічних матеріалів, які відрізняються за питомою щільністю та атомним номером. Також є можливість виявляти небезпечні речовини на фоні безпечних (мило, цукор, сіль та ін.)

Впровадження винаходу має значний економічний ефект. За даними авторів, загальний обсяг експортних поставок сцинтиляторів з використанням винаходу та детекторів на їх основі лише першій половині 2011 р. становив близько 700 тис. євро.
Абсолютна номінація
ІІІ місце
Комплекс винаходів:

Технологія виконання земельних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів і комплекс технологічного обладнання для її здійснення

патенту: 94374

Автори: Дмитриченко М.Ф., Мусійко В.Д., Білякович М.О., Кузьмінець М.П.,

Баланін В.Х.
Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу або іншого подібного підземного об'єкта

патенту: 94563

Автори: Дмитриченко М.Ф., Мусійко В.Д., Білякович М.О., Кузьмінець М.П.,

Баланін В.Х., Савенок В. І.
Патентовласник: Національний транспортний університет

Галузь: будівництво і транспорт

Регіон: Київський
Комплекс винаходів належить до галузі технології капітального ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів і технологічного устаткування, яке для цього використовують. За винаходом, тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу забезпечують додатковим устаткуванням: пристроями для евакуації ґрунту від робочих органів машин, для контролю відстані між робочими органами машин, а також для регулювання швидкості переміщення машини підкопувальної роторної та/або машини для розкриття трубопроводу.

Технологія виконання земляних робіт за винаходом вирішує задачу забезпечення синхронної роботи машин і контролю відстані між ними технічними засобами. Впровадження технології дозволяє зменшити навантаження на операторів та виключити можливість їх помилок. В результаті усуваються фактори, дія яких може спричинити миттєву або поступову негативну зміну напружено-деформованого стану труби.

Автори стверджують, що використання технології та механізмів за комплексом винаходів, порівняно з традиційними, надасть низку принципових переваг під час проведення капітальних ремонтів магістральних трубопроводів. Серед основних — зменшення кількості трубоукладників у 2–4 рази, зменшення загального обсягу земляних робіт на 35–45%, зменшення загальної довжини розкритих ділянок трубопроводу під час ремонту від кількох сотень до 30–40 метрів, виключення неконтрольованих напружень і деформацій у тілі трубопроводу, виключення переміщення важкої техніки поперек трубопроводу, зниження ризику пошкодження трубопроводу, а також багаторазове підвищення безпеки виконання ремонтних робіт.

Розрахований авторами економічний ефект від впровадження винаходів дає підстави сподіватись на їх широке застосування.

Не можна не відзначити високий рівень актуальності запропонованої технології на тлі невідкладних завдань, поставлених Кабінетом міністрів нашої країни у рамках «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», яка передбачає реконструкцію нафто- та газотранспортних систем України.

Галузеві номінації
Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота
Винахід: Установка для очищення забрудненої води

електроерозійною коагуляцією
патенту: 87055

Патентовласник: Національний університет

біоресурсів і природокористування України

Автори: Мельничук Д.О., Копілевич В.А., Каплуненко В.Г., Косінов М.В.,

Поляков Д.В., Чаусов М.Г., Ярославський В.П.

Регіон: Київський

Установка за винаходом призначена для комплексної обробки промислових, комунальних, медичних, дощових та інших стоків, має на меті поліпшення біологічних властивостей води і може бути використана для отримання води, придатної для вживання.

Винахід вирішує задачу підвищення продуктивності очищення водних розчинів. Установка за винаходом очищує забруднену воду методом електроерозійної коагуляції з введенням в установку соленоїда, підключеного до джерела струму, та додаткових електродів. Під час проходження імпульсів струму через ланцюжки, утворені металевими гранулами, по ланцюгах, що огинають діелектричні ребра, між окремими гранулами і електродами виникають електричні розряди. При цьому за рахунок електричної ерозії у водному розчині утворюється коагулянт. В каналах розряду температура досягає 10 тис. градусів. За такої температури здійснюється піроліз речовин, що знаходяться у воді, утворюються оксиди і гідрооксиди того металу, гранули якого завантажені в розрядну камеру. Оксиди і гідрооксиди є коагулянтами, які сорбують іони важких металів, органічні сполуки та ін. Завдяки цьому прискорюється вихровий поток у магнітному полі та підсилюються кавітації в рідині, тим самим підвищується інтенсивність процесу очистки забрудненої води.

Установка за винаходом втілює сучасний та безпечний метод водопідготовки, який виключає використання небезпечних хімічних реагентів та не вимагає значних додаткових витрат. Винахід має важливе значення для збереження навколишнього середовища.

Впровадження винаходу може стати корисним та економічно вигідним для використання у промисловості, комунальному та сільському господарстві.

Галузеві номінації
Будівництво і транспорт
Винахід: Спосіб визначення значення випадаючої водяної пари

в атмосферній поправці для GPS сигналів
патенту: 94324

Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Автори: Каблак Н.І., Жигуц Ю.Ю.

Регіон: Закарпатський
Спосіб за винаходом відноситься до геодезії, а саме до способів визначення впливу атмосфери на точність віддалемірних спостережень за штучними супутниками Землі, і може бути використаний для визначення точних координат пунктів спостереження у геодезії, топографії, картографії та будівництві і при прогнозуванні метеорологічних даних.

Для підвищення точності визначення випадаючої водяної пари та врахування реального стану атмосфери необхідно встановлювати значення випадаючої водяної пари на основі даних, які враховували б реальний стан атмосфери в момент віддалемірних спостережень. Використання винаходу дозволяє вирішувати цю задачу та надає можливість точнішого врахування впливу атмосфери на точність прогнозування погодних даних.

Переваги запропонованого способу полягають у тому, що значення IWVe (IWVe – миттєве значення випадаючої водяної пари) можна вважати миттєвими, бо вони враховують реальний стан атмосфери за миттєвими значеннями таких метеопараметрів, як парціальний тиск водяної пари е і температура Т. Запропонований спосіб дає можливість зменшити похибку впливу атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі, що використовуються для визначення точних координат пунктів спостереження.

Ще однією перевагою способу можна назвати можливість його реалізації на існуючій інфраструктурі (мережі активних референційних станцій з єдиним центром управління), а також те, що отримані на основі винаходу оцінки не залежать від випадіння дощу та наявності хмар. Крім того, існує можливість детального вивчення просторово-часового розподілу водяної пари.

За оцінкою авторів, очікуваний економічний ефект може перевищувати 1,5 млн. гривень на рік.

Галузеві номінації
Будівництво і транспорт
Винахід: Спосіб подачі будівельних сумішей
патенту: 84699

Патентовласник: Харківський національний університет будівництва та архітектури

Автори: Ємельянова І.А., Задорожний А.О., Баранов А.М., Непорожнев О. С.,

Стрельнік Р.В.

Регіон: Харківський
Винахід відноситься до галузі будівництва і може бути використаний для подачі, перекачування по трубопроводах та торкретування з використанням будівельних сумішей різної рухомості, дрібнозернистих бетонних сумішей, цементних розчинів, а також гіпсових розчинів та будь-яких видів готової штукатурної суміші.

При традиційному способі транспортування будівельних сумішей використовують одно- та двопоршневі бетоно- і розчинонасоси. Але в умовах будівельного майданчика чи заводських умовах застосовують металоємні та енергоємні насоси, які дозволяють транспортувати тільки рухомі суміші і розчини. Тому проблема подачі крупнозернистих будівельних сумішей обладнанням з мінімальними витратами металу і енергії є досить актуальною.

Винахід вирішує задачу розробки способу подачі будівельних сумішей різної рухомості, включаючи малорухомі, при якому шляхом спільного використання механічної та пневматичної подач створюється можливість транспортування не тільки дрібнозернистих, а і крупнозернистих будівельних сумішей за допомогою малогабаритного обладнання. Для цього пропонується одночасне використання двопоршневого розчинобетононасосу для подачі дрібнозернистої суміші та пневматичного конвеєра для подачі крупного наповнювача.

Продуктивність обладнання забезпечується розчинобетононасосом і залежить від рухомості будівельних сумішей.

Винахід з успіхом був використаний при виконанні бетонних робіт на першому терміналі Міжнародного аеропорту м. Харкова. Випробування підтвердили високу працездатність комплексу обладнання за винаходом та можливість його використання як на дрібнозернистих, так і на крупнозернистих будівельних сумішах.

За оцінками авторів винаходу, економічний ефект від його впровадження може перевищувати 350 тис. грн. на рік, при терміні окупності становить1–2 місяці.
Галузеві номінації
Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка
Винахід: Буферний каскад
патенту: 92963

Патентовласник: Вінницький національний технічний університет

Автори: Азаров О.Д., Богомолов С.В.следующая страница >>