asyan.org
добавить свой файл
1АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної аудиторської фірми

«АУДИТ - СЕРВІС IНК»

Засновникам ПТ «Ломбард – Каркузаєв і компанія»
м. Івано-Франківськ 18 квітня 2012 р.
Висновок щодо фінансових звітів
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів повного товариства «Ломбард – Каркузаєв і компанія» (далі – Товариство), що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема 700 ”Аудиторський висновок про фінансову звітність”, 701 ”Модифікація висновку незалежного аудитора”, 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Цей висновок підготовлено на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки вищевказаної звітності та у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про аудиторську діяльність” (в редакції Закону від 14.09.2006 р. №140-V), зі змінами і доповненнями;

 • Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996–ХIV, зі змінами і доповненнями;

 • Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. №2664-ІІІ, зі змінами і доповненнями;

 • «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням ДКРРФПУ від 28.08.2003р. №41 (далі Положення про реєстр);

 • «Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від05.12.2003 N 152;

 • «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. №3981;

 • Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. №531;

 • інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг та нормативно-правових актів Держфінмоніторингу, Держфінпослуг щодо вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. №249-ІV.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан повного товариства «Ломбард – Каркузаєв і компанія» станом на 31 грудня 2011 року, та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
Висновок згідно вимог Аудиторської палати України, щодо перевірки фінансової звітності ломбардів

Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Аудиторська фірма товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс IНК»

 • Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3, замінене 03.11.2011 р. рішенням Аудиторської палати України № 240/4, чинне до 04 листопада 2015 р.;

 • Аудитори, що здійснювали аудиторську перевірку:

  • Орлова В.К.: сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ від 11.10.2007р. №183/7 чинний до 23.12.2012р; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №000235 продовжене розпорядженням Держфінпослуг від 10.04.2008р. №498, діє до 23.12.2012р.

  • Вінтоняк Є.Д.: сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ від 21.05.2009р. №202/2 чинний до 29.06.2014р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №001771 видане відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2011 р. № 48, діє до 29.06.2014р.

 • Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого, буд.34, оф.1

 • Телефон: (0342) 75-05-01,

 • Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.


Основні відомості про Товариство

Повна назва
Повне товариство «Ломбард – Каркузаєв і компанія»

Код ЄДРПОУ

32076400

Місцезнаходження

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 36

Дата державної реєстрації

27.06.2002 р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент;

 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Чисельність працівників

11

Номери, серії, дати видачі, термін дія ліцензії та/або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія Міністерства Фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Серія АВ №563391; згідно рішення від 15.10.2010 р. №1233 Строк дії ліцензії необмежений

Кількість відокремлених підрозділів

5 безбалансових відділень


09.10.2006р. внесено зміни до Засновницького договору про створення та діяльність повного товариства «Ломбард – Каркузаєв і компанія»згідно яких змінено назву Товариства з «Діамант сервіс - Каркузаєв і компанія» на «Ломбард – Каркузаєв і компанія»

Відповідно до Засновницького договору учасниками Товариства виступають:

Учасник

Розмір вкладу,

грн.

Частка в статутному

капіталі, %

Каркузаєва Фатіма Іллівна

128 782,00

40,00

Какузаєв Сота Васильович

193 174,00

60,00

Разом

321 956,00

100,0

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір на виконання аудиторських послуг від 27 березня 2012 р. №126

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01 по 31.12.2011 р.

Аудит проведено в період з 27 березня по 18 квітня 2012р.
При проведенні аудиту використовувались :

 1. Установчі документи;

 2. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 838337 від 27.06.2002 р. №11191050009000459;

 3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 188 від 09.12.2004 р., реєстраційний номер 15101309, код фінансової установи 15;

 4. Первинні документи за період з 01.01 по 31.12.2011 р.;

 5. Журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01 по 31.12.11 р.;

 6. Головна книга за 2011 р.;

 7. Фінансова звітність за 2011 р.Повнота та відповідність фінансової звітності нормативам бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і інших господарських операцій і з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з врахуванням вимог П(с)БО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі з використанням комп'ютерної програми «1С Бухгалтерія».

Аудиторами перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного, зокрема, що підтверджує реальність і точність фінансової діяльності установи.

Аудиторами підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідність даних форм звітності один одному.
Наявність та незмінність облікової політики Товариства.

Товариством розроблена облікова політика, якою визначено сукупність принципів, методів, що використовуються при відображенні господарських операцій в бухгалтерському обліку і складанні фінансової звітності відповідно до П(с)БО1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, яка затверджена наказом “Про облікову політику Товариства”.
Підтвердження правильності класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку

Облік основних засобів

Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог П(с)БО7 “Основні засоби”.

В фінансовій звітності відображені основні засоби:

 • які контролюються Товариством;

 • вартість яких визначена по історичній собівартості придбання;

 • які утримуються з метою використання їх у процесі діяльності Товариства протягом терміну корисного використання, що перевищує календарний рік.

Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку основних засобів. Облік амортизації здійснюється відповідно до обраної облікової політики.

В примітці ІІ “Основні засоби” Товариством достовірно розкрито інформацію щодо класифікації основних засобів і їх руху протягом 2011 року.
Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів в Товаристві ведеться у відповідності з вимогами П(с)БО 8 „Нематеріальні активи”. Нарахування амортизації на нематеріальні активи не здійснювалось.

В примітці І “Нематеріальні активи” достовірно розкрито інформацію про нематеріальні активи та їх рух за 2011 рік.
Облік грошових коштів

Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій у Товаристві відповідає вимогам “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженому постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004р. №637.

Ведення та документальне оформлення Товариством операцій по розрахунковому та інших банківських рахунках відповідає вимогам відповідних нормативних актів, зокрема, “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004р.№22.

В примітці VІ “Грошові кошти” достовірно розкрито інформацію щодо залишку грошових коштів Товариства станом на 31.12.2011 р. за місцем їх знаходження.
Облік дебіторської заборгованості

Визнання і оцінка дебіторської заборгованості здійснено у відповідності до П(с)БО10 «Дебіторська заборгованість».

Аналітичний облік дебіторської заборгованості відповідає даним синтетичного обліку.

Резерв сумнівних боргів в Товаристві не створено.
Аналіз стану обліку активів Товариства дозволяє аудитору зробити висновок про те, що всі активи правильно прокласифіковані, їх оцінка відповідає вимогам П(с)БО і є реальною в умовах діючого Товариства.
Підтвердження реальності розміру зобов’язань у фінансовій звітності

Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до П(с)БО 11 «Зобов’язання».

Розрахунки з оплати праці працівників ведуться на рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”. Заробітна плата нараховується згідно табеля робочого часу із застосуванням комп’ютерної програми. Вибірково перевірено нарахування та утримання від зарплати податку з доходів фізичних осіб, обов’язкових відрахувань органам пенсійного та соціального страхування. Порушень не виявлено.

Зобов’язання відповідають даним регістрів синтетичного обліку і нараховані відповідно до чинного законодавства.

Зобов’язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцінені за сумою погашення і відповідають даними синтетичного і аналітичного обліку.

Кредиторська заборгованість являється реальною і документально підтверджена.

Інвентаризація зобов’язань в 2011 році Товариством не проводилася.
Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення.

Облік статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства. Розмір статутного капіталу складає 322 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. сплачено повністю.

За результатами господарської діяльності у 2011 р. Товариством отримано збитки у сумі 34тис. грн. Сума непокритих збитків на 31.12.2011 р. – 52 тис. грн. Результат діяльності підтверджується первинними документами.

Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.
Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності.

Облік витрат.

Витрати обліковуються у відповідності до вимог П(с)БО 16 “Витрати”.

Облік доходів і фінансових результатів.

Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування.

Спільної господарської діяльності Товариство не веде.

Перевірено достовірність даних про дохід (виручку) від реалізації послуг, а також правильність розрахунку собівартості та витрат періоду при формуванні фінансових результатів за звітний період.

В примітці V «Доходи і витрати» достовірно розкрито інформацію про розмір інших операційних, фінансових та інших доходів Товариства за 2011 рік.

Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів дає аудитору підставу підтвердити реальність та точність фінансових результатів діяльності Товариства. Аудитор підтверджує, що в фінансовій звітності Товариства наведені дані про фінансові результати є реальними і відповідають даним бухгалтерського обліку.
Аналіз показників фінансового стану

На підставі даних фінансової звітності розраховані показники, які характеризують фінансовий стан Товариства (табл. 1).

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ

АЛГОРИТМ

Норм.

Станом на 31.12.2011р.

1. Аналіз фінансового стану Товариства

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Показує, яку частку поточних боргів під-во може погасити зараз наявними коштами.

Ф.1(р.230+р.240+р.220)

------------------------------

ф.1р.620

0,25-0,5

3,67

  1. Коефіцієнт загальної ліквідності.

Показує, яку частку поточних боргів під-во може сплатити, якщо для цього використає всі свої оборотні активи.

Ф.1(р.260 + р.270)

--------------------------

ф.1 р.620

1 – 2

14,40

1.3.Коефіцієнт фінансової незалежності.

Показує, в якій мірі під-во не залежить від своїх кредиторів.

Ф.1 р.380

-------------

ф.1 р.280

0,5

0,95

  1. Коефіцієнт структури капіталу

Показує співвідношення залучених і власних коштів

ф.1 (р.480 + р.620)

----------------------------

ф.1 р.380

0,5 –1

0,06

1.5. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом.

Показує співвідношення власних коштів і зобов’язань

ф.1 р.380

----------------------------

ф.1 (р.480 + р.620)

1 - 2

18,00


Аналіз основних показників фінансового стану Товариства свідчить про задовільний фінансовий стан.
Загальний висновок

Ми вважаємо, що в процесі аудиту нами було зібрано достатньо доказів, щоб зробити наступний висновок:

Показники статей річного бухгалтерського балансу Товариства станом на 31.12.2011 р. відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан, їх достовірність та повнота може бути підтверджена.

Показники фінансового стану Товариства відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та повноти показників Звіту про фінансові результати та їх використання за 2011 р.
Фінансова звітність Товариства включає:

 • Баланс на 31.12.2011 р.

 • Звіт про фінансові результати за 2011 р.

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.

 • Звіт про власний капітал за 2011 р.

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Фінансова звітність повного товариства «Ломбард – Каркузаєв і компанія» відображає правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положення Товариства станом на 31.12.2011 р., а також результатів його діяльності і руху грошових потоків за 2011 рік у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, бухгалтерського обліку і фінансової звітності та аудиту.
Директор по аудиту

(сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ

від 11.10.2007р. №183/7

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А №000235 продовжене розпорядженням

Держфінпослуг від 10.04.2008р. №498) _______ В.К.Орлова

Аудитор

(сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ

від 21.05.2009р. №202/2

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А №001771 видане відповідно до розпорядження

Держфінпослуг від 27.01.2011 р. № 48) _______ Є.Д.Вінтоняк