asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
І. Загальні положення
Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання та студенти V курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форм навчання проходять чотири тижні згідно з навчальним планом. Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних сфер господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління з якими університет укладає угоду (додаток А).

Метою практики є вивчити систему первинних документів, облікових регістрів та організацію документообороту на досліджуваному підприємстві (зразки представити в додатках до звіту).

Завдання практики - систематизувати, узагальнити, поглибити і закріпити одержані теоретичні знання з бухгалтерського обліку та набути навики практичної роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Зарахування студентів на практику і визначення керівників практики від підприємства здійснюється наказом керівника цього підприємства.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком визначеним програмою практики із врахування особливостей функціонування виробничої бази.

Робоча програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» галузевого стандарту вищої освіти та складається з трьох змістостових модулів:

1. КСП.01.02 Організація облікової роботи на підприємстві, структури бухгалтерії, елементи облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.

Забезпечує уміння вести синтетичний і аналітичний облік: касових операцій; документів з обліку операцій на рахунках в банку; розрахункових операцій з покупцями, підзвітними особами, бюджетом, дебіторами і кредиторами; руху запасів; основних засобів, МШП, нематеріальних активів, інвестицій; документів з оплати і нарахування заробітної плати; документи з обліку товарів, робіт, послуг.

2. КЗП.06.03 Документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства.

Забезпечує уміння аналізувати альтернативні варіанти обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та вибирати ті, що найбільше відповідають специфіці діяльності підприємства. Проводити своєчасний відбір, оформлення і передавання, зберігання документів. Надавати допомогу і інструктаж облікових і матеріально-відповідальних осіб з питань правильного своєчасного відображення бухгалтерських операцій у регістрах синтетичного і аналітичного обліку та у формах звітності.

3. КСП.05.01 Звітність підприємства: фінансова, податкова, статистична.

Забезпечує уміння складати бухгалтерську, управлінську та оперативну звітність підприємства, організації та установи. Уміти використовувати звітність як важливий інструмент обліку, аналізу і контролю підприємства; зберігати комерційну таємницю
II. Обов'язки студента-практиканта
Студент, що проходить практику, зобов’язаний:

1. До початку практики пройти медичний огляд (студенти денної форми навчання) та інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, питань проходження практики, отримати від керівника практики від кафедри методичні вказівки, програму проходження практики, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

2. Студент-практикант зобов'язаний прибути на підприємство для проходження практики в строк, визначений університетом.

Студентові потрібно:

1. Приймати активну участь у пошуку базового підприємства;

 1. Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним закладом і базовим підприємством;

 2. Скласти календарно-тематичний план виробничої практики та затвердити його у керівника практики від навчального закладу та від підприємства;

 3. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку базового підприємства; правил техніки безпеки і вимог охорони праці;

 4. Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму виробничої практики зі спеціальності;

 5. Оформити документально результати роботи під час практики;

 6. Не пізніше 2 календарних днів до завершення терміну практики представити звіт з виробничої практики на перевірку керівнику практики від навчального закладу;

 7. Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією викладача, доопрацювати зауваження рецензента;

 8. Згідно з розкладом роботи комісії вчасно захистити звіт про практику;

Не пізніше ніж за тиждень до закінчення практики студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником практики від підприємства. Підпис керівника практики обов’язково завіряється печаткою підприємства.

Студент несе відповідальність за виконану роботу підчас практики.
III. Обов'язки керівників виробничої практики
Обов’язки керівника практики від університету:

1. Провести інструктаж із техніки безпеки та правил поведінки в установах, організаціях, на підприємствах;

2. Надати студентам необхідні документи: щоденник практики (додаток Б) та скерування на практику (додаток В);

3. Провести збори у навчальній групі. Роз'яснити студентам завдання і мету виробничої практики зі спеціальності, строки і порядок її погодження, правила документального оформлення результатів роботи і критерії оцінки роботи студента;

4. Ознайомити студентів з програмою виробничої практики зі спеціальності;

5. Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план виробничої практики зі спеціальності, враховуючи специфіку діяльності базового підприємства і затвердити його;

6. Підтримувати зв'язки з керівником практики від підприємстві з питань організації і якості проходження виробничої практики;

7. Організувати вивчення студентами нормативних документів і законодавства України;

8. Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами програми виробничої практики зі спеціальності, дотриманням календарно-тематичного плану роботи; надавати їм методичну допомогу; проводити спостереження за професійним становленням студента на протязі терміну виробничої практики;

9. Перевіряти кожне завдання програми, проставити оцінку за його виконання;

10. Уточнити зауваження щодо складання щоденника;

11. Забезпечити своєчасність оформлення студентами щоденника і здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгуку керівника практики від підприємства про роботу студента-практиканта;

12. Перевірити звіт з виробничої практики зі спеціальності, на написати рецензію, указати недоліки та шляхи їх усунення;

13. Організувати захист студентами звіту з виробничої практики зі спеціальності;

14. Виставити оцінку за виробничу практику зі спеціальності в заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості;

15. Написати звіт про результати погодження студентами навчального закладу виробничої практики зі спеціальності і представити його завідуючому кафедрою обліку і аудиту (не пізніше двох тижнів після закінчення строку практики);

16. Здати звіти студентів до архіву кафедри з двома примірниками списків (назва практики, група, курс, форма навчання, термін практики, прізвище, ім'я, по батькові студента, назва базового підприємства, місце його знаходження, номер і дата договору на проведення практики студентів , оцінка, підпис викладача);

17. Доповісти результати практики на засіданні кафедри.

Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства:

1. Передати в Університет повідомлення про прибуття студента на базу практики (додаток Д);

2. Мати викладацькі здібності і бути зацікавленим у якісній підготовці студента - майбутнього спеціаліста;

3. Вивчити програму виробничої практики, її строки, затвердити календарно-тематичний план роботи студента-практиканта;

4. Знати програмні вимоги до рівня теоретичних знань і професійної підготовки студентів;

5. Ознайомити студента-практиканта з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

6. Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової дисципліни;

7. Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;

8. Своєчасно забезпечити студента-практиканта робочим місцем, обчислювальною технікою;

9. Надати можливість студенту-практиканту опрацювати бухгалтерські документи підприємства. Ознайомити студента-практиканта з переліком документів, інформація яких є комерційною таємницею підприємства;

10. Сприяти вихованню у практиканта любові до обраної професії, відчуття відповідальності за якість виконаної роботи;

11. Розвивати і удосконалювати практичні уміння і навички студента-практиканта;

12. Згідно з календарно-тематичним планом і робочою програмою виробничої практики давати студенту доручення на виконання облікових робіт та відповідні пояснення щодо порядку і якості їх виконання;

13. Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

14. Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання студентом завдань програми виробничої практики, надавати йому практичну допомогу, перевіряти і підписувати щоденник з виробничої практики;

15. Повідомляти кафедрального керівника практики або безпосередньо завідувача кафедри про виявлені порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку;

16. Приймати участь в підведенні підсумків практичного навчання. Після закінчення практики скласти характеристику кожного студента-практиканта на основі підготовленого студентом звіту і виставити оцінку за практику.
IV. Зміст виробничої практики
4.1. Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління.

На початковому етапі проходження виробничої практики необхідно ознайомитись з історією створення і розвитку підприємства, його спеціалізацією, виробничою структурою.

4.2.Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.

Треба ретельно ознайомитись зі структурою бухгалтерської служби, обліковим апаратом, посадовими інструкціями (обов'язками) й індивідуальним графіком роботи, а також із системами та формами організації бухгалтерського обліку на підприємстві, оцінити стан автоматизації обліку, правильність та доцільність формування облікової політики.

4.3. Вивчити документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства (розглядаються ділянки обліково-аналітичної роботи в межах об’єкту практики):

4.3.1. Основні засоби;

4.3.2. Нематеріальні активи;

4.3.3. Інші необоротні активи;

4.3.4. Виробничі запаси;

4.3.5. Малоцінні швидкозношувальні предмети;

4.3.6. Грошові та розрахункові операції;

4.3.7. Розрахунки зі страхування та оплати праці;

4.3.8. Витрати підприємства;

4.3.9. Доходи підприємства;

4.3.10. Звітність підприємства:

фінансова;

податкова;

статистична.

Стандартний перелік первинних документів по ділянках бухгалтерського обліку представлено у додатку Е.
V. Звіт про виробничу практику
Після закінчення терміну практики студенти письмово звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Зміст звіту повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, висновки і пропозиції, дані про індивідуальну роботу на посаді бухгалтера, використану літературу та нормативні документи.

Звіт повинен бути написаний обсягом до п’ятдесяти сторінок (без додатків) на окремих аркушах паперу (формат А4: 210x297 мм), дотримуючись таких вимог: шифр – Times New Roman; розмір 14; інтервал – 1,5; верхнє, нижнє ліве поле – 20 мм, праве – 10 мм; розташування - книжне.

Ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують послідовно в межах пункту змісту практики. Номер ілюстрації повинен складатися з номера пункту змісту звіту і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Після номера ілюстрації крапка не ставиться. Наприклад, Рис. 1.3.4.1 (перший рисунок пункту 1.3.4. (Виробничі запаси)).

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують по центру внизу ілюстрації після її номера. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (Рис. 1.3.6.2 Назва рисунку).

Таблиці нумерують послідовно в межах пунктів змісту практики. В правому верхньому над назвою таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера пункту змісту звіту і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номера таблиці крапка не ставиться. Наприклад, Таблиця 1.2.2 (друга таблиця пункту 1.2. (Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.)).

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз в правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком першої частини таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують її номер, наприклад: «Продовження табл. 1.3.9.2». доцільність продовження таблиці на наступній сторінці є лише тоді, коли вона не поміщається на одній сторінці. Кожна таблиця повинна мати назву (загальний заголовок), яку розміщують по центру над таблицею. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.

Таблиця 1.2.2

Терміни зберігання бухгалтерських документів в архіві підприємства


Тип документів бухгалтерського обліку

Термін зберігання, років

1

2

Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них:
а) зведені річні

Постійно

б) річні

Постійно

в) квартальні

3


Таблицю розміщують в тексті та додатках таким чином, щоби її можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні відомості про джерела і розміщується після висновків.

При написанні звіту подаються посилання в квадратних дужках на джерела, матеріали, які використовувалися при написанні роботи [3, с. 2] (відповідний опис в переліку посилань: 3. Голов С.Ф. Управлінський облік).

У списку використаних джерел спочатку з алфавітними порядком розміщують бібліографічний опис нормативних актів та документів, а далі інші використані джерела (додаток Ж):

 • кодекси;

 • закони та постанови ВРУ;

 • укази президента;

 • постанови, декрети , розпорядження КМУ;

 • нормативні документи міністерств і відомств України;

 • постанови (ухвали) місцевих Рад народних депутатів;

 • в алфавітному порядку українські (російські) джерела праць;

 • в алфавітному порядку іноземні джерела праць.

Основні законодавчі і нормативні документи, які регулюють загальні правила застосування первинних документів наведені в додатку К.

Зразки документів, розрахунків, облікових реєстрів і звітних форм заповнених власноруч розміщують в кінці звіту, а в тексті дають посилання на них і зазначають їхні порядкові номери.

Студент-практикант веде щоденник виробничої практики, де записує: дату, робоче місце, короткий зміст виконаної роботи. Ці дані підтверджуються підписом керівника практики від підприємства. Заповнений щоденник додається до звіту про виробничу практику.

Звіт повинен бути написаний студентом під час проходження практики і за змістом відповідати вимогам програми практики.

Звіт повинен містити (структура звіту):

 1. титульний аркуш (додаток Л);

 2. направлення на практику (щоденник), де міститься відгук керівника практики від підприємства (організації) про роботу студента на практиці та її оцінка (бали), висновок керівника практики від навчального закладу, робочі записи під час практики;

 3. календарно-тематичний план (додаток М);

 4. зміст (1.1. Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління. 1.2. Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку. 1.3. Вивчити документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства (розглядаються ділянки обліково-аналітичної роботи в межах об’єкту практики): 1.3.1. Основні засоби 1.3.2. Нематеріальні активи 1.3.3. Інші необоротні активи 1.3.4. Виробничі запаси 1.3.5. Малоцінні швидкозношувальні предмети 1.3.6. Грошові та розрахункові операції 1.3.7. Розрахунки зі страхування та оплати праці 1.3.8. Витрати підприємства 1.3.9. Доходи підприємства 1.3.10. Звітність підприємства: фінансова; податкова; статистична;

 5. вступ;

 6. виклад матеріалу (розкриття змісту);

 7. висновки;

 8. список використаних джерел;

 9. систематизований додаток (таблиця в якій наведено перелік додатків представлених до звіту);

 10. додатки (первинні та зведені документи заповнені власноруч або скопійовані, за ділянками обліково-аналітичної роботи підприємства (організації), на які необхідно робити посилання у звіті з практики.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок (номер сторінки проставляється у верхньому праному куті аркуша). Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок звіту, але номер на ньому не ставлять. Аркуші звіту повинні бути зшиті (переплетені).


следующая страница >>