asyan.org
добавить свой файл
1

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б Ю Л Е Т Е Н Ь

1, 2006

Інститут засобів навчання

АПН України

Інформаційно-аналітичний центр педагогічних інновацій
Спецвипуск

Інновації та ІКТ в освіті


присвячений науковому семінару:

Модернізація освіти в Україні: педагогічні інновації

та інформаційно-комунікаційні технології”

(29 травня, 2006 року, м. Київ)

Науковий семінар “Модернізація освіти в Україні: педагогічні інновації

та інформаційно-комунікаційні технології” проводиться спільно Інформаційно-аналітичним центром педагогічних інновацій Інституту засобів навчання, Відділом телекомунікаційних систем та мережевих технологій та Центру педагогічних інновацій та інформації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.

Визнаючи важливість втілення інноваційних процесів та інформаційно-комунікаційні технологій в освітні процеси, організатори семінару пропонують висвітлити найбільш цікаві та корисні для учасників семінару теми, які б допомогли їм не тільки ознайомитися з науковими дослідженнями, що проводяться співробітниками Академії педагогічних наук, але й знайти їм використання у своїй повсякденній практиці.

Освітня політика в Україні у контексті інновацій

Модернізація освіти – процес, що передбачає значні зміни. Особливо впливають на розвиток освітньої сфери глобалізаційні та інтеграційні процеси, що відбуваються у світі. Сучасне суспільство та ринок праці, висувають високі вимоги перед системою освіти до формування стандартів, ставлять високу планку щодо якості освітніх послуг та визначення освітніх та суспільних цілей. Сьогодні Україна вже почала запроваджувати зовнішнє тестування випускників шкіл, провадить експеримент з участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти, зокрема PISA, TIMSS та ін. Сьогодні нові навчальні програми для 12-річної школи створюються на основі нових стандартів базової та повної середньої освіти. Освітяни розуміють важливість розвитку інформаційних технологій та набуття учнями необхідних ключових компетентностей у цій галузі. В Україні широко запроваджуються педагогічні інновації в різних галузях. Досягненням незалежної України є підтримка таких цінностей, як людина та розвиток людини, боротьба з бідністю, що сьогодні є основною тенденцією в освіті. Важливим є те, що сьогодні перед освітянами відкриваються нові можливості для розвитку та обміну досвідом з колегами в різних країнах світу.

Інформаційні освітні мережі

Основною ознакою сучасного суспільства стало створення та робота інформаційних мереж: глобальних, локальних, корпоративних та інших, які охопили і стали невід’ємною складовою у всіх сферах нашого життя .

Таким чином, сучасний стан суспільства вже можна охарактеризувати не тільки як інформаційного, а як мережевого.

Найвідомішими та популярними серед освітянської громади європейських країн стали такі освітні інформаційні мережі Європейського Союзу та Ради Європи як EURYDICE (Інформаційна мережа з питань освіти Європейського Союзу), EUDISED (Європейські документаційні та інформаційні системи для освіти), CEDEFOP (Європейський центр з розвитку професійної підготовки), ENIC Network (Європейська мережа національних інформаційних центрів), та інші.

Швидке розповсюдження тенденцій розвитку глобалізації всіх процесів життя призводять до розширення роботи мереж, які згодом перетворюються на глобальні, найбільш популярними серед яких є: GSN(GlobalSchoolNetFoundation) (http://www.globalschoolnet.org/index.html) Фундація глобальної шкільної мережі; “Айорн” (“iEARN” - International Education and Resource Network) - міжнародна освітня та ресурсна глобальна мережа (http://www.iearn.org.ua/index.html), - GINIE (Global Information Networks in Education) – Глобальні інформаційні мережі в освіті (http://www.ginie.org/about/sponsors.html).

Громадянська освіта у контексті інформатизації

Процеси становлення громадянського демократичного суспільства в Україні, інтеграція її у європейське і світове співтовариство вимагають від освітньої галузі оновлення підходів до формування особистості громадянина. Разом з цими процесами сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації, одним із пріоритетних напрямків якого є інформатизація освіти – впровадження засобів нових інформаційних технологій у освітню систему. Сучасна громадянська освіта, що запроваджується системами освіти в європейських країнах має певний позитивний досвід залучення ІКТ у навчально-виховний процес засобами інформаційних педагогічних мереж; реалізуючи електронні проекти, як національні, так і інтернаціональні; застосовуючи комп’ютерно орієнтовані програми і курси, електронні підручники і посібники; створюючи Інтернет портали і сайти, навчаючись дистанційно. Нами представлено деякі цікаві приклади зарубіжного досвіду.

Вивчення мов у країнах у Польщі та Болгарії через дистанційне навчання
Мовна освіта, починаючи з позашкільної і закінчуючи професійною, спеціальною освітою, повинна бути спрямована на виховання мовної особистості, на створення україномовного середовища в усіх сферах суспільного життя. Таким чином виникає проблема організації не тільки мовної освіти, але й просвіти населення.

Досягнути цю мету у стислі строки можливо, використовуючи сучасні досягнення інформатизації, зокрема, засоби і технологію дистанційного навчання. Дане твердження виникло згідно Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, головною метою якої є створення і розвиток системи дистанційної освіти є надання школярам, студентам, найширшим колам населення рівних освітніх можливостей освіти, а також підвищення якісного рівня освіти за рахунок активного використання наукового й освітнього потенціалу університетів, академій, інститутів підвищення кваліфікації та інших навчальних закладів.

Створення інформаційно-методичного середовища, яке би спиралося на традиційні методи навчання, мало модульний і мобільний характер (з огляду на динамізм мови), а також дозволяло компактно з урахуванням асоціативних зв’язків (гіпертекст) та сучасних комп’ютерних технологій подати матеріал курсу є актуальною проблемою для вивчення української мови в її динаміці.

З цього приводу є важливим аналіз вже існуючих технологій навчання рідної мові з використанням ІКТ в інших розвинених європейських країнах, які вже мають певний досвід. Найбільш корисним є досвід Східноєвропейських країн, зокрема Болгарії та Польщі, оскільки мови, якими в них розмовляють, належать, як і українська мова, до слов’янської групи індоєвропейської родини. Визначення тенденцій використання ДН при вивченні рідної мови у старших класах Східноєвропейських країн є важливим для визначення ефективних форм організації ДН для вивчення рідної мови в Україні.
Електронні проекти в європейських країнах

Засоби масової інформації сьогодні стали однією з форм забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, вони впливають на виховний процес та процес отримання знань.

В Україні актуальним є проблема розробки та підтримки сучасних засобів масової інформації (ЗМІ). ЗМІ, які спрямовані на дитину, освітній процес, повинні сприяти не тільки участі дітей в житті суспільства, а також надавати їм можливість вільно висловлювати свої думки, та виконувати навчально-виховну функцію.

У педагогічному процесі однією з задач шкільної медіа освіти спрямованої на створення сприятливих умов навчального процесу є подолання комунікаційних бар'єрів, що виникають на шляху інформаційних потоків.

Основною метою медіа освіти зарубіжних країн стає підготовка нового покоління до життя у сучасному інформаційному суспільстві, до сприйняття різної інформації, навчання учня розуміти та усвідомлювати наслідок її впливу на психіку, оволодіння засобами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів та новітніх інформаційних технологій.

ЗМІ відіграють значну роль у системі освіти особливо у навчально-виховному процесі в загальноосвітній школі та вищій школі європейських країн та України.

Психолого-педагогічні особливості впровадження дистанційного навчання у середній загальноосвітній школі країн зарубіжжя

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес шкільного навчання характеризується поступовим нарощуванням темпу, зміною кількісних та якісних характеристик засобів, збільшенням обсягу інформаційних потоків, зміною технологій викладання, трансформацією систем взаємовідносин “вчитель-учень” тощо. Хоча система освіти є найбільш консервативною цариною суспільства, вона одночасно виступає і як система, що надзвичайно чутлива до діяльності людини, в ній завжди присутній елемент пошуку альтернативних способів і методів навчання. Широке впровадження в навчальний процес інформаційних та комунікаційних технологій включає розробку і практичне використання науково-методичного забезпечення, ефективне застосування інструментальних засобів та систем комп’ютерного навчання і контролю знань, системну інтеграцію цих технологій в існуючі навчальні процеси та організаційні структури.

Застосування нових навчальних технологій вимагає удосконалення системи тьюторства. Викладач поряд з підтримкою того, що навчається при виконанні завдання, повинен стимулювати інтерес до процесу навчання та мотивацію, йому потрібно направляти, інструктувати, демонструвати та пояснювати в ході навчання, а також заохочувати або критично оцінювати результати.

Набувають більшої важливості поряд з педагогічними психологічні особливості процесів навчання, які вимагають відповідних знань (системи знань) про те, як можна використати наявні технологічні та інформаційні ресурси.

Інформацію підготували: Овчарук О.В., зав.відділом, к.п.н., Малицька І.Д., ст.наук.співр., Гриценчук О.О., наук. співр., Рождественська Д.Б., мол.наук.співр., Чернявська Ю.Ю., мол.наук співр., Сороко Н.В., мол.наук.співр.


Адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9

тел/факс: (044) 440 - 96 – 27

http://www.ime.edu-ua.net e-mail: admin@ime.edu-ua.net