asyan.org
добавить свой файл
1
IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його власником – Артемівською міською радою.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором навчального закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш, як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади міським відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальношкільна конференція (далі – конференція), що скликається один раз на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визнача­ється така кількість делегатів: від працівників навчального закла­ду - 40, учнів - 40, батьків, представників громадськості – 40.

Термін їх повноважень становить 1 рік. .

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Конференція:

4.3. У разі потреби конференція створює раду навчального закладу згідно Положення.

4.4. При навчальному закладі за рішенням конференції створюється піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення про­блем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази навчального закладу;

 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 • запобігання дитячій бездоглядності;

 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі осіб з представ­ників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчального закладу, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на кон­ференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • самоврядування;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, гро­мадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної рада.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради,

 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчального закладу, конференції про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.4. Директор навчального закладу: .

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчаль­ного закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затвер­джується міським відділом освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

 • розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • здійснює контроль за виконанням Стату­ту навчального закладу;

 • затверджує режим роботи навчального закладу;

 • приймає рішення про представ­лення до нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів Похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та Похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 • визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 • заслуховує інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 • розглядає пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями.

4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педа­гогічної ради - не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У навчальному закладі працює:

 • первинна профспілкова організація учителів, що діє відповідно до чинного законодавства України;

 • педагогічна спілка.

4.10. Вищим органом учнівського самоврядування є учнівські збори навчального закладу (класу).

Основною структурною ланкою навчального закладу є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань навчального закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівськи збори навчального закладу (класу):

 • обирають органи учнівського самоврядування навчального закладу (класу);

 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

 • обговорюють питання навчання, діяльності учнівського колективу, його дозвілля;

 • планують роботу учнівської організації.

4.11. Батьківські збори навчального закладу (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори навчального закладу (класу):

 • обирають загальношкільну батьківську раду;

 • обирають своїх представників для участі в роботі конференції;

вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі і навчальному закладі та зміцнення матеріально-технічної бази.