asyan.org
добавить свой файл
1
Назва статті

Cовременные особенности депрессивных расстройств выявляемых у лиц, проживающих в сельской местности (Обзор литературы)

Автори

Ж. И. Белостоцкая., И. Л. Вовк Областная психиатрическая больница № 1 Харьковской области

e-mail:

З рубрики

Літературний огляд

Рік

2009

Номер журналу

ТОМ 17, ВИП. 1 (58)

Сторінки

129-134

^ Тип статті

Наукова стаття

Індекс УДК

616.895–037–07–08

Індекс БКК
Анотація

Дані літературного огляду свідчать про те, що депресії яка раніше, займають провідне місце серед усієї патології і мають велике медико-соціальне значення. Попереднє дослідження

депресивних розладів у сільських мешканців свідчать про те, що вони мають свою специфіку в усіх вікових категоріях. Незадовільне соціальний стан, фінансове неблагополуччя,рівень освіти, низький рівень (або відсутність) соціальної підтримки, специфіка сільськогосподарської праці, низьказвертаємость за кваліфікованою допомогою і обмежений доступ до спеціалізованої медичної допомоги, адиктивна поведінка мають свої особливості і мають несприятливий вплив як на виникнення і перебіг захворювання, так і на суїцидальну активність. Необхідність подальшого поглибленого вивчення в Україні особливостей депресивних розладів, що виникають у жителів сільської місцевості, має рацію. Це потрібно для своєчасної діагностики депресій, надання своєчасної і якісної допомоги, запобігання суїцидів, поліпшення якості життя даної категорії населення.

^ Ключові слова
Доступ до повної статті, pdf


За згодою автора

Перелік використаної літератури

1.Агарков А. А. Общественно опасные действия психически больных из сельской местности: Дис. … канд. мед. наук. — Томск, 2003. — 187 с.

2. Багалій Д. І. Нарис історії України. — К.: Час, 1994. — 288 с. (Доба натурального господарства)

3. Герасимчук В. Е. О демографической ситуации в Украине [Электронный ресурс] // Население и общество. — 2005. — № 219—220. — Режим доступа к журналу: http://demoscope.ru/

weekly/2005/0219/gazeta06.php

4. Дзеружинская Н. А. К вопросу о качестве жизни пожилых больных с депрессивными расстройствами, возникшими на фоне хронической сердечно-сосудистой патологии // Журнал психіатрії та медичної психології. — 2004. — № 3(13). — С. 162—165.

5. Закон України «Про державний бюджет на 2001 рік» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 2—3. — С. 10.

6. Історія України: Курс лекцій. У кн.: 20 століття: [навч. посібник] / Л. Г. Мельник, В. Ф. Верстюк, М. В. Демченко [та ін.]. — К.: Либідь, 1992. — 464 с.

7. Підаєв А. В., Табачніков С. І. Проблеми організації психіатричної, пси хо терапевтичної і психологічної допомоги в загальносоматичній мережі //Архів психіатрії. - 2003. - № 1(32). - С. 4-5.

8. Поляченко Ю. В. Стан та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні / Ю. В. Поляченко, С. М. Ханенко, В. Д. Парій // Міжнародний медичний журнал, спеціальний випуск, матеріали 2 з’їзду лікарів загальної (сімейної) практики України, Харків, 25—26 жовтня 2005 р. — C. 15—16.

9. Римша C. В. та ін. Клінічний поліморфізм та розповсюдженість афективно-вольових розладів, що виникають під впливом шкідливих екзогенних факторів / C. В. Римша, А. I. Кондратюк,

О. А. Серебренікова [та ін.] // Матеріали пленуму Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченого Року Здоров’я [«Актуальні питання неврології,

психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров’я населення України»]. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2001. — C. 130—133.

10. Рудь В. О. Епідеміологічний аналіз суїцидальної смертності в чоловічій популяції Полтавської області за 15 років // Медицинские исследования. -2001. - Т. 1, вып. 1. - С. 127-128.

11. Субтельний Орест. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. — К.: Либідь, 1991. — 512 с.

12. Andrews G. et al. Why does the burden of disease persist. Relating the burden of anxiety and depression to effectiveness of treatment // Bull. WHO. — 2000. — Vol. 78. — № 4. — P. 446—454.

13. Bergus G. R. et al. The limited effect of screening for depressive symptoms with the PHQ-9 in rural family practices / G. R. Bergus, A. J. Hartz, R. J. Noyes, [et al.] // J. Rural Health. - 2005 Fall; 21(4): 303—9.

14. Blalock S. J., Byrd J. E., Hansen R. A. et al. Factors associated with potentially inappropriate drug utilization in a sample of rural community-dwellingolderadults / Blalock S. J., Byrd J. E., Hansen R. A., [et al.] // Am. J. Geriatr. Pharmacother. — 2005 Sep; 3(3): 168—79.

15. Burns J. J. Depressive symptoms and health risk among rural adolescents // Pediatrics. — 2004 May; 113(5): 1313—20.

16. Centers for Disease Control and Prevention Mental health in the United States: health risk behaviors and conditions among persons with depression-New Mexico, 2003 // MMWR Morb. Mortal.

Wkly. Rep. — 2005 Oct 7; 54(39): 989—91.

17. Chen R. et al. Depression in older people in rural China / R. Chen, L. Wei, Z. Hu, X. Qin, J. R. Copeland, H. Hemingway // Arch. Intern. Med. — 2005 Sep 26; 165(17): 2019—25.

18. Chikani V. et al. Vacations improve mental health among rural women: the Wisconsin Rural Women's Health Study / V. Chikani, D. Reding, P. Gunderson, C. A. McCarty // WMJ. — 2005 Aug; 104(6): 20—3.

19. Cohen L. et al. Women with depression risk relapse while pregnant // Mental health and Psychiatry news. — 2006 Jan. — P. 31.

20. Craig E., Judd F., Hodgins G. Therapeutic group programme for women with postnatal depression in rural Victoria: a pilot study // Australians Psychiatry. — 2005 Sep; 13(3): 291.

21. Dobalian A., Tsao J. C., Radcliff T. A. Diagnosed mental and physical health conditions in the United States nursing home population: differences between urban and rural facilities // J. Rural

Health. — 2003 Fall; 19(4): 477—83.

22. Dorsey S. M., Rodriguez H. D., Brathwaite D. Are things really so diff erent? A research fi nding of satisfaction, illness and depression in rural South African elderly // ABNF J. — 2002 Mar-Apr; 13(2): 41—4.

23. Friedman B., Conwell Y., Delavan R. L. Correlates of late — life major depression: a com parison of urban and rural primary care patients // Am. J. Geriatr. Psychiatry. — January 2007; 15: 28—41.

24. Fu C. C., Fu C. C., Lee Y. M., Chen J. D. Association between depressive symptoms and twelve-year mortality among elderly in a rural community in Taiwan // J. Formos. Med. Assoc. — 2003 Apr;

102(4): 234—9.

25. Fuh J. L. et al. Poststroke depression among the Chinese elderly in a rural community / J. L. Fuh, H. C. Liu, S. J. Wang, C. Y. Liu, P. N. Wang // Stroke. — 1997 Jun; 28(6): 1126—9.

26. Ganguli M. et al. Depressive symptoms, cognitive impairment and functional impairment in a rural elderly population in India: a Hindi version of the geriatric depression scale (GDS-H) / M. Ganguli,

S. Dube, J. M. Johnston, R. Pandav, V. Chandra, H. H. Dodge // Int. J. Geriatr. Psychiatry. — 1999 Oct; 14(10): 807—20.

27. Gary F. A., Yarandi H. N. Depression among southern rural African American women: a factor analysis of the Beck Depression Inventory-II // Nurs. Res. — 2004 Jul-Aug; 53(4): 251—9.

28. Hauenstein E. J. A nursing practice paradigm for depressed rural women: theoretical basis // Arch. Psychiatr. Nurs. — 1996 Oct; 10(5): 283—92.

29. Hesketh T., Ding Q. J. Anxiety and depression in adolescents in urban and rural China // Psychol. Rep. — 2005 Apr; 96(2): 435—44.

30. Hillemeier M. M. et al. Mental health services provided through the National Centers of Excellence in Women's Health: do they reach rural women? / M. M. Hillemeier, C. S. Weisman, K. Baker, K. Primavera // Womens Health Issues. — 2005 Sep-Oct; 15(5): 224—9.

31. Hintikka J. et al. Daily tea drinking is associated with a low level of depressive symptoms in the Finnish general population / J. Hintikka, T. Tolmunen, K. Honkalampi [et al.] // Eur. J. Epidemiol. —

2005; 20(4): 359—63.

32. Husain N. et al. Life stress and depression in a frivial area of Pakistan / N. Husain, I. B. Chaudhry, M. A. Afridi, [et al.] // The British J. of Psychiatry. — 2007; 190: 36—41.

33. Husain N. et al. Social factors associated with chronic depression among a population-based sample of women in rural Pakistan / N. Husain, R. Gater, B. Tomenson, F. Creed // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. — Vol. 39, № 8. — 2004 Aug; P. 618—624.

34. Judd F. et al. First year of practice visits for the Rural Depression Anxiety Research and Treatment General Practice program / F. Judd, A. Cockram, J. Davis, A. Fahey, G. Hodgins, H. Jackson, J. Scopelliti // Aust. J. Rural Health. — 2003 Aug; 11(4): 175—80.

35. Kim L. V. et al. Prevalence and Psychosocial Risk Factors of Depressions in Adolescents (Crosss-Cultural Study) // Soc. and Clin. Psychiatry. — 1996. — № 4. — P. 9.

36. Lee P. Relevance of depression assessment scales to primary care questioned // J. Affect. Disord. — 2007; 99: 139—145.

37. Lehtinen V. et al. Urban-rural differences in the prevalence of depression in Europe: Evidence from the ODIN project / V. Lehtinen, E. Michalak, C. Wilkinson [et al.] // European Psychiatry. — Vol. 15. —Suppl. 2. — 2000. — P. 311.

38. Lehtinen V. et al. Urban-rural differences in the occurrence of female depressive disorder in Europe Evidence from the ODIN study / V. Lehtinen, E. Michalak, C. Wilkinson, [et al.] // Social Psychiatry

and Psychiatric Epidemiology. — 2003 June. — Vol. 38. — № 6. — P. 283—289.

39. Lehtinen V. et al. The estimated incidence of depressive disorder and its determinants in the Finnish ODIN sample / V. Lehtinen, B. Sohlman, T. Salomaa, J-L. Ayuso-Mateos, C. Dowrick // Ibid. —

2005 Oct. — Vol. 40. — № 10. — P. 778—784. 40. Liu X. et al. Suicidality and correlates among rural adolescents of China / X. Liu, J. Y. Tein, Z. Zhao, I. N. Sandler // J. Adolesc. Health. — 2005 Dec; 37(6): 443—51.

41. Michalak E. E. et al. Prevalence and risk factors for depression in a rural setting Results from the North Wales arm of the ODIN project / E. E. Michalak, C. Wilkinson, K. Hood, J. Srinivasan, C. Dowrick, G. Dunn // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. -2002. - Vol. 37. - № 12. - P. 567-571.

42. Murray L., Cooper P. J. Postpartum depression and child development. — New York, NY: Guildford Press, 1997. — P. 54—81.

43. Nahcivan N. O., Demirezen E. Depressive symptomatology among Turkish older adults with low incomes in a rural community sample // J. Clin. Nurs. — 2005 Nov; 14(10): 1232—40.

44. Patrick J. H. et al. The effects of depressed affect on functional disability among rural older adults / J. H. Patrick, J. C. Johnson, R. T. Goins, D. K. Brown // Qual. Life Res. — 2004 Jun;13(5): 959.

45. Paul S. F., Liu P., Jianping H. M.Song Suicide rates in China during a decade of rapid social changes // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. - 2005 Oct. - Vol. 40. - № 10. -P. 792-798.

46. Peden A. R., Reed D. B., Rayens M. K.Depressive symptoms in adolescents living in rural America // J. Rural Health. — 2005 Fall; 21(4): 310—6.

47. Perez-Jara J. et al. Non diagnosed depression among the institutionalized population in a rural area / J. Perez-Jara, E. Lucia, F. Mayo, J. J. Leon, J. Alvarez, F. Frei, A. Enguix // Int. J. Geriatr. Psychiatry. — 2002 Oct; 17(10): 974—5.

48. Puskar K., Sereika S., Tusaie-Mumford K. Effect of the Teaching Kids to Cope (TKC) program on outcomes of depression and coping among rural adolescents // J. Child. Adolesc. Psychiatr. Nurs. —

2003 Apr-Jun; 16(2): 71—80.

49. Quine S. et al. Health and access issues among Australian adolescents: a rural-urban comparison / S. Quine, D. Bernard, M. Booth, M. Kang, T. Usherwood, G. Alperstein, D. Bennett // Rural Remote

Health. — 2003 Oct-Dec; 3(3): 245.

50. Rola J. Depression in adolescents from diff erent environments: town and village // Psychiatr. Pol. — 2005 May-Jun; 39(3): 537—47.

51. Rost K. et al. Rural-Urban differences in hospitalization rates of primary care patients with depression / K. Rost, S. Adams, S. Xu, F. Dong // Psychiatr. Serv. — 2007; 58: 471.

52. Scott B. et al. Epidemiology of major depression in a predominantly rural health region / B. Scott, A. Patten, L. S. Heather [et al.] // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. — Vol. 38. —

2003 July. — № 7. — P. 360—365.

53. Simons L., Havens J.A. Rural Americans more likely to selfmedicate // J. Affect. Disord. — 2007; 99: 265—271.

54. Stallones L., Beseler C. Safety practices and depression among farm residents // Ann. Epidemiol. — 2004 Sep; 14(8): 571—8.

55. Stimpson J. P., Tyler K. A., Hoyt D. R.Effects of parental rejection and relationship quality on depression among older rural adults // Int. J. Aging. Hum. Dev. — 2005; 61(3): 195—210.

56. Swenson C. J. et al. Depressive symptoms in Hispanic and non- Hispanic White rural elderly: the San Luis Valley Health and Aging Study / C. J. Swenson, J. Baxter, S. M. Shetterly, S. L. Scarbro, R. F. Hamman //Am. J. Epidemiol. — 2000 Dec 1; 152(11): 1048—55.

57. Uphold C. R. et al. Mental health differences between rural and urban men living with HIV infection in various age groups /C. R. Uphold, D. Rane, K. Reid, S. L. Tomar // J. Community Health. —2005 Oct; 30(5): 355—75.

58. Walters K. et al. Local area deprivation and urban-rural differences in anxiety and depression among people older than 75 years in Britain / K. Walters, E. Breeze, P. Wilkinson, G. M. Price, C. J. Bulpitt, A. Fletcher // Am. J. Public. Health. — 2004 Oct; 94(10): 1768—74.

59. Wang J. J. Prevalence and correlates of depressive symptoms in the elderly of rural communities in southern Taiwan // J. Nurs. Res. — 2001 Jun; 9(3): 1—12.

60. Wang P. N. et al. Subjective memory complaint in relation to cognitive performance and depression: a longitudinal study of a rural Chinese population / P. N. Wang, S. J. Wang, J. L. Fuh, [et al.] // J. Am. Geriatr. Soc. — 2000 Mar; 48(3): 295—9.

61. Wauterickx N., Bracke P. Unipolar depression in the Belgian population Trends and sex differences in an eight-wave sample // Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. — 2005. — Vol. 40. —

№ 9. — P. 691—699.

62. Wright M. J. et al. Caring for depressed patients in rural communities: general practitioners' attitudes, needs and relationships with mental health services / M. J. Wright, K. D. Harmon, J. A. Bowman, T. J. Lewin, V. J. Carr // Aust. J. Rural Health. — 2005 Feb; 13(1): 21—7.

63. Yahya S., Rehan N. Age, pattern and symptoms of menopause among rural women of Lahore // J. Ayub. Med. Coll. Abbottabad. — 2002 Jul-Sep; 14(3): 9—12