asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10
^

ДОДАТОК Е


(довідковий)

РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНОГО НАПИСУ, ДОДАТКОВИХ ГРАФ ДО НЬОГО ТА РОЗМІРНИХ РАМОК НА АРКУШАХ^

ДОДАТОК Ж


(довідковий)

Форма 7 – СпецифікаціяФорма 8 – Групова специфікація


^ Вказівки щодо заповнення специфікації та групової специфікації

У специфікаціях вказують:

а) у графі "Поз." – позиції (марки) елементів конструкцій, установок;

б) у графі "Позначення" – позначення основних документів на елементи конструкцій, які записують у специфікацію, обладнання та виробів або стандартів (технічних умов) на них;

в) у графі "Найменування" – найменування елементів конструкцій, обладнання, виробів та їх марки. Допускається на групу однойменних елементів вказувати найменування один раз і його підкреслювати;

г) у графі "Кільк." форми 7 – кількість елементів. У графі "Кільк..." форми 8 – замість трьох крапок записують "за схемою", "на поверх" тощо, а нижче – порядкові номери схем розташування або поверхів;

д) у графі "Маса од., кг" – масу у кілограмах. Допускається наводити масу у тоннах, але з позначенням одиниці виміру;

е) у графі "Примітка" – додаткові відомості, наприклад, одиницю вимірювання маси.
^

ДОДАТОК Й


(обов'язковий)

Форма 9 – Дозвіл на внесення змінВказівки щодо заповнення дозволу на внесення змін

У графах дозволу вказують:

а) у графі 1 – позначення дозволу, яке складається з порядкового номера дозволу за книгою реєстрації дозволів згідно з ДСТУ Б.А.2.4-20 і через дефіс – двох останніх цифр року.

Приклад

15-97;

б) у графі 2 – позначення документа, в який вносять зміну;

в) у графі 3 – найменування підприємства, будинку (споруди), який будується;

г) у графі 4 – черговий порядковий номер, що надають змінам, які вносять у документ за одним дозволом. Його вказують для всього документа незалежно від того, на скількох аркушах він виконаний. Порядкові номери змін позначають арабськими цифрами;

д) у графі 5 – номери аркушів документа, в які вносять зміни;

е) у графі 6 – зміст зміни у вигляді текстового опису і/або графічного зображення;

ж) у графі 7 – код причини зміни у відповідності з таблицею И. 1.

Таблиця И.1

^ Код причини зміни

Причини зміни

1

Введення удосконалень

2

Зміна стандартів і норм

3

Додаткові вимоги замовника

4

Усунення помилок


и) у графі 8 – додаткові відомості:

к) у графах 9-11 – прізвища осіб, які підписують дозвіл, їх підписи і дата підписання;

л) у графі 12 – найменування проектної організації та підрозділу (відділу), який склав дозвіл;

м) у графах 13-16 – найменування відповідних підрозділів або організацій, посади або характер виконаної роботи та прізвища осіб, з якими у встановленому порядку узгоджують дозвіл, їх підписи і дати підписання;

н) у графі 17 – порядковий номер аркуша дозволу. Якщо дозвіл складається з одного аркуша, графу не заповнюють;

п) у графі 18 – загальне число аркушів дозволу.
^

ДОДАТОК К


(рекомендований)

Форма 10 – Таблиця реєстрації змін
Вказівки щодо заповнення таблиці реєстрації змін

У графах таблиці реєстрації змін вказують:

а) у графах "Змін.", "Номер док.", "Підп." і "Дата" – аналогічно заповненню відповідних граф таблиці змін;

б) у графах "Номери аркушів (сторінок) змінених, замінених, нових, анульованих" – номери аркушів (сторінок) відповідно змінених, замінених, доданих та анульованих за даним дозволом.

При заміні всього документа у графі "Номери аркушів (сторінок) замінених" указують "Всі";

в) у графі "Всього аркушів (сторінок) у док." – число аркушів (сторінок) у документі. Графу заповнюють у випадку заповнення граф "Номери аркушів (сторінок) нових" і/або "Номери аркушів (сторінок) анульованих".
^

ДОДАТОК Л


(обов'язковий)

Форма 11 Штамп анулювання (заміни) оригіналу документа^ Вказівки щодо заповнення штампу анулювання (заміни) оригіналу документа

У штампі вказують:

а) у рядку 1 – порядковий номер чергової зміни документа, відповідно до якого аркуш анульований або замінений (наприклад, "Зм. 3"). При анулюванні аркуша слово "Замінений" у штампі закреслюють;

б) у графах 2-5 – посада, прізвище, підпис оосби, відповідальної за внесення змін, і дату підписання.
^

ДОДАТОК М


(обов'язковий)

Форма 12 – Штампи прив'язки (перший титульний аркуш)
Форма 13 – Штамп прив'язки (наступні аркуші)


^ Вказівки шодо заповнення штампів прив'язки

При заповненні штампів прив'язки вказують:

а) у графі 1 – нове позначення документа, який прив'язують;

б) у графі 2 – найменування організації, яка виконала прив'язку;

в) у графі 3 – найменування підприємства, будинку або споруди, які будуються і для яких виконана прив'язка;

г) у графі 4-7 – посади та прізвища осіб, відповідальних за прив'язку, а також особи, яка здійснила нормоконтроль, їх підписи і дати підписання;

д) у графі 8 – інвентарний номер, наданий прив'язаному документу;

е) у графі 9 – число аркушів прив'язаного документа;

ж) у графах 10, 11 – підпис особи, яка прийняла прив'язаний документ на зберігання, і дату підписання.
^

ДОДАТОК Н


(довідковий)

Форма 14 – Обкладинка
Примітка 1. Найменування органу управління вказують для державних проектних організацій та корпо­ративних підприємств і інших об'єднань.

Примітка 2. У графі "Найменування виконавця проектних робіт" допускається відображати товарний знак (за наявності), поштову адресу виконавця та сертифікати якості (за наявності).
^

ДОДАТОК П


(обов'язковий)

Форма 15 – Титульний аркуш
Примітка 1. Найменування органу управління вказують для державних проектних організацій та корпо­ративних підприємств і інших об'єднань.

Примітка 2. Поле для підписання документа заповнюють у відповідності з вказівками розділу 10.

Примітка 3. У графі "Найменування виконавця проектних робіт" допускається відображати товарний знак (за наявності), поштову адресу виконавця та сертифікати якості (за наявності).
^

ДОДАТОК Р


(обов'язковий)

Форма 16 – Склад проекту
Вказівки щодо заповнення відомості

У відомості вказують:

- у графі "Номер тому" – номер тому або його частини;

- у графі "Позначення" – позначення документа (основного комплекту), вказане на титульному аркуші, і за необхідності найменування або розпізнавальний індекс організації, яка випустила документ;

- у графі "Найменування" – найменування документа (основного комплекту) у точній відповідності з найменуванням, вказаним на титульному аркуші:

- у графі "Примітка" – додаткові відомості.
^

ДОДАТОК С


(обов'язковий)

Форма 17 – Відомість про учасників проектування по кожному розділу проекту^

ДОДАТОК Т


(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша Т.1
Приклад оформлення аркуша змісту Т.2Приклад оформлення аркуша складу проекту Т.3Приклад оформлення аркуша підтвердження ГАП (ГІП) Т.4Приклад оформлення аркуша відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту Т.5Код УКНД 01.100.30; 91.010.30
Ключові слова: робоча документація, робочі креслення, загальні дані з робочих креслень, склад, основні комплекти, специфікації, внесення змін, прив'язка, проектна документація, графічні і текстові документи, титульний аркуш, основні написи, підписи.

* Виконують за необхідності.

* Для розділів проекту, які відносяться до об'єкта будівництва у цілому (загальна пояснювальна записка, генеральний план і транспорт тощо), цю частину базового позначення, як правило, замінюють цифрою "О".

** Для робочих креслень лінійних споруд, генерального плану, зовнішніх комунікацій цю частину базового позначення, як правило, замінюють цифрою "О" або виключають.
<< предыдущая страница