asyan.org
добавить свой файл
1


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Уманської райдержадміністрації

______________ О.А.Супрунець

«______»________________2013


ПОЛОЖЕННЯ

про районний табір «Лідер»

на базі Городецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.1. Загальна частина
1.1.Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку табір «Лідер» (далі – табір) - тимчасово діючий, пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

1.2.Табір у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням.
^ 2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого закладу
2.1.Табір не має статусу юридичної особи.

2.2.Табір діє на підставі положення, розробленого відповідно Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», яке затверджується засновником.

2.3.У таборі період оздоровчої зміни становить 21 день, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

2.4.Табір приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у зазначеному закладі самостійно. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я дитини.

2.5.Засновником табору є відділ освіти Уманської райдержадміністрації (далі - Засновник). Форма власності табору - комунальна.

2.6.Засновник табору забезпечує його функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
^ 3. Порядок прийому дітей до дитячого закладу
3.1.До табору діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.

3.2.Прийом дітей до табору здійснюється на підставі списків та за наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого МОЗ.

3.3.З урахуванням віку та інтересів дітей у таборі створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів.

3.4.Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у таборі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.

3.5.Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі.

Негайне відрахування дитини із дитячого закладу та відправлення до місця постійного проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників на підставі рішення педагогічної ради табору в разі неодноразового та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку табору.
^ 4. Організація оздоровчо-виховного процесу

та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у таборі
4.1.Працівники табору відповідно до своїх функціональних повноважень, несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

4.2.Надання дітям та працівникам табору медичної допомоги на дошпітальному етапі та лікування здійснюється медичними працівниками табору. Надання дітям та працівникам табору невідкладної медичної допомоги, зокрема стаціонарної, здійснюється Уманською центральною районною лікарнею.

4.3.Споруди, будівлі та інші приміщення табору повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.

У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором навчального закладу.

4.4.Табір забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

4.5.Табір організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).

4.6.У таборі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого майна, надання медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.
^ 5. Управління та кадрове забезпечення табору
5.1.Табір очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади засновник табору, відповідно до чинного законодавства.

5.2.Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю табору.

5.3.Директор табору:

-затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників табору;

-організовує інструктаж працівників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;

-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

-здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;

-розпоряджається в установленому порядку майном і коштами табору;

-представляє інтереси табору на підприємствах, в установах та організаціях;

-звітує перед засновником про результати діяльності табору;

-видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

-забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників табору та штатний розпис за погодженням із засновником;

-вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників табору;

-несе відповідальність за виконання покладених на табір завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності табору.

5.4.У таборі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор табору.

5.5.Педагогічна рада табору розробляє календарний план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи табору, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих змін, приймає рішення про відрахування дітей із табору за порушення вимог внутрішнього розпорядку.

5.6.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб табору. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.

5.7.На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.

5.8.Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в табір, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

5.9.Для роботи в таборі в літній період та під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.

5.10.Під час оформлення на роботу працівники табору проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

5.11.Засновник мають право встановлювати розмір оплати праці працівників табору відповідно до галузевих тарифних ставок.
^ 6. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку в таборі
6.1.До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники табору, представники підприємств, установ та організацій - засновників табору, представники професійних спілок та інших об'єднань громадян.

6.2.Працівники табору мають право на:

-внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;

-участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування табору, в заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;

-вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

-соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;

6.3.Працівники дитячого закладу зобов'язані:

-педагогічні та медичні - перед початком роботи пройти спеціальну підготовку в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту;

-під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

-дотримуватися вимог положення табору, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

-берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

-виконувати накази і розпорядження директора табору.

6.4.Діти під час перебування у таборі мають право:

-на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

-на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

-самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку табору;

-здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними стандартами освіти;

-отримувати послуги з оздоровлення та відпочинку;

-на раціональне харчування;

-брати участь в управлінні табором;

-звертатися до адміністрації табору для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

-у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

Діти під час перебування у таборі зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку табору.

6.5.Батьки або інші законні представники дітей мають право:

-ознайомитися із положенням табору, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

-захищати права та законні інтереси дитини;

-звертатися до адміністрації табору, його засновника, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу.

6.6.Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:

-забезпечити дитину на час перебування у таборі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

-провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;

-забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

-подавати інформацію працівникам табору, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

-відвідувати дитину в таборі та у визначений строк, забрати її з табору;

-відшкодувати заподіяні табору збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

-у разі прийняття рішення педагогічною радою табору про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку табору та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з табору відшкодувати витрати, понесені табором, на супроводження дитини до місця постійного проживання.
^ 7.Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база дитячого закладу
7.1.Фінансово-господарська діяльність табору провадиться відповідно до його положення та законодавства.

7.2.Фінансування табору комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.3.Табір у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

-cамостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його рахунок;

-користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований, розвивати та утримувати матеріально-технічну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та положення;
8.Державний контроль за діяльністю дитячих закладів
Державний контроль за діяльністю табору в межах повноважень, передбачених законом, здійснюють органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить табір.