asyan.org
добавить свой файл
1
Теми з фізики для груп, які працюють в режимі дистанційного навчання
10.03.2012 за розкладом середи
25 група: Електрична і магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Завдання:

 1. Законспектувати ст.77-83.

 2. Записати задачу зі ст. 84.

 3. Розв»язати впр.13 (1, 2), ст.84.

Підручник: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. Фізика-11. Рівень стандарту. – Київ «Генеза», 2011.
26 група: Розв’язування задач з теми «Коливання та хвилі»

Завдання:

 1. Розв’язати задачі № 1194, 1195, 1199.
11 група (фізика): Узагальнення та систематизація знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

Завдання:

Підготувати письмові відповіді на тестові завдання, які подано нище.

Варіант 1

 1. Знайдіть неправильне твердження:

 1. всі тіла складаються з молекул і атомів,

 2. молекули і атоми перебувають в безперервному хаотичному русі,

 3. атоми і молекули не взаємодіють між собою.

 1. Броунівський рух – це...

 1. рух частинок завислих в рідині або газі, зумовлений впорядкованим рухом молекул,

 2. рух частинок завислих в рідині або газі, зумовлений безладним рухом молекул,

 3. рух молекул і атомів в речовині, зумовлений зміною температури.

 1. Рівняння стану газу пов’язує між собою ...

 1. тиск, об’єм, температуру,

 2. масу, тиск, температуру,

 3. тиск, масу, об’єм.

 1. Який це закон?

Для сталої маси газу при сталій температурі добуток тиску газу на його об’єм є величиною сталою.

 1. Гей-Люссака,

 2. Бойля-Маріотта,

 3. Шарля.

 1. Ідеальним газом називається газ...

1) масою молекул якого можна знехтувати,

2) всі молекули є матеріальними точками,

3) силами молекулярного притягання можна якого можна знехтувати.

 1. Кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла на 10С, називається...

 1. питомою теплоємністю,

 2. теплоємністю,

 3. коефіцієнтом теплопровідності.

 1. Рідину називають незмочуючою якщо...

 1. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

 2. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

 3. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла рівні з силами взаємодії між молекулами рідини.

 1. Напруга, при якій для матеріалу, що його піддано деформації, перестає виконуватись закон Гука, називається...

 1. межею пружності,

 2. межею міцності,

 3. межею пропорційності.

 1. Тиск насиченої пари...

 1. залежить від об’єму прямо пропорційно,

 2. залежить від температури прямо пропорційно,

 3. залежить від об’єму і температури обернено пропорційно.

 1. Тіла, які мають однакові фізичні властивості в різних напрямках, називаються...

 1. анізотропними,

 2. аморфними,

 3. ізотропними.


Варіант 2

  1. Явище проникнення молекул одної речовини в проміжки між молекулами іншої речовини називається...

 1. осмос,

 2. дифузія,

 3. тепловий рух.
  1. Яке твердження вірне:

 1. у газах сили відштовхування переважають над силами притягання між молекулами, що зумовлює властивість газу поширюватись по всьому об’єму посудини,

 2. в твердому тілі атоми розміщені нерухомо у вузлах кристалічних решіток,

 3. сили зчеплення у рідинах значні, і рідина змінює свою форму тому, що молекули легко зміщуються одна відносно одної.

  1. Який це закон?

Для сталої маси газу при сталому тиску відношення об’єму газу до його температури є величина стала.

1)Гей-Люссака,

2)Бойля-Маріотта,

3)Шарля.

  1. Найменша частинка речовини, що зберігає її властивості і може існувати самостійно – це ...

 1. атом,

 2. молекула,

 3. іон.

  1. Мірою середньої кінетичної енергії руху молекул є ...

 1. тиск,

 2. концентрація,

 3. температура.

  1. Процес плавлення відбувається при...

 1. підвищенні температури,

 2. сталій температурі,

 3. зменшенні внутрішньої енергії.

  1. Сублімація – це...

 1. процес переходу речовини з газоподібного стану в твердий,

 2. явище зміни об’єму тіла при зміні температури,

 3. процес переходу речовини з твердого стану в газоподібний.

  1. Температура при якій пара, що є в повітрі стає насиченою називається...

 1. критичною температурою,

 2. точкою роси,

 3. абсолютною температурою.

  1. Рідину називають змочуючою якщо...

  1. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

  2. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

  3. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла рівні з силами взаємодії між молекулами рідини.

  1. Напруга, при якій матеріал, що його піддано деформації, руйнується, називається...

 1. межею пружності,

 2. межею міцності,

 3. межею пропорційністю.


11 група (геометрія): Кути в просторі.

Завдання: 1. Законспектувати матеріал, який подано нище.


2. Дати усні відповіді на запитання:


12 група: Відносність одночасності подій

Законспектувати матеріал, який подано нище.