asyan.org
добавить свой файл
1
Погоджено ____________ Затверджено

Заступник директора Директор школи

з навчально-виховної роботи _____________ С. І. Петров

______________Л. О. Баглай

Основи теорії літератури

10 клас (факультатив)

Календарно-тематичне планування складено за Програмою спецкурсу для 10 класу

Укладач програми: Наталя Невінчана.

Рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2006р.

1/11-4291^ Зміст уроку

Дата

Примітки

1

Література як мистецтво слова. Художній образ та літературний тип.2

Ідея художнього твору. Проблематика та конфлікти.3

Визначення художніх образів; теми твору та його мотивів, ідеї твору,його проблем.4

Композиція. Сюжет, поза сюжетні елементи. Фабула твору.5

Визначення особливостей композиції літературних творів.6

Епітет. Постійний епітет. Порівняння та його різновиди. Метафора.7

Метонімія та її різновиди.8

Гіпербола. Літота.9

Символ. Крилаті вирази.10

Види комічного.11

Визначення тропів та засобів комічного.12

Інверсія. Тавтологія. Антитеза.13

Анафора та епіфора.14

Риторичні фігури.15

Алітерація. Асонанс.16

Визначення особливостей поетичного синтаксису.Погоджено ____________ Затверджено

Заступник директора Директор школи

з навчально-виховної роботи _____________ С. І. Петров

______________Л. О. Баглай

Основи теорії літератури

10 клас (факультатив)

ІІ семестр^ Зміст уроку

Дата

Примітки

17

Поняття про віршовий ритм, стопу. Віршові розміри. Двоскладові та трискладові стопи.18

Рима, асонанс.19

Визначення віршового розміру, особливості рими.20

Римування. Основні види римування.21

Види строф:двовірш,тривірш,терцина.22

Види строф. Верлібр.23

Визначення типу римування, видів поетичних строф.24

Ознаки фольклору. Міфи.25

Казки. Особливості казок.26

Види казок, їх особливості.27

Легенди та перекази.28

Народні байки. Народні анекдоти.29

Народні пісні.30

Обрядова пісенна творчість.31

Епічні пісні.32

Побутові пісні. Коломийки.33

Прислів’я та приказки. Загадки. Скоромовки.34

Визначення фольклорних жанрів, видів казок та пісень.35

Підсумок за рік.