asyan.org
добавить свой файл
1


ДОГОВІР
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯм. Київ


07 листопада 2003 року

ДП “_____________________”, названий у подальшому Депонент, в особі Директора ____________________________________________, що діє на підставі __________________, з одного боку, і

ТОВ “___________________”, названа у Охоронець, в особі Шаламай О.М., що діє на підставі _____________________ з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Депонент передає, а Охоронець приймає на відповідальне зберігання товар згідно специфікації, що є невід’ємною частиною даного Договору, названі у подальшому "майно", вартістю, згідно приходних або супроводжувальних документів.
^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОХОРОНЦЯ
2.1. Охоронець зобов'язаний:

2.1.1. прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в період дії цього Договору;

2.1.2. зберігати товар, що належить Депоненту, окремо від інших товарів, з виконанням усіх необхідних умов, які забезпечують збереження товару;

2.1.3. нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Депонента, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Депонента до закінчення його зберігання;

2.1.4. повернути майно Депоненту по першій вимозі.

2.2. Якщо при прийманні Охоронцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявляться ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, а також у випадку спричинення будь-ким збитків майну Депонента, Охоронець зобов'язаний вжити заходів по охороні прав Депонента, зібрати необхідні докази і повідомити Депонента. Якщо Охоронець своєчасно не повідомить Депоненту, він несе відповідальність за збитки, спричинені неповідомленням.

2.3. Охоронець має право використовувати в господарській діяльності передане на зберігання майно.

2.4. Охоронець має право відмовитися від прийнятого доручення, якщо Депонент грубо порушив умови цього Договору. У цьому випадку він зобов'язаний письмово повідомити Депонента про свою відмову. Цей Договір зберігає силу протягом 60 робочих днів, з дня одержання Депонентом повідомлення Охоронця про відмову.

^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПОНЕНТА
3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. надати Охоронцю майно не пізніше, ніж через 10 робочих днів після офіційного повідомлення Охоронця;

3.1.2. після закінчення строку дії Договору забрати у Охоронця майно;

3.2. Депонент має право у будь-який час вимагати у Охоронця повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.
^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Охоронець несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Депоненту. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, Охоронець повинен за свій рахунок повернути Депоненту рівну кількість аналогічного майна в належному стані.

4.2. У випадку відмови Охоронця прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 10 % від вартості майна.

4.3. У випадку неповернення майна Депоненту за першою вимогою, Охоронець повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 0,5 % від вартості майна за кожний день затримки.

4.4. Якщо Охоронець зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Депонент повинен відшкодувати Охоронцю ці збитки.
^ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо Сторонам не вдалося досягти згоди протягом 45 робочих днів, спір вирішується в господарському суді за місцем знаходження Відповідача. Сторони признають рішення господарського суду кінцевим і обов'язковим для виконання.

^ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє протягом одного календарного року але в будь-якому випадку до 17 квітня 2003 року.

6.2. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

6.3. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної зі Сторін.


ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Депонент:

Охоронець:
Підписи:
Депонент: ______________________

Охоронець: _______________________

М. П.

М. П.