asyan.org
добавить свой файл
1
Білет № 6

1. Уявіть собі, що Ви берете участь у міжнародній конференції. Пред­ставте політичний устрій України на цій конференції.
1. Dear friends! 2. I am very glad to be the participant of this international conference and to represent my native country Ukraine here. 3. I am a member of the Ukrainian delegation, and I would like to make a report about state system of my country. 4. The independence of Ukraine was proclaimed on the 24th of August, 1991. 5. Its sovereignty is now recognized by all the countries of the world. 6. Ukraine has its own government, state symbols, Constitution and currency. 7. There are 24 administrative districts and the Crimean autonomous republic in Ukraine. 8. By the form of the government, Ukraine combines the elements of presidential and parliamentary republic. 9. The power in the country is divided into legislative, executive and judicial.

10. The head of the state is the President, who is elected by Ukrainians at a general election for a period of five years. 11. He is also the head of the Armed Forces of Ukraine.12. The main legislative body of Ukraine is Verkhovna Rada or the Parliament. 13. It consists of 450 deputies. 14. They make the laws of the country. 15. The deputies are elected every four years on the last week of March.16. The executive power is carried out by the Cabinet of Ministers which is responsible for the realisation of laws adopted by the Parliament. 17. It also coordinates the daily administration of the government. 18. The judicial power is represented by the system of courts. 19. The Supreme Court is the highest judicial body. 20. The Constitutional Court guarantees the accordance of the newly-adopted laws to the Constitution of Ukraine.21. The political system of Ukraine also includes many political parties and organisations.


1. Дорогі друзі! 2. Я дуже радий бути учасником цієї між­народної конференції і пред­ставляти тут мою рідну країну Україну. 3. Я - член української делегації і хотів би зробити доповідь про державну систему моєї країни.

4. Незалежність України була проголошена 24 серпня 1991 року. 5. Її суверенітет за­раз визнаний всіма країнами світу. 6. Україна має власний уряд, державні символи, Кон­ституцію і валюту. 7. В Україні 24 адміністративні області й Ав­тономна Республіка Крим. 8. За формою правління Україна по­єднує елементи президентської і парламентської республіки. 9. Влада в країні поділяється на законодавчу, виконавчу і судову.10. Глава держави — Пре­зидент, який обирається укра­їнцями на загальних виборах на п'ятирічний термін. 11. Він також глава Збройних сил Укра­їни.

12. Головний законодавчий орган України — Верховна Рада, або Парламент. 13. Він складається з 450 депутатів. 14. Вони створюють закони кра­їни. 15. Депутати обираються кожні 4 роки в останній тиждень березня.16. Виконавча влада здійсню­ється Кабінетом Міністрів, який відповідає за виконання законів, прийнятих Парламентом. 17. Він також координує повсякденне ведення справ урядом.

18. Судова влада представлена системою судів. 19. Верховний Суд — вищий судовий орган. 20. Конституційний Суд гарантує відповідність щойно прийнятих законів Конституції України.21. Політична система України також включає в себе багато політичних партій і організацій.

Vocabulary:

a participant [pa:'tisipqnt] учасник

represent [,reprI’zent] - представляти

delegation [delI’geISqn] - делегація

independence [,IndI’pendqns] - незалежність, самостійність

proclaim [prq’kleim] -проголошувати;

sovereignty ['sOvrqnti] -суверенітет, незалежність

to recognize ['rekqgnaiz] - визнавати

government [‘gAvnmqnt] –уряд

symbol [‘sImbql] -символ,

currancy ['kArqnsi] – валюта

administrative [qd’mInIstrqtIv] - адміністративний,

Crimean [kraI’mIqn] – кримський

Autonomous [O:’tOnqmqs] – автономний

Combine [kqm’baIn] -об'єднувати(ся)

Element [‘elImqnt]- елемент;

Presidential [,prezI’denSql] – президентський

Parliamentary [,pRlq’mentqrI] - парламентський;

Power [‘pauq] – влада

Divide [dI’vaId] -ділити(ся)

legislative ['ledZislqtiv] -законодавчий

executive [ig'zekjutiv] - виконавчий

judicial [dZu:'diSql] -судовий

elect [I’lekt] - обирати; вибирати

period [‘pIqrIqd] - період; відрізок часу

Armed Forces [Rmd ‘fO:sIz] - збройні сили

Deputy [‘depjutI] - депутат,

Carry out [’kxrI…] - виконувати; проводити

Responsible [rIs’pOnsqbl]- відповідальний

Realisation [rIqlaI’zeISqn]

Adopt [q’dOpt] -приймати,

Coordinate [kqu’O:dIneIt] -координувати, узгоджувати

Administration [qd,mInI’streISqn]

Guarantee [,gxrqn’ti:]-гарантувати; забезпечувати

Accordance [q’kO:dqns] – відповідність

Political [pq’lItIkql] - політичний