asyan.org
добавить свой файл
1
Залік №2 біологія-12

І рівень 3 бали (по 1 балу)
1. Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю:

А рибосом; Б клітинної стінки; В ядра; Г цитоплазми.
2. Спадкова інформація збудника синдрому набутого імунодефіциту міститься в:

А молекулі білка; Б ядрі; В нуклеоїді; Г молекулі РНК.
3. Які бактерії є збудниками хвороб людини?

А нітрифікуючі; Б молочнокислі палички; В золотисті стафілококи; Г денітрифікуючі
ІІ рівень 6 балів (по 2 бала)
4. Одноклітинні зелені водорості в складі лишайника виконують функцію:

^ А усмоктування води з мінеральними речовинами; Б утворення верхньої кірочки; В синтезу органічних речовин; Г прикріплення до субстрату.
5. Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму? А вуглеводів; Б ліпідів; В білків; Г нуклеїнових кислот
6. У біологічній лабораторії студенти вивчають біополімери. Яка органічна сполука НЕ є об’єктом їхніх досліджень?

А холестерин; Б крохмаль; В альбумін; Г хітин
ІІІ рівень 9 балів (по 3 бали)
7. Порівняно з природними біогеоценозами агроценози:

^ А мають більше трофічних рівнів; Б стійкіші відносно коливань температури; В мають вищу біопродуктивність; Г різноманітніші за видовим складом.
8. Укажіть правильні твердження щодо ланцюгів живлення.

I. Кожна ланка ланцюга живлення займає окремий трофічний рівень.

II. Кожна наступна ланка в ланцюзі живлення накопичує біомасу, що дорівнює біомасі попередньої ланки.

А правильне лише І Б правильне лише ІІ В обидва правильні Г обидва неправильні
9. У якій оболонці Землі відбувається формування мікоризи?

А стратосфері; Б тропосфері; В гідросфері; Г літосфері
ІV рівень 12 балів (по 4 бали)
10. Згідно із вченням В.І. Вернадського про біосферу жива речовина відзначається:

^ А постійним обміном речовин із середовищем; Б стабільністю біомаси та біопродуктивності; В постійним зменшенням біомаси; Г переважанням біомаси гетеротрофів.
11. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (В) домінує над жовтим (в), дископодібна форма (С) над кулеподібною (с). Установіть відповідність між схемою схрещування фігурних гарбузів та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

1 Ввсс × Ввсс А 1 (білі кулеподібні) : 2 (жовті кулеподібні) :

^ 2 Ввсс × ввсс 1 (жовті дископодібні)

3 ВвСс × ВвСс Б 1 (білі дископодібні) : 1 (білі кулеподібні) :

4 ВвСс × ввсс 1 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні)

^ В 1 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні) Г 9 (білі дископодібні) : 3 (білі кулеподібні) :

3 (жовті дископодібні) : 1 (жовті кулеподібні) Д 3 (білі кулеподібні) : 1 (жовті кулеподібні)
12. Визначте правильні характеристики процесу транскрипції.

Локалізація

1 ядро

2 комплекс Гольджi

3 лізосома

Основне призначення

1 синтез ДНК

2 синтез РНК

3 синтез білка

Основний учасник процесу

1 ДНК-полімераза

2 РНК-полімераза

3 рибосома