asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ім. Вадима Гетьмана
Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра політології та соціології

ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з навчальної роботи ____________________ А.М. Колот “ 2010 р.


Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ»
Укладач: к. політ. н., доц. Бульбенюк С.С.


Декан факультету

___________________ В.Я. Кардаш “ ” березня 2010 р.
Завідувач кафедри

___________________ В.Ф. Смолянюк

” березня 2010 р.
Київ 2010

 1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни “ПОЛІТОЛОГІЯ”


ТЕМА 1. Політологія як наука

 1. Політологія як наука. Предмет політології.

 2. Категорії та закономірності політології як науки.

 3. Система методів політологічного пізнання. Які найважливіші з них, на Вашу думку?

 4. Місце політології в системі суспільно-гуманітарних наук.

 5. Основні завдання та функції політології. Особиста думка.

 6. У який історичний період політична наука оформилась як самостійна наукова дисципліна? Які існували причини для цього?

 7. Зростання ролі і значення науки про політику на сучасному етапі. Місце політології в Україні.

 8. Значення політології для формування політичної свідомості і культури студентів.

 9. Основні етапи розвитку політичної науки.

 10. Теоретичний та прикладний аспекти сучасної політичної науки.ТЕМА 2. Політика як суспільне явище

 1. Визначте сутнісні ознаки категорії «політика». Як вони виявляються в українській політиці?

 2. “Політичне життя суспільства” як загальна систематизуючи політологічна категорія. Характеристика політичного життя сучасної України.

 3. Основні види та напрямки політики.

 4. Які причини виникнення політики в суспільстві?

 5. Які функції політика виконує в суспільстві? Виділіть, на ваш погляд, найбільш важливі функції та аргументуйте свій вибір.

 6. Політика як наука і мистецтво. Наведіть приклади з політичного життя.

 7. Взаємозв’язок політики і економіки як механізмів регуляції суспільного життя. Назвіть особливості їхнього прояву в Україні.

 8. Коли виникла національна проблема, які причини її появи та основні форми її розв’язання?

 9. Що є спільне, а що – відмінне в поняттях “етнос”, “національність”, “нація”?

 10. Соціальна політика. Формування середнього класу – необхідна умова соціального розвитку України. Якою є соціальна політика сучасної України?

 11. Політична діяльність та її основні форми.

 12. Активна та пасивна політична позиція особи. Наведіть приклади.

 13. Права людини як критерій гуманізму в політиці.

 14. Конституція України про політичні права та свободи людини і громадянина і практика їх реалізації.

 15. Міжнародна політика. Україна в системі сучасних міжнародних відносин.

 16. Особистість як об’єкт і суб’єкт політики. Наведіть приклади.

 17. Реалізація політичних прав громадянина в сучасній Україні.

 18. Політична участь та її основні форми. Фактори, що визначають види політичної участі.

 19. Політичне відчуження та його прояви.

 20. Різні типи особистостей по відношенню до політики.

 21. Які соціальні верстви українського суспільства демонструють високу політичну активність? А які найменшу? Як ви думаєте: чому?

 22. Політичний менеджмент. Особливості в сучасній Україні.

 23. Політичний маркетинг. Особливості в сучасній Україні.ТЕМА 3. Влада

 1. Поняття, природа та риси політичної влади.

 2. Коли і чому виникла влада?

 3. Політична влада та її функції, як вони виявляються в сучасній Україні?

 4. Основні концепції влади.

 5. Теорія розподілу влади, її сутність та значення. Особливості прояву в Україні.

 6. Чи можливо звести владу до одного тільки насильства? Якщо ні, то чому?

 7. Що означає легітимність політичної влади? Типи легітимності.

 8. Криза легітимності влади та проблеми її розв’язання.

 9. Сучасні джерела легітимності політичної влади.

 10. Централізація та децентралізація влади. Наведіть приклади.

 11. Які існують шляхи досягнення влади? Особиста думка.

 12. Первинні і вторинні суб’єкти влади, їх характеристика.

 13. Політична еліта в Україні: особливості формування.

 14. Політична влада в сучасній Україні, її характеристика та особливості. Особиста думка.

 15. Основні різновиди політичної влади. Наведіть приклади.

 16. Концепція влади М. Вебера, її актуальність.

 17. Влада і власність, їх єдність і взаємообумовленість, як вони виявляються в Україні?


ТЕМА 4. Політична система

 1. Поняття і структура політичної системи.

 2. Політична система та її функції. Назвіть найважливіші з функцій політичної системи України.

 3. Типологія політичних систем. Які основні типи політичної системи вирізняють у сучасній західній політичній науці?

 4. Політична система України, її особливості та структура.

 5. Поняття держави, її характерні риси та атрибути.

 6. Чому держава є базовим інститутом політичної системи? Чи можливе відмирання держави у майбутньому?

 7. Основні теорії походження держави. Особиста думка.

 8. Функції держави та структура держаної влади.

 9. Правова держава та її основні ознаки.

 10. Соціальна держава. Які передумови необхідні для формування соціальної держави?

 11. Форми державного правління.

 12. Форми державного устрою.

 13. Типологічні ознаки сучасної української держави.

 14. Поняття громадянського суспільства, його основні ознаки.

 15. Умови формування і функціонування громадянського суспільства.

 16. Становлення громадянського суспільства в Україні.

 17. Основні відмінності громадянського суспільства від держави.


ТЕМА 5. Політичні режими

 1. Дайте визначення політичного режиму. Які існують типи політичних режимів? Чим вони розрізняються між собою?

 2. Демократія: сутність, її види та форми, гарантії.

 3. Визначте спільні риси й відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів.

 4. Чи є неминучим встановлення авторитарного режиму у процесі модернізації тоталітарного суспільства?

 5. Чим відрізняється сучасна демократія від античної?

 6. Тоталітаризм як історичний і політичний феномен. Ознаки тоталітарного політичного режиму.

 7. Які існують причини виникнення тоталітаризму?

 8. Позитивні та негативні характеристики демократії.

 9. Політичні режими в Україні протягом ХХ століття.

 10. Умови та напрямки трансформації недемократичних політичних режимів в демократичні.

 11. Особливості сучасного політичного режиму в Україні. Труднощі посткомуністичної трансформації.


ТЕМА 6. Політичні партії та партійні системи

 1. Партія як політичний інститут, визначення та еволюція політичних партій.

 2. Основні ознаки та функції політичних партій.

 3. Критерії класифікації політичних партій. Типи політичних партій.

 4. Місце політичних партій у політичній системі суспільства. Наведіть приклади з життя сучасної України.

 5. Сутність і типи партійних систем. Основні фактори їх формування.

 6. Чим відрізняються політичні партії від громадських організацій?

 7. Опозиція і її роль в політичному житті. Значення опозиції в сучасній Україні.

 8. Політичні партії правої та правоцентристської орієнтації в Україні. Сучасний стан.

 9. Політичні партії центристської спрямованості в Україні. Сучасний стан.

 10. Політичні партії лівої орієнтації в Україні. Сучасний стан.

 11. Поняття та типи груп тиску. Наведіть приклади.

 12. Функції і методи груп тиску. Особиста думка.

 13. Політична практика лобізму. Дайте оцінку (особиста думка).

 14. Партійні системи: сутність, зміст, типологія. Особливості формування партійних систем в сучасній Україні.ТЕМА 7. Політична культура та політична соціалізація

 1. Структура політичної культури. Наведіть приклади.

 2. Типи політичних культур (за Г. Алмондом та С. Вербою).

 3. Політичні субкультури. Молодіжна субкультура. Особливості субкультури в Україні.

 4. Значення політичної культури для розвитку демократичного суспільства. Особиста думка.

 5. Які національні політичні традиції впливають на політичну культуру в Україні?

 6. Політична соціалізація особи: сутність, фактори, механізми.

 7. Політична культура в сучасній Україні: традиції та інновації. Наведіть приклади.

 8. Функції політичної культури. Як вони виявляються в сучасній Україні

 9. Політичні міфи та стереотипи.

 10. Зробіть порівняльний аналіз західної і східної політичної культури.


ТЕМА 8. Політичне лідерство

 1. Політичне лідерство та його обґрунтування в політології.

 2. Теорії політичного лідерства.

 3. Сутність і типологія політичних лідерів. Особиста думка.

 4. Принципи висування політичних лідерів в демократичному суспільстві.

 5. Якими рисами, на ваш погляд, повинен бути наділений сучасний політичний лідер?

 6. Критерії оцінки популярності та ефективності діяльності політичних лідерів в сучасній Україні (особиста думка).

 7. Сутність політичного лідерства та його функції.

 8. Які фактори найбільше впливають на характер політичного лідерства?

 9. Чи поділяєте Ви точку зору, відповідно якій часи великих політичних лідерів пройшли? Обґрунтуйте своє бачення.

 10. Характеристика харизматичного лідера та його роль в політиці.


ТЕМА 9. Політична свідомість та ідеологія

 1. Політична свідомість: поняття, структура, функції.

 2. Особливості ідеологічного плюралізму в Україні.

 3. Роль і місце засобів масової інформації у формуванні громадської думки.

 4. Чим відрізняється структура цінностей класичного лібералізму від структури цінностей неолібералізму?

 5. Порівняйте структуру цінностей класичного консерватизму і неоконсерватизму.

 6. Чим можна пояснити велику популярність консервативних ідей на Заході? (Особиста думка).

 7. Націоналізм як політична доктрина.

 8. Марксизм як політична доктрина. Ваше ставлення до цієї політичної течії.

 9. Охарактеризуйте основні цінності в соціал-демократичній політичній ідеології. Який вплив має соціал-демократія на соціальні і політичні процеси в сучасному світі?

 10. Політичний екстремізм та тероризм. Наведіть приклади.

 11. Фашизм та неофашизм. В чому, на ваш погляд, полягає “живучість” фашистської ідеології?

 12. Основні риси ідеології анархізму. Чому ніколи в жодній країні анархісти не були при владі?

 13. Роль політико-ідеологічних доктрин для України. Яка ідеологія потрібна Україні? (Ваша думка)


ТЕМА 10. Історія політичних вчень

 1. Назвіть основні політичні ідеї, які вплинули на розвиток суспільства.

 2. Чи є ідеї Платона (“Ідеальна держава”) підґрунтям тоталітаризму?

 3. Які політичні погляди Аристотеля є актуальними і сьогодні?

 4. Чому в епоху Середньовіччя суспільно-політична думка перебувала під величезним впливом церкви?

 5. Політичні погляди Н. Макіавеллі. “Макіавеллізм” як політична доктрина.

 6. Співвідношення політики і моралі в творах Н. Макіавеллі.

 7. Основні ідеї просвітників та їх значення.

 8. Основні політичні ідеї Т. Гоббса. Їх актуальність.

 9. Значення політичних ідей Дж. Локка для розвитку демократичних правових держав світу.

 10. Вчення Ш. Монтеск’є про розподіл влади. Актуальність його для сучасної України.

 11. Основні політичні ідеї Ж. Ж. Руссо.

 12. Політико-правові вчення І. Канта та Г. Гегеля.

 13. Політичні теорії В. Парето та Г. Моски.

 14. Політичні погляди М. Вебера.

 15. Ранні пам’ятки політичної думки Київської держави (ХІ-ХVст.).

 16. Політичні ідеї представників Кирило-Мефодіївського братства.

 17. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

 18. Політичні погляди М. Грушевського.

 19. Політичні погляди В. Липинського.

 20. Політичні погляди Д. Донцова.


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

^ Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна та вечірня форма навчання

І. Обов’язкові

  1. Підготовка до семінарських занять

Протягом семестру

Оцінка системності та активності роботи на семінарських заняттях

30

^ За виконання модульних завдань

  1. Модульне завдання № 1

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

5

  1. Модульне завдання № 2

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

5

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

40

ІІ. Вибіркові

(Примітка: студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи)

  1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

Протягом семестру

Доповідь за матеріалами реферату (есе) та її обговорення під час аудиторних занять та годин ІКР із застосуванням кооперативних методів

5

  1. Пошук, підбір та огляд науково-літературних джерел з політології за заданою тематикою

Протягом семестру

Презентація та обговорення підібраних джерел під час аудиторних занять та годин ІКР із застосуванням кооперативних методів

5

  1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Протягом семестру

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять та годин ІКР

5

  1. Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах тощо

За графіком проведення

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять та годин ІКР

5

^ Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС


50

^ Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

  1. Підготовка до семінарських занять

За графіком проведення занять

Активна участь у семінарських заняттях

6

  1. Підготовка до модульної контрольної роботи

За графіком проведення занять

Модульна контрольна робота

6

  1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

Відповідно до навчального плану

Перевірка реферату (есе)

18

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові

(Примітка: студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи)

2.1. Пошук, підбір та огляд науково-літературних джерел з політології за заданою тематикою

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

10

  1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

10

  1. Підготовка «політичного портрету» відомого державного або міжнародного діяча

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

10

^ Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

50следующая страница >>