asyan.org
добавить свой файл
1
Зміст

Вступ.........................................................................................................................4

1. Економічна сутність розрахунків з оплати праці та зі страхування.............7

1.1 Суть та види заробітної плати......................................................................7

1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах...........................................12

1.3 Порядок нарахування заробітної плати.....................................................14

1.4 Порядок утримань із заробітної плати працівників.................................18

1.5 Нарахування заробітної плати працівників за середнім

заробітком: за час тимчасової непрацездатності та відпустки................23

1.6 Дефініції категорії оплати праці................................................................33

2. Організація обліку розрахунків з оплати праці та зі страхування на

прикладі Рівненської обласної державної лабораторії ветеринарної

медицини..........................................................................................................33

2.1. Організація обліку на підприємстві..........................................................33

2.2 Первинний облік розрахунків з оплати праці та зі страхування на

прикладі Рівненської обласної державної лабораторії ветеринарної

медицини......................................................................................................39

2.3 Аналітичний і синтетичний облік..............................................................47

2.3.1 Облік розрахунків з оплати праці..........................................................47

2.3.2 Облік розрахунків зі страхування..........................................................58

2.4 Методика підготовки показників форм звітності щодо операцій по

розрахунках з оплати праці та зі страхування..........................................61

2.5 Міжнародна практика обліку розрахунків з оплати праці та зі

страхування...................................................................................................68

3. Аналіз розрахунків з оплати праці та зі страхування на прикладі

Рівненської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини.......80

3.1 Ретроспективний аналіз розрахунків з оплати праці

та зі страхування.........................................................................................80

3.1.1 Структурно-динамічний аналіз розрахунків з оплати праці та

зі страхування...........................................................................................80

3.1.2 Параметричний аналіз.............................................................................89

3.1.3 Факторний аналіз.....................................................................................92

3.2 Прогнозний аналіз розрахунків з оплати праці та зі страхування...........96

4 Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці

та зі страхування............................................................................................99

4.1 Загальна характеристика системи внутрішнього контролю...................99

4.2 Методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю

розрахунків з оплати праці........................................................................104

4.3 Методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю

розрахунків зі страхування.......................................................................112

4.4 Удосконалення організації і методики системи внутрішнього

контролю підприємства............................................................................116

5 Автоматизація бухгалтерського обліку.......................................................124

6. Пропозиції по удосконаленню розрахунків з оплати праці

та зі страхування...........................................................................................135

6.1 Удосконалення структури аудиторського звіту.....................................135

6.2 Вдосконалення автоматизації обліку розрахунків з оплати праці

та зі страхування.......................................................................................138

7. Організація охорони праці на підприємстві...............................................154

Висновки..............................................................................................................163

Список використаної літератури........................................................................169

Додатки.................................................................................................................173

Вступ

У сучасних умовах господарювання в Україні відбулися значні зміни відносно праці та її оплати. Взагалі, під працею розуміють про­цес свідомої доцільної діяльності людей, у якій вони видозмінюють зовнішню природу чи людину, опосередковують, регулюють і конт­ролюють обмін речовин між собою і водночас змінюють власну при­роду. Процес прикладання праці в бюджетній сфері має значні особ­ливості, так як свої особливості має бюджетна сфера, і насамперед - це характер фінансово-економічних відносин у цій сфері діяльності.

Виходячи із вищесказаного, можна виділити такі особивості що­до характеристики праці в бюджетних організаціях: у бюджетних установах праця переважно розумова, хоча вклю­чає затрати фізичної праці (це пов'язане з тим, що послуги у бюджет­ній сфері надаються не як річ, а як діяльність); перевага живої праці у складі сукупних затрат: сьогодні видатки на заробітну плату становлять від 60 % до 85 %; високий рівень кваліфікації працюючих у бюджетній сфері.

Заробітна плата – один з найважливіших засобів зацікавлення працюючих у результаті своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів якості роботи.

Для нормального функціонування будь – якої ланки ринкової економіки, необхідно щоб учасники господарської діяльності були зацікавлені в результатах своєї праці. Перехід до ринкової економіки привів до зниження реальної заробітної плати майже в усіх галузях; значно поменшало співвідношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму. Тобто, робоча сила не оцінюється по своїй справжній ціні. Крім того, виникла величезна диференціація заробітної плати між окремими соціальними групами. Також, слід відмітити, що заробітна плата перестала бути стимулюючим фактором, що ускладнює проведення мотивуючої політики. В таких умовах необхідно вияснити причини і наслідки можливі шляхи щодо ліквідації кризису.

Метою дипломної роботи є вивчення механізму проведення розрахунків з оплати праці та зі страхування.

Для досягнення цієї мети ставляться наступні завдання:

- розкрити економічну сутність розрахунків з оплати праці та зі страхування;

- обґрунтувати організацію обліку розрахунків з оплати праці та зі страхування;

- проаналізувати розрахунки з оплати праці та зі страхування;

- провести аудит системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці та зі страхування;

- описати автоматизацію бухгалтерського обліку;

- запропонувати удосконалення розрахунків з оплати праці та зі страхування;

- описати організацію охорони праці на підприємстві.

Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти розрахунків з оплати праці та зі страхування.

Об’єкт дослідження – Рівненська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини.

Теоретично – методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань розрахунків з оплати праці та зі страхування (Закон України: “Про Державний бюджет України”, “Про оплату праці”, кодексу законів „Про працю” та ін.)

Інформаційну – дані Рівненської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини за 2004, 2005, 2006 роки, праці О.Д.Василика, В.Д.Базилевича, О.В.Гушта, В.І.Кравченка, І.І.Дьяконова, Н.В.Парижак та інших вчених економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформацій.

Логіка та методологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з семи розділів, вступу та висновків.

Список використаної літератури

 1. Закон України «Про підприємства в Україні» із змінами і доповненнями від 10.07.2003 р. № 1096 – IV // Відомості Верховної Ради, 2003. - № 30. с.247.

 2. Закон України «Про систему оподаткування» із змінами і доповненнями від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради, 2006. - № 10. с.232.

 3. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страху­вання» від 09.07.2003 № 1058-IV. // Відомості Верховної Ради, 2003. - № 30. с.247.

 4. Закон України „Про відпустки” від 2 червня 2005 р. № 2622-IV. // Відомості Верховної Ради, 2005. - № 46. с.293.

 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 9 лютого 2006 р. N 3422–IV. // Відомості Верховної Ради, 2006. - № 10. с.247.

 6. Закон України „Про оплату праці” від 18 листопада 2004 р. N 2190-IV.

 7. Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансо­вої звітності» від 24 лютого 2000 р. №37.

 8. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000р. №419.

 9. положення про документальне забезпеченя записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ №88 від 24.05. 1990р.

 10. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном. Наказ МФУ від 13.03.1998р. №59.

 11. рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів; затвердж. Наказ МФУ від 04.08.1997р. №168.

 12. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 2 “Баланс”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.

 13. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 3 “звіт про фінансові результати”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.

 14. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.

 15. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 5 “Звіт про власний капітал ”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.

 16. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ”. Затверджений МФУ 28.05.99р. №137.

 17. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 25 “Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва”. Затверджений МФУ 25.02.2000р. №39

 18. голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. –К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996р. –514с.

 19. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.

 20. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання. – Прес, 2000. – 313 с.

 21. Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

 22. Даниленко О.О. Про деякі аспекти державного регулювання, оподаткування та бухгалтерського обліку експорту товарів з України. // Світ бухгалтерського обліку. – 1998.- № 1.- С.11- 14, 1998.

 23. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління виробництвом. –К.: Ваклер, 1997 –976с.

 24. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в условиях рынка. –К.: Блиц –информ, 1995-832с.

 25. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

 26. Завіновська І.Т. Економіка праці – К.: Навчальний посібник, 2000. –200 с.

 27. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. –К.: Ділова Україна, 1996 –374с.

 28. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз.- М.: Фінанси і статистик, 1996.- 432

 29. Контроль і ревізія: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. Житомир: Рута, 2000. – 509 с.

 30. Курсом реформ за національними положеннями (стандартами) бухгалтерсьго обліку. Практичний посібник – Д.ООО "Баланс – Клуб ", 2000 р. Частина 1, 2

 31. Литвин Ю.Я., Хомин П.Я., Совінський В.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підручник для вузів. –Тернопіль, 1995-824с.

 32. Мотивація праці та формування ринку робочої сили./ За ред. П.Г.Саблука, О.А. Богуцького. -К,: Урожай, 1993. - 416 с.

 33. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. –К., 1996р.

 34. Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: Навч. Посібник. – Луцьк: Ред. – вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1997. –

 35. Поддєрьогін А.М. та інші "ФІнанси підприємства ", К, КНЕУ, 2000 р

 36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998..

 37. Смирнов В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. – М.: Буквица, 1997.

 38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності.Навчально –практичний посібник. 2 –е вид., ВТОВ “А.С.К.”, 1996-672с.

 39. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально-методичний посібник. – К.: ВТОВ “А.С.К.”, 1996.

 40. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерсьго обліку . Практичний посібник – Д.ООО "Баланс – Клуб ", 2000 р.