asyan.org
добавить свой файл
1

1.Бюджетування в системі операційного фінансового планування

2.Сутність «Інших операційних доходів» та характеристика складових елементів

3. Практичне завдання

Охарактеризувати базове підприємство, зазначити основні техніко – економічні показники (обсяги виробництва та реалізації в натуральному та грошовому виразі, якісні показники виробів, кількість працівників, інші) за останній рік та описати методи амортизації, що використовуються на даному підприємстві. На підставі даних звітності розрахувати амортизаційні відрахування на наступний рік за кварталами за податковим методом, припустивши наступний розподіл основних засобів:

І група основних фондів складає 30 % від суми основних засобів на кінець року за звітом; ІІ група – 40 %; ІІІ група – 10 %; ІV група – 20 %.

4.. Практичне завдання

Розрахувати для базового підприємства показники стану оборотних фондів (наявність оборотних фондів та власних оборотних коштів, брак або надлишок власних оборотних коштів, коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства, коефіцієнт завантаження).

Охарактеризувати зміни, що відбулися протягом періодів, що розглядаються та зробити висновки.

Список використаних джерел:

  1. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування// Фінанси України – 2003 - №3- с.97-109

  2. А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.