asyan.org
добавить свой файл
1


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 2 сесії 6 скликання

Тростянецької міської ради

№ 658 від 22.12.2010 року

Порядок
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки Тростянецької міської ради, на яких будуватимуться (прокладатимуться) та обслуговуватимуться інженерні споруди


1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений на підставі ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», та інших нормативних актів, та регламентує встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки які знаходяться на території Тростянецької міської ради, розпорядження якими, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, здійснює міська рада, які необхідні для будівництва (прокладення) та обслуговування ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій та регулює інші питання, пов’язані із встановленням земельного сервітуту.
1.2. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.
1.3. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі на умовах, визначених цим Порядком.
1.4. Дія Порядку поширюється на фізичних та/або юридичних осіб, які прокладатимуть лінії електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інші лінійні комунікації, інженерні споруди.
1.5. Дія цього порядку також поширюється на прокладені та збудовані до прийняття цього Порядку інженерні споруди.
1.5.1. Землевпорядник апарату Тростянецької міської ради вживає заходів щодо набуття експлуатуючими організаціями, на яких розміщені лінії електропередач, зв`язку, трубопроводів, інші лінійні комунікації, трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередач, підземні і підводні кабельні лінії електропередач, лінії та споруди технологічного зв`язку, засоби телемеханіки трубопроводів, установки електрохімічного захисту трубопроводів від корозії, протипожежні засоби, протиерозійні та захисні споруди трубопроводів, насосні, компресорні, наливні і газорозподільні станції інші об`єкти, в тому числі на землі в межах охоронних зон, технологічних коридорів права користування земельними ділянками, в тому числі на умовах земельних сервітутів.
1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1.6.1. Зацікавлена особа - фізичні та/або юридичні особи, які мають намір збудувати (прокласти) та обслуговувати інженерні споруди.
^ 1.6.2. Інженерні споруди - об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.
^ 1.6.3. Право земельного сервітуту – це право зацікавленої особи на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Тростянецька міська рада.
^ 1.6.4. Розпорядник землі – Тростянецька міська рада.
1.6.5. Сервітуарій – особа щодо якої встановлено сервітут.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.
^ 2. Порядок надання земельної ділянки для встановлення сервітуту
2.1. Для встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки Тростянецької міської ради для будівництва (прокладення) та обслуговування інженерних споруд зацікавлена особа подає до міської ради заяву у якій зазначається обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, орієнтовний розмір земельної ділянки, бажане місце розташування об’єкта (об’єктів) із зазначенням їх на відповідному планово-картографічному матеріалі (за наявності), умови вилучення (викупу) земельної ділянки (за потреби).
2.2. До заяви додаються:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

б) нотаріально посвідчена копія установчих документів;

в) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», чинної на день подання заяви;

г) проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки (за наявності);

д) акт вибору земельної ділянки для розміщення об’єкта (за потреби).
2.2.1. В разі подання документів представником до заяви додається належним чином засвідчена довіреність.
2.3. Подання документів, визначених пунктом 2.2 цього Порядку є підставою для внесення пропозиції на розгляд міської ради та прийняття відповідного рішення щодо надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки та надання містобудівних умов та обмежень забудови такої земельної ділянки.
2.4. Зацікавлена особа після отримання рішення міської ради звертається до проектної організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою із заявою щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки для укладення договору про встановлення земельного сервітуту.
2.5. Після виготовлення проекту відведення земельної ділянки в порядку, визначеному законодавством, міська рада приймає рішення щодо затвердження проекту відведення земельної ділянки та укладення договору про встановлення земельного сервітуту.

2.6. Рішення, прийняте міською радою є підставою для укладення договору про встановлення земельного сервітуту.
2.7. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк земельного сервітуту для будівництва (прокладання) та обслуговування інженерних споруд встановлюється на термін визначений рішенням Тростянецької міської ради.
^ 3. Договір про встановлення земельного сервітуту
3.1. Договір про встановлення земельного сервітуту (далі-Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та зацікавленою особою (сервітуарієм) не пізніше двадцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3.1.1. Проект договору готується відділом правового забезпечення апарату Тростянецької міської ради та подається на розгляд суб’єкту господарювання чи фізичній особі. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).
3.2. Договір підлягає обов’язковій державній реєстрації територіальним органом Держкомзему в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2.1. Дії, пов’язані з поданням договору на реєстрацію вчиняються зацікавленою особою (сервітуарієм).

3.2.2. Витрати, пов’язані з державною реєстрацією договору, покладаються на зацікавлену особу (сервітуарія).
3.3. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.
^ 4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється в розмірі земельного податку для відповідної земельної ділянки.
4.2. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до фунціонального використання земельної ділянки, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.
4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут є додатком до договору та складає його невід`ємну частину.
4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.
4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.
4.6. Плата за земельний сервітут зараховується до міського бюджету.

5. Заключні положення
5.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітуту прав володіння, користування та розпорядження нею.
5.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.
5.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.
5.4. Під час експлуатації інженерних споруд необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та законодавства про благоустрій.
5.5. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

Секретар міської ради А.І. Шацька