asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТАна здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з економіки

за програмою “Менеджмент підприємницької діяльності”

на тему „Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства”

(за матеріалами ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”)РЕФЕРАТ

на магістерську дипломну роботу на тему „Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства” (за матеріалами ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”). – КЕІ КНЕУ, 2006.


Дипломна робота виконана на 122 сторінках, містить 22 таблиці, 10 рисунків, 15 додатків. При підготовці роботи опрацьовано 40 літературних джерел та звітність про роботу ВАТ „КГМК „Криворіжсталь” за 2001-2003рр.

Предметом дослідження є система управління завантаженням виробничих потужностей ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”.

Об’єктом дослідження є виробничі потужності ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”.

Мета дипломної роботи: розробити заходи вдосконалення механізму управління завантаженням виробничих потужностей ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, спрямовані на підвищення ефективності його роботи.

Завдання роботи: розглянути сучасні наукові підходи щодо управління завантаженням виробничих потужностей підприємства, методи і методики аналізу їх використання; надати організаційно-економічну характеристику ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства, оцінити ефективність управління завантаженням виробничих потужностей; визначити стратегію та розробити організаційно-технічні заходи розвитку системи управління завантаженням виробничих потужностей.

Наукові положення, що виносяться на захист: методика аналізу, синхронізація з тенденціями попиту процесу управління завантаженням виробничих потужностей.

Прикладні комп’ютерні програми, які використані для обробки аналітичної інформації та обґрунтування пропозицій: „Оцінка економічного потенціалу підприємства”, „Економічний аналіз”, „Аналіз і прогнозування на основі рядів динаміки”, авторські програми.

Розмір отриманого економічного ефекту 563,922 млн. грн.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні системи планування завантаження виробничих потужностей ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, аналізі структури і відповідності наявних виробничих потужностей та можливостей підприємства попиту.

Ключові слова: виробничі потужності, завантаження, техніко-економічні показники, виробнича програма, циклічність попиту, синхронізація, кореляційно-трендовий аналіз.

ЗМІСТ

^ МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 1

на тему „Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства” 1

(за матеріалами ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”) 1

на магістерську дипломну роботу на тему „Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства” (за матеріалами ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”). – КЕІ КНЕУ, 2006. 2

Вступ 4

Розділ I
Теоретико-методологічні засади управління виробничими потужностями 7

1.1. Сучасні погляди на управління завантаженням виробничих потужностей підприємства 7

1.2. Огляд методів і методик планування завантаження та аналізу використання виробничих потужностей підприємства 11

ВступРеалії сучасного економічного буття засвідчують, що успіху набувають господарські структури, що невпинно вдосконалюють себе, аналізують свій стан та положення, ставлять перед собою цілі, відшукують та примножують резерви і потенціал, оптимально організовують свою господарську діяльність. Функціонування сучасних промислових підприємств, що є основою української економіки та створюють переважну частку ВВП, прямо пов’язане з мистецтвом управління виробничими потужностями, що є їх основою та забезпечує підприємствам досягнення своїх цілей та виконання місії. Розуміння внутрішніх механізмів управління цим важелем є запорукою вірного та твердого поступу на шляху розвитку не тільки окремого підприємства, але й економіки держави в цілому, бо створює центри економічного зростання в регіонах і бази прориву у глобальному масштабі, що зумовлене першочерговою значущістю саме техніко-технологічних розробок, нововведень.

Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства в умовах багатовекторності та варіативності, багатофакторності здійснення господарської діяльності є дуже складним процесом, що вимагає досконалого розуміння предмету управління, визначальних факторів, причин, наслідків та умов його прояву у контексті економічних законів.

Значущисть теми роботи також полягає у необхідності науково-методичного дослідження поставленої проблеми, розробки практичних рекомендацій но вдосконаленню управління виробничими потужностями, що особливо важливо для такого великого підприємства, що є базою переддипломної практики, як ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

Дослідження даної проблеми ведеться досить тривалий час. Особливий внесок належить таким авторам, як Ґ.М. Тарасюк, Л.Г. Шваб, С.Ф. ІІокронивний. У зв'язку з переходом України на ринкові форми господарювання продовження досліджень та розширення горизонту науково-мегодичних підходів до управління виробничими потужностями, особливо у частині їх завантаження, є необхідною та нагальною потребою, оскільки стан більшості основних, виробничих фондів підприємств країни є вкрай незадовільним.

Метою даної роботи є розробка заходів вдосконалення механізму управління завантаженням виробничих потужностей ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, спрямованих на підвищення ефективності його роботи. Дана мета лежить в канві чисельних загальнодержавних наукових та практичних пошуків раціональних методик та методів управління завантаженням виробничих потужностей підприємств, що, зокрема, на сьогодні є життєво важливим для такого індустріального гіганта України, як ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, на базі якого виконується робота.

Завданнями роботи за розділами є:

  • розглянути сучасні наукові підходи щодо управління завантаженням виробничих потужностей підприємства, методи і методики аналізу ефективності їх використання; визначити основні проблеми управління завантаженням виробничих потужностей підприємства, особливості їх перспективного розвитку та розробки економічного механізму їх вирішення;

  • надати організаційно-економічну характеристику ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства, оцінити ефективність управління завантаженням його виробничих потужностей;

  • визначити стратегію та розробити організаційно-технічні заходи розвитку системи управління завантаженням виробничих потужностей ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, здійснити їх ресурсно-організаційне обгрунтування, розрахувати його основні техніко-економічні показники діяльності з урахуванням заходів удосконалення управління виробничими потужностями підприємства.

^ Об’єкт дослідження – виробничі потужності ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”.

Предмет дослідження – система управління завантаженням виробничих потужностей ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”.

Дослідження проводиться із застосуванням таких методів дослідження, як методи літературного пошуку, систематизації і узагальнення результатів дослідження, порівняльний, аналітичний, статистичний, графічний метод зображення, а також методи економічного аналізу, прогнозування із широким застосуванням сучасних комп’ютерних програм автоматичної аналітичної обробки інформації, відповідних програм та інтерфейсу, Internet, консультацій зі спеціалістами, польових досліджень. Зокрема, залучено матеріали щорічних форм звітності ВАТ „КГМК „Криворіжсталь”, результати виробничої практики, інформацію мережі Internet, навчальна наукова література та періодика, статистичін збірники бібліотечного фонду інституту та ресурси інформаційно-обчислювального центру, лабораторії економічних досліджень кафедри.

Особистий внесок автора роботи полягас у науково-методичному дослідженні проблем управління завантаженням виробничих потужностей підприємства та розробці власних пропозицій по їх вирішенню.

Результати дослідження обговорені з провідними спеціалістами планово-економічного управління ВАТ «КГМК «Криворіжсталь», заступником начальника прокатного бюро управління підприємства. Вони покликані стати складовими інтеграційного підходу до проблем управління господарськими об’єктами та галузями і економікою взагалі, адже доведено, що саме системний, комплексний підхід до управління є найефективнішим.

Інтегрування управлінських підходів у поєднанні із сучасними засобами автоматизації, комунікацій та підтримки управлінських рішень є найновітнішим напрямком теоретичних наукових та практичних пошуків, управлінської роботи, що у поєднанні із всеосяжним доступом, контролем та управлінням об’єктами та їх елементами не тільки теоретично, але й практично приносить максимізовану користь.следующая страница >>