asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство освіти і науки України


Кафедра цивільного та трудового права

Курсова роботаз курсу “Трудове право України”
на тему:


“Строки позовної давності

у трудовому праві”Виконавець:

Студент -го курсу

групи______________

Рецензент:

доц. .

Київ – 2006р.
ПЛАН
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 4Резюме роботи

 1. Здійснення і захист прав учасників трудових правовідносин тісно пов'язані з фактором часу. Трудові, як і будь-які інші, пра­вовідносини не існують абстрактно: вони виникають, змінюються та припиняють­ся у часі. Для їх регулювання використовують певні проміж­ки часу, які називаються строками. Як правова форма строки (терміни) можуть спрямовувати волю і поведінку учасників суспільних відносин на досягнення цілей, постав­лених ними.

 2. Правил щодо визначення та обчислення строків у Кодексі законів про працю України немає, тому їх визначення та обчислення здійснюється за правилами Цивільно-Процесуального Кодексу України та Адміністративно - Процесуального Кодексу України.

 3. Строк визначається закінченням періоду часу, що обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями і годинами. Закон допускає кілька способів визначення строку (терміну), кожний з яких може бути використаний самостійно або водночас з іншими.

 4. Можливість захисту порушеного права у судовому порядку обмежена встановленими законом строками позовної давності. Призна­чення останніх полягає не лише у тому, щоб визнати існую­чим, відновити суб'єктивне право або юридичний обов'язок або іншим способом захистити їх, а й забезпечити здійснен­ня, реалізацію закладених у суб'єктивному праві можливос­тей і задовольнити інтерес управомоченого.

 5. Позовна давність у трудовому праві - строк, протягом якого заінтересована особа може звернутися у юрисдикційний орган для захисту свого трудового права або інтересу.

 6. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у Комісіях по трудовим спорам регулюється трудовим законодавством, а порядок (процес) розгляду таких спорів у суді регулюється Цивільно-процесуаль­ним кодексом, і з деякими винятками — Кодексом законів про працю.

 7. На думку деяких вчених, в ринкових відносинах, які викликали певні зміни у змісті трудового правовідношення між особою найманої праці і роботодавцем, в умовах розширення договірної свободи у регулюванні цих правовідносин питання про строки звернення для вирішення індивідуальних трудових розбіжностей має бути переглянуте.

 8. На підставі викладеного вище можна зробити висновки, що трудове право при регулюванні порядку вирішення індивідуальних трудових спорів має застосовувати категорію позовної давності, використовуючи при цьому правові конструкції призупинення і переривання строків позовної давності. Для розгляду названих розбіжностей повинні існувати спеціальні строки позовної давності.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. – Агентство “Книга пам’яті України”, 1996. – 80с.

 2. Кодекс законів про працю від 10.12.1972р. з постатейними матеріалами// Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 1997. - №№ 11-12.

 3. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів”// Відомості Верховної Ради. – 1998. - № 34, с.227

 4. „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1.11.1996р. - №9// Юридичний вісник України. – 1996. - №48.

 5. Постанова Пленуму Верховного суду України „Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6.11.1992р.

 6. Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І. Трудове право України. – К., 2000.

 7. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ Під ред.. В.В.Копєйчикова. – К., 1997.

 8. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, перероб та доповн.. – Х.: Консул, 2002. – 528 с.

 9. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 10. Підипригора О.А., Сумін В.О., Піди пригора О.О. Цивільне право України. – к., 1994.

 11. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — К., 2000. — 1068 с.

 12. Трудове право України: Навч посібник для студ. Юр. Спеціальностей вузів/ Пилипенко П.Д., Буряк В.Я., Козак З.Я. та ін..; За ред.. П.Д.Пилипенка. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 536 с.

 13. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред.. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – к.: Хрінком Інтер, 2000. – 864 с.

 14. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін..; За ред.. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид, доп і перероб. – К.: Хрінком Інтер, 2004. – Кн.. 1. – 736 с.

 15. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.

 16. Лазор В. Регулювання строків позовної давності при вирішенні індивідуальних трудових спорів// Право України. - №8. – 2003. – с. 17-19

 17. Святогор Олексій. Інститут позовної давності: проблемні питання// Юридичний журнал. - № 6. – 2002. – с. 7-9

 18. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів// Право України. – 2000. - № 10. – с.67

 19. Яресько А. Розгладь трудових спорів// Право України. – 1998. - №8. – с.101