asyan.org
добавить свой файл
1

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління


Кафедра

Спеціальність


САМОСТІЙНА РОБОТА

З дисципліни “Політекономія”


Тема “Варіант № 3”
Студента (ки):

Групи: ФЕЗ – 85, І курс

Перевірила: Дубовська Л.М.

Павлоград

2005

1. Завершить визначення:
“Рівноважна ціна – це коли покупці зорієнтовані продовжувати здійснювати закупівлю товарів у тих обсягах, у яких виробники погоджуються продовжувати постачати їх на ринок”. [1]

2. Назвіть і коротко охарактеризуйте головні механізми саморегулювання ринкової економіки
Організаційним механізмом чистого капіталізму служить ринкова економіка, необхідно визнати важливу роль конкуренції як механізм контролю в такій економіці, а також ринковий механізм пропозиції та попиту. Ринковий механізм пропозиції та попиту повідомляє бажання споживачів (суспільства) підприємствам, а через них і постачальникам ресурсів. Однак саме конкуренція змушує підприємства і постачальників ресурсів належним чином задовольняти ці бажання. Проілюструємо сказане. Збільшення споживчого попиту на який-небудь продукт підвищує ціну цього товару понад витрати його виробництва, що включають заробітну плату, ренту, відсоток і нормальний прибуток. Економічний прибуток, що утвориться в результаті, служить, власне кажучи, сигналом для виробників про те, що суспільство вимагає більша кількість цього продукту. Саме конкуренція – особливо здатність нових фірм вступати в дану галузь – одночасно викликає розширення виробництва і зниження ціни продукту до рівня, що точно відповідає витратам виробництва. Однак якщо в галузі відсутня конкуренція й у ній панує, скажемо, одна гігантська фірма (монополіст), що у стані перешкодити вступу в галузь потенційних конкурентів, така фірма може, запобігаючи розширення галузі, продовжувати витягати економічний прибуток. [4]

3. Поняття, яке відображає здатність і бажання людей платити за будь-що, є:

а) інтерес; е) природна потреба;

б) бажання; є) похідна потреба;

в) необхідність; ж) вірних відповідей немає;

г) смаки; з) не можу відповісти.

д) попит;
Відповідь:

ж) вірних відповідей немає.

4. Антитрестовський закон був уперше прийнятий у:

а) Англії; є) США;

б) Бельгії; ж) Терції;

в) Данії; з) Україні;

г) Канаді; и) Франції;

д) Китаї; і) Японії.

е) Росії;
Відповідь:

є) США у 1891 році. [2]

5. Графічно проілюструйте та пояснить термін “хрест або ножиці Маршала”
Майже всі головні проблеми в політекономії

мають одну і ту ж сутність... як пропозиція

та попит взаємно урівноважуються.

Альфред Маршалл

А. Маршал займався вивченням проблеми ціноутворення з позицій окремих підприємств (а саме, стосовно представницької фірми, під якою він розумів фірму із середніми галузевими характеристиками). Таким чином він заклав основу мікроекономічного аналізу, в якому закономірності ціноутворення цілком зводилися до дослідження функціональних зв’язків між попитом та пропозицією товарів і факторів виробництва. [6]

Виходячи на ринок, продавці й покупці планують свою діяльність, спираючись на власний досвід та інформацію, яку їм надає ринок насамперед через ціни. Таке планування кожний суб’єкт здійснює відособлено. Іноді ринок виявляє, що споживачі помилилися у своїх споживацьких очікуваннях, оскільки підприємці запропонували менше товарів, ніж покупці готові були купити за встановленою ціною. Можлива й інша ситуація, коли підприємці пропонують більший обсяг товарів, ніж споживачі готові купити за встановлену ними ціну.

Ситуація на ринку, коли підприємці пропонують за певною ціною стільки товарів, скільки споживачі готові купити, називають ринковою рівновагою.

Іншими словами, ринкова рівновага має місце тоді, коли попит і пропозиція за певної ціни є урівноваженими – “хрест або ножиці А. Маршалла” (рис. 5.1.).

Р

Ціна S

D

РМ

N Надлишок

РN

Дефіцит

РК
QSK QDM QN QDK Обсяг попиту,

обсяг пропозиції
^

Рис. 5.1. Ринкова рівновага попиту та пропозиції


На графіку рівновага зображена точкою N, де перетинаються крива попиту (D) і пропозиції (S).

Цій точці рівноваги відповідає рівноважна ціна PN та рівноважний обсяг попиту і пропозиції QN.

Рівноважна ціна PN – це ціна, за якої внаслідок дії конкурентних сил продавці пропонують стільки товарів, скільки покупці готові їх купити. Якщо ціна підніметься вище рівноважного рівня, тобто зміститься вгору до точки PM, то на ринку відбудуться такі зміни: обсяг попиту зменшиться, змістившись ліворуч від QN до QDM, а пропозиція зросте від QN до QSM. Утвориться надлишок запропонованих товарів, показаний горизонтально заштрихованого фігурою.

Якщо ж ціна опуститься нижче рівноважного рівня, то попит зросте від QN до QDK, а пропозиція зменшиться з QN до QSK. Заштрихована вертикально фігура графічно зображає дефіцит товарів на ринку.

Для відновлення рівноваги в першому випадку ціна повинна знизитись, а в другому – зрости і повернутися до рівня PN.

Ціна рівноваги – не просто ціна, в якій урівноважуються закупівлі й продажі. Ця рівність має місце завжди, адже не можна купити більше, ніж можуть продати, і навпаки, продати більше, ніж можуть купити. Ціна рівноваги означає, що покупці зорієнтовані продовжувати здійснювати закупівлю товарів у тих обсягах, у яких виробники погоджуються продовжувати постачати їх на ринок.

Розрізняють часткову рівновагу на окремому ринку і загальну рівновагу ринку.

Ціни на товар перебувають у постійному русі: зміна ціни на один товар впливає на обсяг попиту і пропозиції на інший, а це, у свою чергу, впливає на рівноважну ціну. Якщо вся система цін виявляється у стані рівноваги, тоді настає загальна рівновага ринку.

Умови рівноваги не спонукають економічних суб’єктів до того, аби змінювати свою економічну поведінку. Для того щоб виникли мотиви до такої зміни, необхідно, щоб змінилися зовнішні умови: технології, очікування, рівні цін тощо.

В цілому плідність підходу А. Маршалла полягає в тому, що він створив засади розвитку мікроекономічного розділу сучасної економічної теорії, що займається передусім вивченням проблем ціноутворення стосовно окремих товарів, підприємств і ринків. [3]
6. Побудуйте схему “Народження ринку”, використовуючи терміни і поставивши їх в логічній послідовності: обмін, запит, потреба, товар, ринок, угода, нужда.
Відповідь:


нужда

запит

товар

потреба

угода

ринок

обмін7. На Заході розповсюджені магазини, де на товарах відсутні цінники. Чому?
Тому що на даній території діє конкуренція. Щоб заманювати покупців вони не вивішують цінники, коли покупцю, сподобається який-небудь товар, у визначеному магазині, продавець може зацікавити його більш сприятливою низькою ціною, чим у конкурента такого ж товару. Точніше мається на увазі не такий тип ринку, до якого відносяться магазин грамплатівок і автозаправної станції (монопольний), де на загальний огляд вивішені цінники, а такий конкурентний ринок, де рівноважна ціна «виявляється» за допомогою погоджених рішень покупців і продавців. [4]

8. Чи діють об’єктивні закони в ринковій економіці? Обґрунтуйте свою відповідь
Розрізняють економічні закони всезагальні, загальні та специфічні.

Всезагальні закони відбивають співвідношення між продуктивними силами і виробничими відносинами, їхню взаємодію. Це закони відповідності виробничих відносин характеру і рівню продуктивних сил, економії часу, підвищення потреб тощо. Суспільному виробництву завжди притаманні риси виробничого процесу як такого, незалежно від його соціально-економічної структури. Пізнання всезагальних економічних законів допомагає осягнути фундаментальні основи та послідовність розвитку людського суспільства.

Загальні закони відображають взаємозв’язок між продуктивними силами та організаційно-економічними відносинами (наприклад, закони товарного виробництва).

Специфічні закони розкривають рівень розвитку організаційно - та соціально-економічних виробничих відносин (наприклад, закони додаткової вартості, середнього або монопольного прибутку). Так, відносини “товар – товар” на певному етапі трансформуються у “товар – гроші – товар” і згодом – у “гроші – товар – гроші”, залежно від ступеня розвитку суспільства. Специфічні закони, з одного боку, характеризують певну економічну систему в процесі її розвитку, з іншого – окремі її сфери.

Ринок – досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкова економіка є середовище, “атмосферою”, в рамках і з допомогою яких відтворюються і пануються відносини і зв’язки товарного виробництва. Саме вони і є тим “робочим одягом”, в якому діють економічні закони суспільного виробництва, тобто утверджується природний хід господарського життя суспільства.

З політико-економічної точки зору ринкова економіка є обов’язковим, невід’ємним компонентом товарного виробництва. Отже, природа, економічний зміст, функції і структура ринкової економіки зумовлюються товарним виробництвом, його принципами та законами.

Аналіз відносин, що характеризуються категорією “ринкова економіка”, слід здійснювати щонайменше в трьох аспектах: історико-цивілізаційному, об’єктно-суб’єктивному та за фазами суспільного виробництва. Існує розмежування поняття “ринкова економіка” також за політико-адміністративними ознаками, що мають похідний характер.

В економічній системі ринкова економіка, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, які відбивають збалансування попиту і пропозиції, рівновагу вигоди для господарських суб’єктів; з другого – воно генерує безперервність процесу відтворення, його цілісність. Виходячи з останнього, ринок є складовою частиною, компонентом ринкової економіки. Ринкова економіка – це сфера прояву і відтворення відносин товарного виробництва. Ринок є механізмом, за допомогою якого товарно-грошові відносини перманентно виявляються у господарському житті. Формуючи конкуренте середовище, ринок є ефективним організатором товарного виробництва. [5]

9. Протягом усіх років існування адміністративної економіки їй був властивий так званий “чорний” ринок. Держава боролася з ним засобами адміністративно-правового і морального тиску, але позитивних наслідків ця боротьба не мала. Виберіть пояснення, які найточніше відображають ваше розуміння причин цього явища:

а) найпривабливішим є те, що офіційно забороняється;

б) у держави не вистачило карних органів, щоб знищити “чорний” ринок;

в) якщо економічне явище має об’єктивну причину, то таке явище не можна заборонити;

г) “чорний” ринок є позитивним явищем командної економіки, оскільки він давав змогу використати невикористані ресурси і задовольнити незадоволені потреби споживачів.
Відповідь:

г) “чорний” ринок є позитивним явищем командної економіки, оскільки він давав змогу використати невикористані ресурси і задовольнити незадоволені потреби споживачів.

10. Цінова дискримінація, її зміст
Монополісти з метою збільшення свого прибутку досить широко використовують цінову дискримінацію.

Цінова дискримінація – принцип ціноутворення, коли той самий товар або послуга продається різним категоріям покупців за різними цінами.

Ця дискримінація зумовлена як цілеспрямованою діяльністю виробника, так і характеристиками споживача.

Для впровадження цінової дискримінації необхідні такі умови: 1) існування формальної ознаки, за якою можна розрізняти категорії споживачів; 2) заборона перепродажу блага (інакше ті, хто має можливість купувати його за нижчою ціною, перепродавали б його іншими покупцям, а монополіст втратив би свою вигоду).

Отже, продавець повинен мати можливість ділити покупців на групи, виходячи з урахуванням попиту на товари. Після цього тим покупцям, попит яких має високу нееластичність, буде запропонована висока ціна, а тим, чий попит еластичний, - нижча.

Існують три види цінової дискримінації:

1) цінова дискримінація першого ступеня (досконала дискримінація) існує тоді, коли кожному споживачеві встановлюють індивідуальну ціну на рівні йог готовності платити за благо, тобто найвищу з цін, за якою споживач погоджується купувати певну одиницю товару або послуг;

2) цінова дискримінація другого ступеня полягає у встановленні рівня ціни залежно від обсягів продажу. Цей спосіб дискримінації, як і в попередньому випадку, використовує спадну криву ринкового попиту, що відбиває зменшення готовності покупця платити при збільшені обсягу;

3) цінова дискримінація третього ступеня (на сегментованих ринках) запроваджується монополістом тоді, коли можна виділити кілька окремих груп споживачів з різною еластичністю попиту, тобто визначити так звані сегменти ринку. Цей найпоширеніший варіант цінової дискримінації, який застосовується, наприклад, на ринках авіа- і залізничних перевезень. [3]
ЛІТЕРАТУРА


  1. Гош О.П. Політична економія: Підручник. – К.: Преса України, 1999. – с.28-134.

  2. Дорошевский М.В., Мысливец Г.В. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. – с.24-58.

  3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання – Прес, 2003. – с.186-256.

  4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы и политика. Пре. с англ. 11-го изд. К., Хагар-Демос, 1993. – с.53-477.

  5. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Несторенка та ін. – 2-ге вид. – К. Вища шк..: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – с.12-712.

  6. Ульянова Л.П. Політекономія: питання і відповіді: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – с.20-54.