asyan.org
добавить свой файл
1

Як описати власний досвід

Критерії передового педагогічного досвіду
Критерії

Характеристика критеріїв


1. Актуальність

Відповідність:

• соціальному замовленню держави, суспільства;

• чинному Закону «Про освіту»;

• прогресивним тенденціям соціального розвитку суспіль-

ства;

• регіональній освітній політиці;

• ідеям сучасної педагогічної науки та передовій педагогічній практиці;

• професійним інтересам певних категорій педагогів.

Сприяти:

• вирішенню актуальних задач суспільства;

• рішенню освітніх задач, що випливають із соціального замовлення держави, суспільства, у галузі освіти, інтересів особистості учня.

2. Науковість, відповід-ність досягненням науки

Відповідність практичної діяльності основним положенням сучасної науки в галузі освіти.

3. Результативність

Відповідність рівня навченості та вихованості учнів їх ціннісним орієнтаціям, а також педагогічній практиці.

Результативність може виражатись:

• у рівні навченості учнів;

• у рівні вихованості учнів;

• в особистісному розвитку учнів;

• в удосконаленні методичної роботи й управлінської діяль-ності.

4. Новизна

Будь-який педагогічний досвід, хоча би в невеликому ступені, завжди є самостійним, несе в собі новизну.

Але наявна новизна повинна супроводжуватися помітними якісними показниками, тоді такий досвід можна назвати передовим. Новизна може полягати:

• у комбінації елементів уже відомих методик;

• у раціоналізації, удосконаленні окремих сторін педагогічної праці;

• у перетворенні освітнього процесесу (з обґрунтуванням причин зміни у змісті освіти).

5. Стабільність

Використання досвіду дає протягом тривалого часу стійкі високі результати навчання, виховання та розвитку учнів.

6. Оптимальність

Досягнення найкращих результатів у навчально-виховній роботі при найменшій витраті сил і часу педагогів, учнів; а також, щоб цей досвід не став перешкодою у вирішенні інших освітніх задач.

7. Перспективність

Можливість використання досвіду в масовій практиці; можливість творчого застосування досвіду.^

Структура цілісного опису досвіду роботи


1. Введення

• Анотація про досвід (дані про його носія; проблеми, що розв'язуються даним педагогічним досвідом; провідна наукова ідея та закономірності, покладені в основу; діапазон використання; адресна спрямованість). Обсяг – 0,5 сторінки.

• Тема досвіду, його провідна мета.

• Актуальність і перспективність досвіду.

• Адресна спрямованість, умови виникнення та становлення досвіду.

• Новизна наявного досвіду.

^ 2. Вичленувати протиріччя, що спонукали педагога до пошуку інших підходів до навчання, виховання й розвитку учнів.

Наявні протиріччя стають фактором визначення шляхів становлення педагогічного досвіду через постановку задач та їх рішення.

Це протиріччя усвідомлюється, осмислюється, формулюється проблема в термінах (поняттях і категоріях) педагогічної науки.

Відповідно до проблеми виявляються авторські знахідки, індивідуальні новинки в роботі педагога.

^ 3. Науково-методичне обґрунтування

Аналіз літератури доцільно проводити проблемно (при цьому важливо вичленувати ідеї, на які спирається педагог, досвід якого узагальнюється).

У процесі аналізу літератури необхідно акцентувати увагу на тому, що вже досягнуто в досліджуваній сфері, що узагальнюється, а до чого треба прагнути.

^ 4. Визначити та сформулювати сутність досвіду, його провідну ідею

Провідна педагогічна ідея досвіду – центральна, основна думка, що випливає з досвіду й передбачає варіативність форм її застосування. Це виділення головного, найбільш істот-ного в діяльності автора досвіду.

Виділити з провідної проблеми досвіду складові частини та вибудувати їх в ієрархічній послідовності.

^ 5. Опис суті педагогічного досвіду

Відмінності від уже існуючої практики роботи вчителів; у чому новизна досвіду; які фактори успішності є в досвіді, що представляється.

Опис засобів досягнення мети (методів і форм організації роботи), організація навчально-виховного процесу відповідно до поставлених цілей і задач.

Алгоритм здійснення педагогічних дій з описом особливостей технології автора досвіду.

Опис суті педагогічного досвіду – це основний розділ, у якому відбувається опис чи самоопис системи роботи вчителя.

Мета (для чого?)зміст (що?)методи та засоби (як?)результат (який?)

^ 6. Умови, за яких створювався досвід

• Прописати особистісні та професійні якості педагога.

• Визначити вікові й особистісні особливості учнів, рівень їхньої навченості.

• Визначити, як забезпечується формування пізнавальних дій усіх учнів із заданими кінцевими результатами.

• Вказати, які навчально-методичні комплекси та методичні посібники використовує педагог.

• Виявити тривалість функціонування досвіду та динаміку його становлення й розвитку.

7. Результативність

Визначити можливість одержання стабільно високих результатів (якість навчальних досягнень учнів, рівень їхньої вихованості й інтелектуального розвитку).

Аналіз отриманих результатів діяльності педагога можна представляти у вигляді таблиць, схем, діаграм, рисунків тощо.

Тут важливо розкрити позитивну динаміку розвитку навчальних компетентностей, орієнтації, стосунків школярів за роками (у порівнянні); а також проаналізувати ускладнення, що заважають педагогу працювати краще.

^ 8. Трудомісткість досвіду

Проаналізувати часові й інтелектуальні затрати всіх учасників навчально-виховного процесу.

9. Доступність досвіду

Розкрити широту можливостей використання досвіду в інших установах освіти, регіоні, на загальнодержавному рівні.

Рекомендована література

1. Бабанский Ю. Проблемы повышения эффективности педагогич. исследований. – М.: 1982.

2. Скаткин М. Методология и методика педагогических исследований. – М.: 1986.

3. Полонский В. Оценка качества научно-педагогических исследований. – М.: 1996.

4. Звягинский В. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987,

5. Конаржевский Ю. Система. Урок. Анализ. – Псков: ПОИПКРО, 1996.

6. Конаржевский Ю. Технология педагогического анализа УВП. Для директоров и заместителей директоров школ. Ч.1. – М.: Педагогический центр, 1997.

7. Терегулов Ф. Передовой педагогический опыт: теория распознавания, изучения, обобщения, распространения и внедрения. – М.: Педагогика, 1992.

Перелік можливих матеріалів-додатків до опису досвіду роботи

Зміст додатків залежить від теми досвіду та відповідає посиланням у його описанні. До них можна віднести:

• Авторські програми, модифіковані навчальні програми, проекти.

• Тематичне планування.

• Поурочні плани.

• Систему уроків, занять на тему досвіду.

• Комп'ютерне забезпечення занять.

• Сценарії вечорів, свят тощо.

• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів тощо.

• Творчі роботи учнів.

• Дані про випускників і колишніх учнів (успіхи, що мають відношення до системи роботи вчителя).

Примітка. При описанні досвіду посилання на додатки є обов'язковим.

^
Вимоги до електронних носіїв

• Необхідно підписати всі дискети, диски (П.І.П. автора досвіду, район чи місто, назва установи освіти).

• Не представляти документацію у вигляді архівів.

• Для текстових файлів рекомендовано використовувати шрифт Times New Roman, 12 розмір; міжрядковий інтервал – одинарний; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
Вимоги до паперових носіїв

• Усі паперові документи подаються у вигляді брошури формату А5 в одному примірнику.

• У текстах не допускається скорочення назв і найменувань.

• Усі сторінки повинні бути пронумеровані.

• Обсяг цілісного опису досвіду з додатком повинен складати не більше 20–25-ти сторінок.

• На титульному листі можливе розміщення фотографій, емблем, використання кольорового шрифту.