asyan.org
добавить свой файл
1
§43 Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі
Пригадайте

Які типи погоди переважають в екваторіальних, тропічних, помірних і полярних широтах? (Див. § 40.)

Розмаїття кліматів Землі. На земній кулі є багато типів клімату, які відрізняються умовами формування та показниками. Тип клімату - це сукупність кліматичних показників для певної те­риторії. Показниками клімату є середня річна температура повітря, річна амплітуда коливання температури, кількість і час випадання опадів, панівні вітри.

^ Мал. 123. Кліматичні пояси Землі

Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично зміню­ються щодо екватора (мал. 123). Сім поясів є основними, як-от: еква­торіальний, два тропічні, два помірні, два полярні. А ще шість - це перехідні, які утворюються внаслідок переміщення повітряних мас за сезонами (до їхньої назви додають префікс «суб»). Це субполярні, субтропічні та субекваторіальні кліматичні пояси - по одному в кож­ній півкулі (відшукайте їх на карті). За назвою основних і пе­рехідних кліматичних поясів називають типи клімату Землі.

^ Полярні кліматичні пояси вирізняються суворими кліматич­ними умовами. Тут тривала і люта зима в умовах полярної ночі та дуже коротке і прохолодне літо. Упродовж усього року переважа­ють від'ємні температури, середні температури найтеплішого місяця не перевищують +5 °С, кількість опадів незначна (мал. 123, 124).
Мал. 124. Полярний тип  Мал. 125. Помірний тип клімату клімату

Помірні пояси своєю назвою ніби вказують на помірність тут кліматичних умов (мал. 123, 125). Але це не зовсім так. Для них характерні значні сезонні зміни температури та опадів. У цих поя­сах, особливо в північному, виділяють кілька різновидів клімату, зокрема морський, континентальний, різкоконтинентальний та мусонний, що пов'язано з розташуванням території на узбережжі чи всередині материка.

У тропічних поясах панує тропічне повітря (мал. 123, 126). Над материками воно сухе і гаряче, тому температура повітря впро­довж року дуже висока, у середньому становить +24 ... +27 °С. Кількість сонячних, безхмарних днів тут понад 200, що пояс­нюється пануванням антициклону. Опадів надзвичайно мало (до 200 мм на рік). Вони не регулярні за сезонами і навіть з року в рік. Над океанами тропічний клімат також вирізняється високою тем­пературою (+20...+26 °С). Але опади випадають рівномірно і ста­новлять майже 2000 мм на рік. У тропічному поясі Північної пів­кулі є і мусонний тип клімату, для якого характерні літні опади.

В екваторіальному поясі сформувався один тип клімату - еква­торіальний (мал. 127). Цей клімат вирізняється високими додат­ними температурами повітря протягом усього року (+24 ... +28 °С), незначними коливаннями температури, рясними опадами (2000-3000 мм на рік), які розподіляються рівномірно упродовж року.

До різноманітних кліматичних умов пристосувалися живі організми - рослини і тварини. Найбільш заселеними є області з екваторіальним і субекваторіальним типом клімату, а найменше заселені - арктичні та антарктичні пояси.Мал. 126. Тропічний тип клімату Мал. 127. Екваторіальний тип клімату

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Опис одного з основних типів клімату за кліматичними картами

Опишіть властивості клімату двох пунктів (за вибором), скорис­тавшись даними кліматичних карт (розподілу тиску, температури, опадів та кліматичних поясів). Дані оформіть у вигляді таблиці.

ПІДСУМКИ

• Тип клімату — це сукупність кліматичних показників для пев­ної території.

• Показниками клімату є середня річна температура повітря, річна амплітуда коливання температури, кількість і час випа­дання опадів, панівні вітри.

• Основні кліматичні пояси — екваторіальний, два тропічні, два помірні, два полярні. Перехідними кліматичними поясами є два субекваторіальні, два субтропічні та два субполярні.

• За кліматичними поясами називають основні типи клімату Землі.

• Різновиди клімату в кожному кліматичному поясі зумовлені розташуванням території.

Запитання і завдання для самоперевірки

Порівняйте кліматичні умови у містах Києві та Парижі, ко­ристуючись кліматичними картами. Поясніть відмінності.

Складіть опис одного з типів клімату (за власним вибором).

Скільки на Землі основних типів клімату? Назвіть їх.

Що таке тип клімату? Перелічіть основні показники клімату.