asyan.org
добавить свой файл
1
Психологічна підтримка та підготовка учнів-олімпіадників
Серед обдарованих учнів помітно виділя­ються такі «зірочки», яку учні-олімпіадники. Який же він, учень-олімпіадник, та як віднайти серед обдарованих дітей учнів відповідного контингенту?

Модель обдарованого учня складається з трьох основних по­казників:

  • високого рівня інтелекту,

  • креативності (творчого мислення)

  • мотивації діяльності.

За результатами психодіагностики рівень інтелекту в 87 % олімпіадників ви­щий від середнього, у 22 % рівень творчого мислення (креативності) високий та 60% учнів мають високий рівень мотивації до навчання. Крім того, серед учнів-олімпіадників ви­діляються дві групи — творці та інтелектуали. В інтелектуалів рівень коефіцієнту інтелекту високий або надвисокий, але рівень творчого мислення найчастіше се­редній, навіть буває низьким. У творців навпаки: рівень інтелекту вищий за се­редній або середній, але креативність висока. Поєднання і високого рівня інтелекту, і високого рівню креативності трап­ляється рідко.

Інтелект і креативність є дуже важливи­ми показниками обдарованості, але основним є мотивація діяльності. Мотива­ція у більшості олімпіадників висока.
^ Психологічні особливості, які відрізняють учнів-олімпіадників від інших обдарованих учнів

Для того, щоб здобути перемогу, як пра­вило, недостатньо лише знань, отриманих на уроках з певного предмета. Учні-олімпіадники повинні вміти змагатись, тобто належним чином зосередити зусилля, роз­поділити час роботи, правильно спланува­ти боротьбу за перемогу, вміти сконцент­руватись, тобто діяти за певних екстре­мальних умов. На високий рівень досяг­нень в інтелектуальних зма­ганнях впливає також і тем­перамент дитини. Серед учнів-олімпіадників 50 % є сангвініками, 30% — холериками, 13% — флегматиками, 7% — мелан­холіками. Ми бачимо, що темперамент олімпіадника переважно холерично-сангвінічний. Учні з темпераментом холерика або сангвініка швидко усвідомлюють поставлену пробле­му та швидко реагують. Якщо школяр за темпераментом є флегматиком, то йому об'єктивно важко встигнути виконати зав­дання у стислі терміни, оскільки він діє повільно. З іншого боку, неквапливість, урівноваженість, досить часто свідчать про ретельність, що у свою чергу, позитивно відображається на якості виконаної робо­ти. Такі учні більше схильні до дослідниць­кої діяльності, ніж до олімпіадних («спринтерських») змагань. На жаль, якщо дитина має темперамент ме­ланхоліка — це також іноді не сприяє успі­ху. Але учні з тем­пераментом «олімпіадника», тобто холери­ки та сангвініки, мають і негативні риси: їхні дії іноді бувають не виваженими, міркування поверховими. Зайва збуд­женість та квапливість можуть призвести до неуважності, а відтак до прикрих поми­лок, іноді й до нервових зривів.
^ Рекомендації вчителям щодо роботи з учнями-олімпіадниками
Враховуйте стиль роботи учнів з різ­ними типами темпераменту

Динаміка «долучення» до роботи й ступінь стомлюваності. У «сильних» (флегматики, сангвінік, хо­лерики) мала схильність до стомлення й менше часу, необхідного для відпочинку; підготовка уроку за один присід. Воліють займатися не в абсолютній тиші, а разом з товаришами. Поступове долучення до ро­боти, наявність «розгойдування» на почат­ку заняття, підготовка уроків у послідов­ності від легших до більш важчих.

У «слабких» (меланхоліки) порівняно більша стомлюваність і необхідність спе­ціального відпочинку після шкільних за­нять, а також часті перерви під час підготовки уроків. Потреба в повній тиші й са­моті для занять. «Долучення» до роботи без помітного «розгойдування», по­слідовність виконання завдань від важ­ких до легших.

^ Обсяг розумової роботи

У «сильних» (флегматики, сангвінік, хо­лерики) підготовчі, виконавчі й контрольні дії більш-менш «злиті», звідси — менша три­валість доступних спостережень підготовчих і контрольних дій. Виправлення, додаван­ня роблять переважно під час роботи. Мо­жуть (у тривалому проміжку часу) пам'ята­ти паралельно про велику кількість завдань, доручень без спеціального планування їхнього виконання й розподілу в часі. Конс­пективність письмової мови.

Переважання усного мовлення над пись­мовим викладом своїх думок.

У «слабких» (меланхоліки) більша три­валість підготовчих, виконавчих і конт­рольних дій. Більшість виправлень і допов­нень вносять під час перевірки.

Воліють братися за нову роботу, лише повністю завершивши попередню; виконання завдань, отриманих на тривалий час, заздалегідь планується, складаються плани занять на день, тиждень і т. д. Пере­важання в письмовій мові складних конст­рукцій, письмової мови над усною.

^ Ступінь нервового напруження

У «сильних» (флегматики, сангвініки, холерики), у ситуації напруження спосте­рігається деяке розширення обсягу розумо­вої діяльності, через що, орієнтовні й конт­рольні дії ще більше зливаються з вико­навськими. Скорочення загального часу виконання завдань. При виконанні конт­рольних (олімпіадних) робіт нервове напру­ження поліпшує тонус розумової діяльності. Виявляють більшу концентрацію уваги при виконанні завдань, що підлягають оцінці вчителя, ніж при виконанні не оцінюваних завдань.

У «слабких» (меланхоліки) звуження об­сягу розумової діяльності під впливом на­пруження й ще більше розмежування орієн­товних, виконавчих і контрольних дій. За­гальна тривалість виконання завдань збільшується. При виконанні контрольних (олімпіадних) робіт нервове напруження веде до надмірного порушення, що межує з гальмуванням. Погіршується розподіл при виконанні завдань, що підлягають оцінці педагога, тобто зниження результатів при виконанні завдань. Швидше настає фаза перевантаження.

^ Запорукою досягнення високих резуль­татів є виконання трьох обов'язкових умов підготовки:

1. Психодіагностика індивідуально-типо­логічних особливостей учнів (темперамент, тривожність, сила волі, впевненість у собі, самооцінка, вміння організувати свій день, рівень мотивації успіху та уникнення невдач, пам'ять, ува­га, креативність, творчі здібності, інтелект).

2. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей учнів, не обмежуючись конкретним навчальним предметом, профілем навчання або окремою галуз­зю знань (створення проблемних ситу­ацій, здатність до оригінальності, гнуч­кості, точності мислення, конструктив­не вирішення завдань, здатність до ана­лізу, синтезу, узагальнення).

3. Психологічна підготовка школярів до змагань. Велике значення для досягнен­ня успіху мають уміння зосереджуватись, концентрувати зусилля на розв'язанні проблеми, психологічно налаштовуватись на подолання труднощів, честолюбство, відповідальність та воля до перемоги. Умо­ви розвитку вольових рис: уміння налаш­туватися позитивно, визначення мети діяльності й її досягнення, створення зна­чущих умов саморозвитку, самопрогнозування, доведення розпочатої діяльності до кінця, чітке дотримання режиму дня; фор­мування наполегливості, рішучості, вит­римки, уміння володіти собою, своїми дія­ми та вчинками, переживаннями та по­чуттями

Крім того, слід зазначити, що важли­вими складовими успіху на інтелектуальних змаган­нях є також колективна воля команди до перемоги, взаєморозуміння та взаємопідтримка. Бо іноді занадто високе почуття відповідальності призводить до нервового перенапруження, перевтомлення, а іноді до емоційних зривів та психічних розладів.

Отже, учнів потрібно готувати до інтелектуальних змагань не тільки з певного предмета, а й психологічно. Адже досягти високих результатів мож­на лише за умови психологічного на­лаштування на перемогу та впевненість у собі.