asyan.org
добавить свой файл
1
Чуднівець К.О.

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, група ТВП-08-м зс

Науковий керівник: М’ячин В.Г.
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПІДСИСТЕМА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підприємство — це система, що складається з людей і нежи­вих елементів, які працюють у взаємодії, і слугує людям для ви­конання завдань і досягнення цілей. Дії людей у такій систе­мі взаємозалежні: варто одному з них функціонувати не­правильно — і це відображається на результатах усього підпри­ємства та на діях інших людей, які мають перебрати на себе до­даткові функції.

Отже, загальна риса всіх організацій незалежно від масштабу та профілю діяльності — не тільки наявність людей і системний характер їх взаємодій, але й взаємодія із зовнішнім середовищем. Це означає, що керівництво підприємств вимушене розв'язувати дві групи проблем: взаємодії підприємства із зовнішнім середо­вищем і організації ефективної праці власних працівників для до­сягнення цілей, прямо пов'язаних із виживанням у цьому середо­вищі. Отже, підприємство являє собою водночас відкриту і закриту систему. Відкриту, бо воно має постійно підтримувати зв'язки із зовнішнім середовищем, отримуючи ресурси, капітал, енергію та надаючи середовищу продукти своєї діяльності: товари, послуги, капітал, інформацію. Закрита — тому, що між структур­ними підрозділами підприємства також є ділові відносини, які за­безпечують виробничий процес: безперервний потік інформації, ма­теріалів, послуг, внутрішньовиробничих товарів тощо. Водночас підприємство складається з підсистем, які взаємодіють одна з од­ною, і цей процес також впливає на організацію (рис. 1).


Рис. 1. Підприємство як підсистема зовнішнього середовища